Griul metalizat dă tonul ame­na­jă­rii

Andre­ea Ghițes­cu, tână­ra noas­tră gaz­dă, a de­cis să își ame­na­je­ze sin­gu­ră apar­ta­men­tul, fă­ră aju­to­rul unui de­sig­ner, iar bu­nul-gust și echi­li­brul de ca­re dă do­va­dă au aju­tat-o să crei­o­ne­ze un am­bi­ent „co­rect“din punct de ve­de­re sti­lis­tic. Și asta în doar t

Casa Lux - - Sumar - TEXT: GE­OR­GIA­NA MITRAN FOTO: SORIN IACOB

Andre­ea a cum­pă­rat acest apar­ta­ment de trei ca­me­re într-un an­sam­blu nou con­stru­it din Bă­neasa, un­de lo­cu­i­ește împreu­nă cu soțul ei, Dan. Inves­ti­to­rul proi­ec­tu­lui imo­bi­liar nu i-a per­mis efec­tua­rea ni­ci­u­nei mo­di­fi­cări de com­par­ti­men­ta­re in­te­ri­oa­ră, deși Andre­ea și Dan și-ar fi do­rit une­le schim­bări mi­no­re, așa că to­tul a ră­mas con­form pla­nu­lui de proi­ec­ta­re. Andre­ea nu a ris­cat ni­mic când a venit vor­ba de ame­na­ja­rea in­te­ri­oa­ră, do­va­da fi­ind că pe­reții gri-metalizat au re­pre­zen­tat punc­tul de por­ni­re, „fi­ind ușor de com­bi­nat cu mo­bi­la al­bă și anu­mi­te de­co­rați­uni au­rii și ar­gin­tii“, du­pă cum ne-a spus Andre­ea. ■

Apar­ta­men­tu­lui i-a fost alo­cat un bu­get de 4.500 eu­ro pen­tru par­chet, gre­sie și faia­nță și de 10.000 eu­ro pen­tru pi­e­se­le de mo­bi­li­er, în ca­re Andre­ea s-a înca­drat per­fect.

Mo­bi­li­e­rul din li­ving a fost achi­ziți­o­nat în ex­clu­si­vi­ta­te de la Mo­bex­pert și a cos­tat cir­ca 9.500 lei. Ame­na­ja­rea es­te una modernă, lu­mi­noa­să, în ton cu per­so­na­li­ta­tea pro­pri­e­ta­ri­lor.

Di­ver­se ele­men­te de­co­ra­ti­ve dau ame­na­jă­rii acel aer per­so­nal, de ca­re es­te ne­voie în ori­ce de­cor. Ce­le din ima­gi­ne au fost cum­pă­ra­te de la ma­ga­zi­ne­le Mo­bex­pert și Za­ra Ho­me.

Mo­bi­li­e­rul de bu­că­tă­rie a fost ales într-o cu­loa­re con­tras­tan­tă cu fi­ni­sa­jul pe­reți­lor. A cos­tat cir­ca 23.300 lei, cu elec­tro­cas­ni­ce in­clu­se, la Mo­bex­pert.

Ti­ne­re­le noas­tre gaz­de se simt mi­nu­nat în no­ul lor că­min, un­de par­că trăi­esc din­tot­de­au­na, du­pă cum ne-au măr­tu­ri­sit. Es­te mi­cul lor uni­vers!

Zo­na de luat ma­sa es­te mi­cuță și co­che­tă. Un co­vor pufos și câte­va de­co­rați­uni pe pe­reți per­so­na­li­ze­a­ză spați­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.