BIFE-SIM se des­chi­de pe 12 sep­tem­brie

Casa Mea - - ADVERTORIAL -

BIFE-SIM, cel mai ma­re târg in­ter­na­ţi­o­nal de mo­bi­lă, echi­pa­men­te şi ac­ce­so­rii din Ro­mânia, va avea loc între 12 şi 16 sep­tem­brie 2018, la Ro­mex­po. Ro­mex­po sus­ţi­ne pro­du­că­to­rii ro­mâni şi im­por­ta­to­rii ca­re ac­ti­ve­a­ză în in­dus­tria mo­bi­lei şi le asi­gu­ră, prin or­ga­ni­za­rea BIFE-SIM, o plat­for­mă de ex­pu­ne­re la stan­dar­de in­ter­na­ţi­o­na­le.

Timp de cinci zi­le, pes­te 350 de com­pa­nii din do­me­ni­ul mo­bi­lei îşi vor pre­zen­ta pro­du­se­le şi ser­vi­ci­i­le în noi­le şi mo­der­ne­le pa­vi­li­oa­ne ale Ro­mex­po, B1 şi B2. Pro­du­că­tori din toa­tă lu­mea vor ex­pu­ne mo­bi­li­er cla­sic şi modern, exe­cu­tat din lemn ma­siv, dar şi în sti­luri con­tem­po­ra­ne şi eclec­ti­ce, re­a­li­zat din di­ver­se ma­te­ria­le şi ac­ce­so­rii (pi­e­le, sti­clă, tex­ti­le de­co­ra­ti­ve).

BIFE-SIM 2018 va fi or­ga­ni­zat în şa­se sa­loa­ne, fi­e­ca­re gru­pând mo­bi­li­er pe anu­mi­te sti­luri sau pen­tru anu­mi­te spa­ţii: Cla­sic – mo­bi­li­er cla­sic, din lemn ma­siv; De­sign – mo­bi­lă mo­der­nă şi ver­sa­ti­lă, ce răs­pun­de ne­voi­lor de ame­na­ja­re a spa­ţi­i­lor mici; Confort – ca­na­pe­le şi fo­to­lii; Bu­că­tă­rii – mo­bi­lă în stil con­tem­po­ran, modern, eclec­tic sau rus­tic; Decoraţiuni şi cor­puri de ilu­mi­nat; Echi­pa­men­te, Ma­şini, Uti­la­je, Ma­te­rii Pri­me şi Ac­ce­so­rii.

EVENI­MEN­TE­LE CONEXE BIFE-SIM

Prin­tre eveni­men­te­le conexe des­fă­şu­ra­te la BIFE-SIM 2018 se vor nu­mă­ra şi si­mu­lări de de­sign in­te­ri­or, con­fe­rin­ţe şi se­mi­na­rii, tom­bo­le cu pre­mii pen­tru vi­zi­ta­tori.

Unul din­tre aces­te eveni­men­te es­te Con­fe­rin­ţa de

De­sign. Afla­tă la a VII-a edi­ţie, ace­as­ta abor­de­a­ză ca te­mă prin­ci­pa­lă „Smart in­dus­tri­es for smart ci­ty”. Pri­ma zi es­te de­di­ca­tă te­mei „De­sign şi Smart Ener­gy”, iar cea de-a do­ua are drept te­ma­ti­că „Urba­nis­mul şi Tran­spor­tul”.

ÎNSEMNĂTATEA BIFE-SIM

Es­te cel mai im­por­tant târg in­ter­na­ţi­o­nal des­ti­nat in­dus­tri­ei mo­bi­lei des­fă­şu­rat în Ro­mânia.

Eveni­men­tul es­te or­ga­ni­zat de Ro­mex­po în par­te­ne­riat stra­te­gic cu Aso­cia­ţia Pro­du­că­to­ri­lor de Mo­bi­lă din Ro­mânia (APMR) şi împreu­nă cu Ca­me­re­le de Co­merţ şi Indus­trie din Ro­mânia şi Aso­cia­ţia Clu­bul Ro­mân de Mo­bi­lă (ACRM).

Anual, la târg par­ti­ci­pă su­te de com­pa­nii din între­a­ga lu­me, ca­re ex­pun ce­le mai noi teh­no­lo­gii şi ele­men­te de de­sign fo­lo­si­te de tren­dset­te­rii din do­me­niu.

Edi­ţia pre­ce­den­tă, BIFE-SIM 2017, a însem­nat:

28.424 mp/317 de com­pa­nii; 18% grad de in­ter­na­ţi­o­na­li­za­re; ex­po­zan­ţi din 14 ţări: Aus­tria, Bul­ga­ria, Chi­na, Ce­hia, Germania, Gre­cia, Ita­lia, Ma­ce­do­nia, Mol­do­va, Po­lo­nia, Ro­mânia, Ru­sia, Ucrai­na, Unga­ria; 70% din­tre fir­me­le ex­po­zan­te au lan­sat pro­du­se noi în zi­le­le târgu­lui; 50% din­tre com­pa­ni­i­le par­ti­ci­pan­te au vândut pro­du­se şi ser­vi­cii, cu oca­zia eveni­men­tu­lui, iar 58% din­tre ex­po­zan­ţi au sta­bi­lit con­tac­te noi de afa­ceri.

Pro­gram de vi­zi­ta­re BIFE-SIM 2018: 12-15 sep­tem­brie 2018 (mi­er­curi-sâmbă­tă): între ore­le 10.00 şi 18.00; 16 sep­tem­brie 2018 (du­mi­ni­că): între ore­le 10.00 şi 16.00. Mai mul­te in­for­ma­ţii des­pre eveni­ment se gă­sesc pe: www.bife-sim.ro și pe pa­gi­na de Fa­ce­book @BIFESIM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.