Di­ning cu scenografie sub semnul eclectismului

Mi­xa­te pe un fun­dal in­dus­trial, pi­e­se­le cla­si­ce și mo­der­ne ale aces­tui di­ning își dau mâna într-un am­bi­ent de ex­ce­pție. Împru­mu­tă de la el se­cre­te­le suc­ce­su­lui, unul din­tre ele fi­ind utilizarea mo­bi­li­e­ru­lui din co­le­cții ca­rac­te­ri­za­te de ver­sa­ti­li­ta­te.

Casa Lux - - Sumar -

Fo­lo­sit în ame­na­jă­ri­le in­te­ri­oa­re, eclec­tis­mul poa­te va­lo­ri­za o se­rie de lu­cruri ve­chi și dra­gi într-un am­bi­ent mo­dern sau une­le cu­ce­ri­toa­re prin mo­der­nism într-unul tra­diți­o­nal. O ast­fel de abor­da­re are re­zul­ta­te de­o­se­bi­te da­că es­te con­ce­pu­tă atent, până la cel mai mic de­ta­liu. Pen­tru exem­pli­fi­ca­re am ales un di­ning. În el sunt reu­ni­te ele­men­te din re­gis­trul cla­sic (can­de­la­brul), con­tem­po­ran (ma­sa, ve­se­la și co­vo­rul), in­dus­trial (lăm­pi­le de me­tal și scau­ne­le) și chiar vin­ta­ge (ara­ga­zul, ce­ai­ni­cul și une­le din­tre su­por­tu­ri­le de lu­mânări). Am­bi­en­tul par­ti­ci­pă și el la acest sce­na­riu: po­de­aua cu da­le de gre­sie he­xa­go­na­le are un as­pect ușor uzat și amin­tește de vre­muri tre­cu­te, pe­reții sunt zu­gră­viți cu un praf de pia­tră fi­ni­sat ast­fel încât să ca­pe­te un as­pect cu pa­ti­na vre­mii, fe­res­tre­le au ge­a­mu­ri­le ca­se­ta­te sim­plu… De ce ara­tă toa­te aces­tea atât de bi­ne împreu­nă? Un ele­ment uni­fi­ca­tor e ace­la că în afa­ra jo­cu­lui în alb și ne­gru nu exis­tă alt con­trast cro­ma­tic ma­jor. Un altul îl re­pre­zin­tă gru­pul de su­por­turi de lu­mânări (de pe zi­dul ca­re de­li­mi­te­a­ză zo­na bu­că­tă­ri­ei) cla­si­ce, mo­der­ne și vin­ta­ge, ca­re pro­be­a­ză ar­tis­tic uni­ta­tea în di­ver­si­ta­te. Con­te­a­ză și ar­mo­nia din­tre fe­res­tre și scau­ne­le al că­ror de­sign apa­rți­ne ani­lor ’60. Ma­sa es­te pla­sa­tă ast­fel încât să pri­me­as­că din plin lu­mi­na fe­res­tre­lor neîmbră­ca­te cu per­de­le sau dra­pe­rii, ca­re com­ple­te­a­ză sce­no­gra­fia co­lec­ti­vă. ■

Co­vo­rul și ma­sa se re­mar­că prin­tr-un duet fra­pant, dar plă­cut, al con­tras­te­lor. Co­vo­rul atra­ge prin tan­de­mul so­bru alb-ne­gru, iar ma­sa ală­tu­ră căl­du­ra lem­nu­lui cu ră­ce­a­la bla­tu­lui de gra­nit.

Bran­dul Ger­va­soni îmbi­nă tra­diția cu mo­der­ni­ta­tea, con­for­tul cu di­na­mis­mul și ele­ga­nța cu ac­ce­si­bi­li­ta­tea. Mo­bi­li­e­rul de aici apa­rți­ne co­le­cți­ei Brick. Ai in­for­mații pe www.ger­va­soni1882.it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.