Desprins din fanteziile de neuitat ale copilăriei

Așa ar tre­bui gândi­te de­co­rul și or­ga­ni­za­rea spați­u­lui în dor­mi­to­rul co­pi­i­lor, un loc un­de per­so­na­li­ta­tea aces­to­ra să fie com­ple­ta­tă es­te­tic. Un am­bi­ent ra­fi­nat, ce in­clu­de te­ma ex­plo­ră­ri­lor prin mări și țări, in­se­ra­tă cu mul­tă sub­ti­li­ta­te, es­te su­ges­tia

Casa Lux - - Sumar -

Fo­lo­sește toa­te su­pra­fețe­le pen­tru a crea o ame­na­ja­re în ton cu ma­ri­le pa­si­uni ale co­pi­lu­lui și to­to­da­tă ae­ri­si­tă și ex­pre­si­vă. Nu ezi­ta să de­co­re­zi in­clu­siv pla­fo­nul, în cu­lori dis­cre­te. Opte­a­ză pen­tru mo­bi­li­er pe co­man­dă, cu de­sign ieșit din ti­pa­re.

Că­lă­to­ri­i­le, aven­tu­ri­le și ex­plo­ra­rea ne­cu­nos­cu­tu­lui sunt te­me de suc­ces în ame­na­ja­rea ca­me­re­lor de co­pii. In­di­fe­rent de spați­ul dis­po­ni­bil, cau­tă so­luții pen­tru a spori per­spec­ti­ve­le și pen­tru a crea sen­zația de spațiu cu des­chi­de­re spre ori­zon­turi înde­păr­ta­te. Oglin­zi­le sunt cel mai co­mod ac­ce­so­riu în acest sens, la ca­re poți adău­ga cu­lo­ri­le des­chi­se, ta­pe­te­le 3D, un mo­bi­li­er ae­ri­sit, cor­puri de ilu­mi­nat dis­cre­te. Co­e­re­nța ame­na­jă­rii ar fi al doi­lea as­pect de luat în cal­cul. O va­rian­tă ar fi să achi­ziți­o­ne­zi la nes­fârșit mo­bi­lă și ac­ce­so­rii cu te­me din fil­me­le pen­tru cei mici, dar poți încer­ca și altce­va. În lo­cul unui me­lanj he­te­ro­clit în con­ti­nuă schim­ba­re, ale­ge din start o te­mă de ame­na­ja­re în fun­cție de pa­si­u­nea prin­ci­pa­lă a co­pi­lu­lui. Com­pu­ne apoi un an­sam­blu sti­lat, cu fi­ni­sa­je, mo­bi­li­er și cor­puri de ilu­mi­nat co­res­pun­ză­toa­re. Am­bi­en­tul poa­te su­ge­ra sub­til că es­te mai me­reu într-o mi­si­u­ne pe mări înde­păr­ta­te sau pe tă­râmuri exo­ti­ce pen­tru a des­co­peri na­tu­ra nea­tin­să… In­di­fe­rent de te­mă, reți­ne că do­za­jul și echi­li­brul re­pre­zin­tă se­cre­tul reuși­tei. Evi­tă stri­de­nțe­le, la­să loc li­ber în par­tea cen­tra­lă, ale­ge nea­pă­rat mo­bi­li­er adap­tat la di­men­si­u­ni­le ca­me­rei și mi­ze­a­ză pe ilu­mi­nat de­co­ra­tiv in­te­li­gent. ■

Oglin­zi­le mari con­fe­ră o per­spec­ti­vă am­plă ori­că­rui spațiu. Fo­lo­sește-le din plin în dor­mi­to­rul co­pi­i­lor, in­clu­siv în lo­curi mai ine­di­te, pre­cum tă­blia XXL a pa­tu­lui, uși­le du­la­pu­ri­lor de hai­ne sau in­te­ri­o­rul ușii ca­me­rei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.