Volume bi­ne definite într-o locuință modernă

O po­ves­te in­te­re­san­tă, cu de­ta­lii ine­di­te, însoțește proi­ec­tul de ame­na­ja­re al aces­tui apar­ta­ment de 90 mp din nor­dul Bu­cu­rești­u­lui. Lu­cia­na Ge­or­ges­cu, de­sig­ne­rul Spo­ton­de­sign, s-a ra­por­tat la sti­lul de viață și la hob­by-uri­le ce­lor pa­tru mem­bri ai fa­mi­li

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MA­RIA­NA NI­CO­LAE FOTO: SORIN IACOB

Afost una din­tre ce­le mai ve­se­le șe­di­nțe foto avu­te până acum, căci am avut par­te nu doar de o am­bia­nță vi­van­tă, ci și de in­for­mații sa­vu­roa­se, ca­re au fă­cut din po­ves­tea aces­tei ame­na­jări una din­tre pre­fe­ra­te­le noas­tre. Aici lo­cu­i­ește o fa­mi­lie fru­moa­să, împreu­nă cu cei doi co­pii ai lor. Fe­tița are ze­ce ani, iar băia­tul șap­te ani, hob­by-uri­le ce­lor doi co­pii sunt îno­tul, spor­tu­ri­le de iar­nă, pia­nul și chi­ta­ra. Pa­si­u­ni­le zil­ni­ce ale aces­tei fa­mi­lii au fost ce­le ca­re au de­ter­mi­nat con­tu­ra­rea aces­tui proi­ect de am­bi­en­ta­re. Înce­pu­tu­ri­le po­veștii sunt ati­pi­ce, în sen­sul că cei doi soți au de­cis în ur­mă cu ce­va timp să își re­no­ve­ze apar­ta­men­tul în ca­re lo­cu­iau și pen­tru mai mult con­fort au cău­tat o locuință în ca­re să se mu­te pro­vi­zo­riu, pe pe­ri­oa­da șan­ti­e­ru­lui din ve­chi­ul că­min. Pen­tru că le-au plă­cut zo­na și atmos­fe­ra ae­ri­si­tă din lo­cu­i­nța tem­po­ra­ră, s-au de­cis să cum­pe­re acest apar­ta­ment și să se mu­te aici. De­oa­re­ce cu­noște­au lu­cră­ri­le Lu­cia­nei Ge­or-

ges­cu, de la Spo­ton­de­sign, și sti­lul de lu­cru al aces­teia, au de­cis să îi dea mână li­be­ră. Pri­mul pas fă­cut de ea a fost re­vi­ta­li­za­rea spați­u­lui, cu aju­to­rul unor fi­ni­sa­je noi. Par­do­se­li­le au fost îmbră­ca­te în par­chet stra­ti­fi­cat, tip dușu­mea, de la Rom­tec Invest, iar pen­tru pla­că­ri­le ce­ra­mi­ce a ape­lat la co­le­cții mo­der­ne din por­to­fo­li­ul SSAB. Atmos­fe­ra de­ga­ja­tă, cu trimiteri nor­di­ce a fost pe pla­cul între­gii fa­mi­lii, ca­re apre­cia­ză, în ega­lă mă­su­ră, și la­tu­ra prac­ti­că a pi­e­se­lor adu­se în con­text. ■

Pe­reții au fost vop­siți uni pen­tru a scoa­te în evi­de­nță de­sig­nul in­te­re­sant al pi­e­se­lor fo­lo­si­te, pre­cum es­te apli­ca din fun­dal, mo­del Aber­de­en Black (852 lei).

Tex­tu­ri­le moi și pu­foa­se sunt bi­ne-veni­te în ori­ce fel de dor­mi­tor, iar da­că dra­pa­je­le au și cu­lori so­la­re, atmos­fe­ra cal­dă es­te asi­gu­ra­tă. De­sig­ne­rul a ales aici ple­dul Maia Ba­di­ne, din bum­bac, al că­rui preț por­nește de la 306 lei, în fun­cție de di­men­si­uni. Lăm­pi­le sus­pen­da­te cu si­lue­te zvel­te aduc un plus de mo­der­nism unui dor­mi­tor da­că sunt fo­lo­si­te în lo­cul unor vei­o­ze. Aces­tea sunt mo­del Sti­lo III și au prețul de 213 lei/buc.

Per­so­na­li­ta­tea ve­se­lă și pli­nă de ener­gie a băia­tu­lui a fost nu­cleul în ju­rul că­ru­ia au gra­vi­tat ale­ge­ri­le fă­cu­te de pă­ri­nți și de de­sig­ner. Mo­bi­li­e­rul cu o ge­o­me­trie ri­gu­roa­să nu încar­că spați­ul și atra­ge prin fun­cți­o­na­li­ta­tea sa. Jo­cu­ri­le de for­me ge­o­me­tri­ce par­ti­cu­la­ri­ze­a­ză an­sam­blul de mo­bi­li­er, ca­re adu­ce un plus de di­na­mism încă­pe­rii. Fron­tu­ri­le al­be di­mi­nue­a­ză din ma­si­vi­ta­tea com­po­ziți­ei.

Chiar da­că nu are su­pra­fețe ge­ne­roa­se, ace­as­tă baie atra­ge prin atmos­fe­ra cal­dă, da­tă de fi­ni­sa­je­le la mo­dă, achi­ziți­o­na­te de la SSAB. Dun­gi­le, ju­cat tra­sa­te, mă­resc vi­zual in­te­ri­o­rul.

Co­vo­rul cu im­pri­meu jo­vial es­te mo­del Cly­de și a cos­tat 699 lei, iar lam­pa de bi­rou es­te mo­del Va­len­cia Black și prețul ei a fost de 449 lei. Mi­xul de ele­men­te a fost atent coor­do­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.