Look cosmopolit și istorii din vre­muri di­fe­ri­te

Fi­e­ca­re proi­ect al Andre­ei Ve­len­za es­te o in­te­re­san­tă in­cur­si­u­ne în ar­tă, de­sign in­te­ri­or și mo­dă. Sur­se­le ei de in­spi­rație sunt din re­gis­tre di­ver­se, iar fi­e­ca­re de­cor con­tu­rat se re­mar­că prin ori­gi­na­li­ta­te și prin spec­ta­cu­lo­zi­ta­tea pi­e­se­lor ale­se.

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MA­RIA­NA NI­CO­LAE FOTO: SORIN IACOB

Me­reu sur­prin­ză­toa­re și pli­nă de șarm es­te Andre­ea (pro­pri­e­ta­ra aces­tei lo­cu­i­nțe su­per­be), tră­să­turi pe ca­re le re­gă­sim ușor în in­te­ri­oa­re­le pe ca­re ea și-a pus am­pren­ta. Și de ace­as­tă da­tă a fost con­si­lia­tă și spri­ji­ni­tă de bu­nul ei pri­e­ten, de­sig­ne­rul Adrian Ara­pu. Mo­ti­vul prin­ci­pal pen­tru ca­re gaz­da noas­tră a de­cis să cum­pe­re acest apar­ta­ment a con­stat în fap­tul că se afla la sta­di­ul de roșu, ce­ea ce i-a per­mis in­ter­pre­tări ar­tis­ti­ce ale de-

sig­nu­lui in­te­ri­or și in­ter­venții fun­cți­o­na­le de top. Adrian Ara­pu a re­con­fi­gu­rat in­te­ri­o­rul, pen­tru ca spați­i­le să ai­bă un plus de co­e­re­nță și de flu­i­di­ta­te. La su­bli­ni­e­rea aces­tor tră­să­turi, foar­te im­por­tan­tă a fost și ale­ge­rea fi­ni­sa­je­lor. Andre­ea a op­tat pen­tru da­le de tra­ver­tin cu in­se­rții de gre­sie, pen­tru par­do­se­a­la din hol, iar pe­re­te­le de la in­tra­re a fost îmbră­cat în lemn ma­siv, cu sculp­turi ele­gan­te. Fun­da­lul aces­ta preți­os a per­mis in­ter­venții din re­gis­tre di­fe­ri­te. O bu­nă par­te din­tre obi­ec­te, în spe­cial ce­le vin­ta­ge, au ră­mas de la proi­ec­te­le an­te­ri­oa­re, iar aici au fost mi­xa­te cu une­le cu de­sign con­tem­po­ran, ce­ea ce fa­ce ca între­gul con­text să fie unul co­sy. Atmos­fe­ra es­te îmbi­e­toa­re și cal­dă, exact ca și per­so­na­li­ta­tea Andre­ei. ■

De­co­rul te­a­tral din li­ving are ca pi­e­să cen­tra­lă ta­blo­ul sem­nat de ar­tis­tul con­tem­po­ran Ghe­or­ghe Fikl (www.fikl.com), sub ca­re a fost pla­sa­tă, în mod sur­prin­ză­tor, o la­dă ve­che de pes­te 100 de ani, din Chi­na, cum­pă­ra­tă de la un târg de an­ti­chi­tăți.

A fost o ade­vă­ra­tă mo­bi­li­za­re de fo­rțe tran­spor­ta­rea în bu­ne con­diții a sta­tu­ii din te­ra­co­tă, ce întru­chi­pe­a­ză un sol­dat chi­nez. Ace­as­ta a fost cum­pă­ra­tă din Fra­nța.

În zo­na de zi se re­mar­că pi­e­se­le de mo­bi­li­er cu de­sign șarmant, pre­cum sunt ce­le de la bran­dul spa­ni­ol Asi­tra­de.

Andre­ea a co­la­bo­rat pen­tru achi­ziți­o­na­rea de­co­rați­u­ni­lor și a dra­pa­je­lor cu ma­ga­zi­nul La Mai­son.

Nua­nțe­le tari ale fi­ni­sa­je­lor și ale dra­pa­je­lor ac­cen­tue­a­ză ae­rul plin de mis­ter din încă­pe­re, ca­re es­te o in­vi­tație de ne­re­fu­zat la re­ve­rie.

Lu­mi­na di­fu­ză din dor­mi­tor învă­lu­ie plă­cut între­a­ga încă­pe­re și îi dă o căl­du­ră apar­te. Aces­ta a fost ame­na­jat du­pă mo­de­lul bu­doa­re­lor ele­gan­te, de altă­da­tă. Pen­tru a mări vi­zual spați­ul, Andre­ea a pla­sat pe unul din­tre pe­reți o oglin­dă su­pra­di­men­si­o­na­tă, foar­te ve­che, achi­ziți­o­na­tă de la Ate­li­ers C&S Da­voy (www.ate­li­ers-csd.com).

Am­bi­en­tul îmbi­e­tor din dor­mi­tor es­te ro­dul mi­xu­lui de ma­te­ria­le fi­ne fo­lo­si­te aici. Impri­meu­ri­le sti­li­za­te dau un plus de ele­ga­nță con­tex­tu­lui, iar cro­ma­ti­ca echi­li­bra­tă es­te o do­va­dă în plus a bu­nu­lui-gust.

Baia es­te de­co­ra­tă cu o mul­ti­tu­di­ne de obi­ec­te, achi­ziți­o­na­te de-a lun­gul tim­pu­lui din ga­le­rii de ar­tă din între­a­ga lu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.