DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: într-un an­sam­blu re­zi­de­nțial nou con­stru­it din Bă­neasa

Lo­ca­tari: Andre­ea și Dan Ghițes­cu, doi ti­neri proas­păt că­să­to­riți

Su­pra­fețe: în 90 mp uti­li se gă­sesc: li­ving cu bu­că­tă­rie des­chi­să (34 mp), dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial (20 mp), dor­mi­to­rul de oas­peți (15 mp), do­uă băi (4,5 mp), dres­sing (12 mp), te­ra­să (15 mp).

Sta­di­ul pre­luă­rii: apar­ta­men­tul a fost cum­pă­rat ne­fi­ni­sat, par­che­tul, pla­că­ri­le ce­ra­mi­ce și uși­le fi­ind ale­se de ti­ne­rii pro­pri­e­tari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.