Biblioteci cu pres­ta­nță în in­te­ri­oa­re stilate

Pen­tru cei pa­si­o­nați de că­rți­le va­lo­roa­se, pre­cum și de eta­la­rea co­res­pun­ză­toa­re a aces­to­ra într-un ca­dru cu linii cla­si­ce, avem do­uă su­ges­tii ca­re vor fi pe gus­tul lor: do­uă biblioteci im­po­zan­te, cu for­mat și fi­ni­sa­je atent ale­se, ce de­vin pi­e­se de re­zis

Casa Lux - - Sumar -

LU­MI­NOA­SĂ ȘI ÎN TON CU DE­CO­RUL DIN JUR

O bi­bli­o­te­că atra­ge ime­diat ate­nția în ori­ce locuință și nu doar prin ta­lie sau prin „co­mo­ri­le“ti­pă­ri­te de pe raf­turi. În ca­zul unui li­ving, ale­ge un mo­del cu per­so­na­li­ta­te, pre­fe­ra­bil bi­ne in­te­grat în sti­lul de ame­na­ja­re. De exem­plu, fo­lo­sește pen­tru ba­za bi­bli­o­te­cii pa­no­uri de­co­ra­ti­ve din lemn ase­mă­nă­toa­re cu ce­le ca­re pla­che­a­ză pe­reții ca­me­rei. Pla­se­a­ză spați­i­le de de­po­zi­ta­re închi­se în par­tea de jos și mon­te­a­ză o sca­ră slim da­că an­sam­blul e foar­te înalt. Da­că va­rian­ta din ima­gi­ne, din ofer­ta Gran­ge, es­te po­tri­vi­tă pen­tru ti­ne, o poți co­man­da pe di­men­si­u­ni­le do­ri­te la La Mai­son.

ELE­GA­NȚĂ SOBRĂ ȘI LOOK SOFISTICAT

Într-un am­bi­ent ra­fi­nat, cu tușe cla­si­ce mo­de­ra­te, nu te feri de cu­lo­ri­le închi­se când ale­gi as­pec­tul bi­bli­o­te­cii. Atunci când ne­grul sau nua­nțe­le so­bre se re­gă­sesc în de­cor, o bi­bli­o­te­că în to­nuri an­tra­cit sau chiar mai închi­se re­pre­zin­tă o ale­ge­re lo­gi­că. Li­mi­te­a­ză la ma­xi­mum spați­i­le închi­se cu uși pli­ne. Sunt de pre­fe­rat ce­le cu uși din sti­clă. Într-un ca­dru ge­o­me­tric ri­gu­ros, ti­pic bi­bli­o­te­ci­lor, alter­nea­ză li­ni­i­le și zo­ne­le fun­cți­o­na­le

(tip vi­tri­nă, spațiu pen­tru te­le­vi­zor și apa­ra­tu­ră hi fi etc.). Un mo­del si­mi­lar cu cel din ima­gi­ne, cu di­fe­ri­te fi­ni­sa­je, re­a­li­zat din lemn de ci­reș, din por­to­fo­li­ul Gran­ge, poți co­man­da la La Mai­son.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.