Spațiu am­plu, valorificat cu mul­tă ingeniozitate

O so­luție bu­nă pen­tru ca apar­ta­men­te­le mo­der­ne să fie fun­cți­o­na­le, do­ta­te com­plet, dar ae­ri­si­te, nu co­pleși­te de ac­ce­so­rii, es­te ame­na­ja­rea bu­că­tă­ri­ei și a zo­nei de con­ver­sație într-un spațiu des­chis, fo­lo­sind mo­bi­li­er cre­at în acest scop.

Casa Lux - - Sumar -

Ame­na­ja­rea apar­ta­men­te­lor cu con­strângeri ar­hi­tec­to­ni­ce poa­te fi so­luți­o­na­tă cu aju­to­rul unor pi­e­se de mo­bi­li­er ar­mo­ni­za­te și pla­sa­te in­spi­rat. Ia exem­plul aces­tui open spa­ce or­ga­ni­zat ca bi­rou, li­ving și bu­că­tă­rie. Ele­men­tul de ba­ză ca­re îi per­mi­te să fie mul­ti­fun­cți­o­nal și es­te­tic îl re­pre­zin­tă ma­sa mo­del MET, de la Aran Cu­ci­ne (poa­te fi fo­lo­si­tă ca zo­nă de gă­tit, ma­să sau bi­rou). Du­la­pul de bu­că­tă­rie din spa­te­le ei poa­te adă­pos­ti tot ne­ce­sa­rul de obi­ec­te pen­tru pre­gă­ti­rea și sa­vu­ra­rea mâncă­rii, iar pi­e­sa ver­ti­ca­lă de­co­ra­ti­vă îl se­con­de­a­ză fru­mos. Mo­du­le­le și raf­tu­ri­le din zo­na de li­ving sunt gru­pa­te într-un an­sam­blu mo­dern, com­pact, mi­ni­ma­list și mul­ti­fun­cți­o­nal. Ob­ser­vă și cum se poa­te de­mar­ca li­vin­gul de bu­că­tă­rie fă­ră a re­nu­nța la as­pec­tul uni­tar al încă­pe­rii: co­vo­rul moa­le se­pa­ră zo­na de con­ver­sație și o fa­ce mai cal­dă și la pro­priu, și la fi­gu­rat, iar cro­ma­ti­ca lu­mi­noa­să și dis­cre­tă a pe­reți­lor, par­do­se­lii, co­vo­ru­lui, fo­to­li­i­lor și me­sei MET per­mi­te pi­e­se­lor ne­gre fu­mu­rii să ia­să și mai bi­ne în evi­de­nță și să păs­tre­ze uni­ta­tea an­sam­blu­lui. ■

Pre­o­cu­pa­rea fir­mei Aran Cu­ci­ne de a crea o bu­că­tă­rie me­tro­po­li­ta­nă a vi­i­to­ru­lui a con­dus la re­a­li­za­rea unor pi­e­se de mo­bi­li­er pen­tru spații ver­sa­ti­le, cu o es­te­ti­că și o fun­cți­o­na­li­ta­te de­să­vârși­te, pre­cum es­te ma­sa MET. De­ta­lii gă­sești pe www.aran­cu­ci­ne.it.

Într-un spațiu des­chis, mi­ze­a­ză pe mo­bi­li­er cu fron­turi com­pac­te și cu un de­sign ri­gu­ros, ast­fel încât să fie per­fect com­pa­ti­bil cu zo­ne­le din ve­ci­nă­ta­te. Ma­sa de si­ne stă­tă­toa­re are un me­ca­nism de cu­li­sa­re cu ca­re ara­ga­zul și chi­u­ve­ta pot fi scoa­se sau as­cun­se, de­venind, du­pă caz, bu­că­tă­rie sau bi­rou.

Chi­u­ve­ta și ara­ga­zul se trag cu ușu­ri­nță, ma­nual sau au­to­mat. Mișca­rea me­ca­nis­mu­lui e pro­te­ja­tă de sen­zori de si­gu­ra­nță. Ro­bi­ne­tul chi­u­ve­tei e re­trac­ta­bil.

Pen­tru a fi per­fect asor­ta­te cu mo­de­lul de ma­să MET, mo­du­le­le de mo­bi­li­er (mo­del VOLARE) ca­re apa­rțin li­vin­gu­lui se înscriu în ace­e­ași li­nie sti­lis­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.