BI­NE DE ȘTIUT!

Casa Mea - - IDEI PENTRU ACASĂ -

Non­cu­loa­rea alb es­te foar­te iu­bi­tă de noi, ro­mânii, și uti­li­za­tă în spe­cial în ame­na­ja­rea apar­ta­men­te­lor de bloc, da­to­ri­tă nu­me­roa­se­lor sa­le ca­li­tăți: mă­rește vi­zual spați­ul, dă im­pre­sia de cu­rățe­nie și or­di­ne, li­niștește și, foar­te im­por­tant, mer­ge cu ori­ce cu­loa­re. De exem­plu, pen­tru o at­mos­fe­ră re­vi­go­ran­tă, de in­spi­rație ma­ri­nă, îi poți ală­tu­ra to­nuri de al­bas­tru și ver­de. To­to­da­tă, reți­ne că al­bul es­te o cu­loa­re stră­lu­ci­toa­re, ca­re poa­te de­ran­ja ochii și chiar pro­vo­ca du­reri de cap, da­că o fo­lo­sești în ex­ces, mai ales în încă­peri bi­ne lu­mi­na­te natural.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.