Artizan al frumosului ce decorează cu stil

Cu­nos­cu­tul de­sig­ner Pe­pe Le­al a ară­tat de cu­rând lu­mii între­gi cea mai re­cen­tă lu­cra­re a sa: un apar­ta­ment eclec­tic, în ini­ma ca­pi­ta­lei spa­ni­o­le. Fru­mu­sețea de­ta­li­i­lor și ar­mo­nia con­tex­te­lor per­so­na­li­ze­a­ză acest că­min spec­ta­cu­los.

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MA­RIA­NA NI­CO­LAE FOTO: BO­CA DO LO­BO DE­SIGN STU­DIO/ WWW.BOCADOLOBO.COM

De­sig­ne­rul Pe­pe Le­al spu­ne des­pre si­ne că es­te un ar­tist ca­re re­zol­vă in­te­ri­oa­re­le și le dă o in­ter­pre­ta­re la ca­re mu­lți nu s-ar aștep­ta. Așa s-a întâmplat și în ca­zul aces­tui apar­ta­ment, în ca­re te­ma proi­ec­tu­lui a fost ele­ga­nța atem­po­ra­lă, căci de­sig­ne­rul a ales o ca­le de­loc ușoa­ră, și anu­me ace­ea de a fas­ci­na prin fi­e­ca­re de­ta­liu. Co­e­re­nța am­bi­en­tu­lui a fost un alt punct im­por­tant pe lis­ta de ce­ri­nțe a pro­pri­e­ta­ru­lui, pe ca­re Pe­pe Le­al a in­ter­pre­tat-o într-o ma­ni­e­ră per­so­na­lă: a par­ti­cu­la­ri­zat fi­e­ca­re încă­pe­re prin­tr-o cu­loa­re pu­ter­ni­că și, în ega­lă mă­su­ră, a fo­lo­sit ac­cen­te cro­ma­ti­ce pre­zen­te în fi­e­ca­re ca­me­ră în par­te, re­li­e­fa­te în mod sub­til. Pen­tru Pe­pe Le­al, cre­a­rea unor sen­zații co­pleși­toa­re în fața unor de­co­ruri es­te cea mai bu­nă re­com­pen­să și de ace­ea în sce­no­gra­fi­i­le sa­le sunt fo­lo­si­te strict obi­ec­te ale unor bran­duri ce­le­bre, ca­re lan­se­a­ză an de an pi­e­se ico­ni­ce. Poa­te chiar aces­ta es­te se­cre­tul suc­ce­su­lui său mon­dial! Es­te greu să gă­sești un in­te­ri­or sem­nat de Pe­pe Le­al ca­re să nu fie tren­dy. Va­loa­rea es­te­ti­că im­pu­să de el nu es­te tri­bu­ta­ră unui cu­rent ar­tis­tic sau unor in­flue­nțe ge­o­gra­fi­ce. Com­pro­mi­sul lip­sește din vo­ca­bu­la­rul și din con­ce­pția sa de viață, iar exi­ge­nțe­le sa­le sunt pe mă­su­ra re­nu­me­lui lui in­ter­nați­o­nal. In­te­ri­oa­re­le lui Pe­pe Le­al, in­clu­siv aces­ta, sunt o de­mon­strație de ele­ga­nță și de fun­cți­o­na­li­ta­te și pot fi un exem­plu bun pen­tru cei ca­re tind să își ra­fi­ne­ze gus­tu­ri­le și să crei­o­ne­ze de­co­ruri uni­ta­re. ■

Ma­sa Eden (10.770 eu­ro), de la Bo­ca do Lo­bo, es­te o pi­e­să stră­lu­ci­toa­re, ca­re re­flec­tă flă­că­ri­le din șe­mi­neu.

În di­ning, ate­nția es­te atra­să de co­mo­da He­ri­ta­ge (18.810 eu­ro), de la Bo­ca do Lo­bo, pic­ta­tă ma­nual.

Spi­ri­tul maur, ac­tua­li­zat își fa­ce si­mți­tă pre­ze­nța în spe­cial în ca­zul dra­pa­je­lor bo­gat de­co­ra­te și re­a­li­za­te din ma­te­ria­le preți­oa­se.

Ate­nția pen­tru de­ta­lii se ob­ser­vă cel mai bi­ne din ma­ni­e­ra în ca­re de­sig­ne­rul com­bi­nă tex­tu­ri­le uni cu ce­le de­co­ra­te în re­li­ef.

Pia­tra, lem­nul și mar­mu­ra sunt in­gre­di­en­te­le na­tu­ra­le ca­re dau pres­ta­nță încă­pe­rii. Nua­nțe­le neu­tre, neal­te­ra­te creează o atmosferă re­la­xan­tă.

Mi­xu­ri­le ge­o­me­tri­ce ani­mă ace­as­tă baie, în ca­re pu­ful Tif­fa­ny (1.240 eu­ro), de la Bo­ca do Lo­bo, es­te ac­cen­tul me­nit să adu­că un plus de căl­du­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.