Con­stru­i­ește COR­PURI DE ILU­MI­NAT UNICE

Casa Mea - - IDEI PENTRU ACASĂ - TEXT: LUCIA LAZĂR / FOTO: PIN­TE­REST

Va­ca­nța cea ma­re îți ofe­ră timp su­fi­ci­ent să te odih­nești, să că­lă­to­rești, să te bu­curi mai mult de com­pa­nia ce­lor dra­gi, dar și să ex­pe­ri­men­te­zi mici proi­ec­te de­di­ca­te că­mi­nu­lui tău. Ne­a­pă­rat adau­gă pe lis­ta ta de „to do” și re­a­li­za­rea în re­gie pro­prie a unui corp de ilu­mi­nat alt­fel, ca­re să nu se­me­ne cu ce­ea ce gă­sești de obi­cei în ma­ga­zi­ne. Fo­lo­sește lu­cruri pe ca­re le ai de­ja în ca­să, exer­se­a­ză-ți înde­mâna­rea și la­să in­spi­rația să zbur­de! Si­gur va ieși ce­va in­te­re­sant. Înain­te însă de a te apu­ca de lu­cru, ia în con­si­de­ra­re și su­ges­ti­i­le noas­tre.

CANDELABRU DINTR-O RĂDĂCINĂ USCATĂ

Ră­dă­ci­ni­le de co­paci, trun­chi­u­ri­le con­tor­si­o­na­te și ra­mu­ri­le cu for­me in­te­re­san­te sunt tot mai des întâlni­te în de­co­rul lo­cu­i­nțe­lor, da­to­ri­tă am­pren­tei na­tu­ra­le pe ca­re o aduc. Cu cât sunt mai bru­te, cu atât au mai mul­tă ex­pre­si­vi­ta­te. În es­ca­pa­de­le ta­le de we­e­kend la mun­te, si­gur gă­sești în pă­du­ri­le pe ca­re le cu­trei­eri o rădăcină uscată, ca­re să te du­că cu gândul la un… candelabru. Tre­bu­ie să știi însă că ope­rați­u­ni­le de scoa­te­re, tran­spor­ta­re până acasă, cu­răța­re și șle­fu­i­e­re nu sunt toc­mai sim­ple, însă cu aju­tor din par­tea pri­e­te­ni­lor vei reuși. Nici sus­pen­da­rea ră­dă­ci­nii de pla­fon, ur­ma­tă de mon­ta­rea in­sta­lați­ei de ilu­mi­nat, nu es­te floa­re la ure­che, însă când vei ve­dea re­zul­ta­tul fi­nal, ca­re es­te spec­ta­cu­los, vei ui­ta de efor­tul de­pus.

LUMINĂ CU EFECT DE CURCUBEU

Din bor­ca­ne­le sau sti­cle­le ve­chi ca­re s-au adu­nat în că­ma­ră po­ţi crea o lustră ine­di­tă, cu aer vin­ta­ge, ca­re se va înca­dra per­fect nu nu­mai în spați­i­le cu de­sign re­tro, ci și în ce­le ame­na­ja­te modern, în stil in­dus­trial sau cu in­flue­nțe eclec­ti­ce. Pen­tru o at­mos­fe­ră ve­se­lă şi o lumină cu efect de curcubeu, fo­lo­seş­te re­ci­pi­en­te din sti­clă di­vers co­lo­ra­te. Intro­du în ele cu gri­jă sur­se­le de lumină, iar apoi prin­de-le cu sfoa­ră sau sârmă de un suport mon­tat în pla­fon. Da­că si­mți ne­voia de un pic de di­na­mism, sus­pen­dă-le la înăl­ţi­mi di­fe­ri­te.

MAI MUL­TĂ IN­TI­MI­TA­TE CU AJU­TO­RUL LUMÂNĂRILOR

Me­se­le împreu­nă cu cei dra­gi sunt mo­men­te spe­cia­le, ca­re tre­bu­ie să be­ne­fi­ci­e­ze de un ca­dru pe mă­su­ră, cald şi pri­e­te­nos. La ba­za unui astfel de am­bi­ent stau nu nu­mai pi­e­se­le de mo­bi­li­er, ac­ce­so­ri­i­le de masă și de­co­ra­ţi­u­ni­le, ci și lu­mi­na. Du­pă cum știi, ace­as­ta es­te un ele­ment de decor ca­re joa­că un rol esen­ţial atunci când vi­ne vor­ba de con­tu­ra­rea at­mos­fe­rei do­ri­te. În ca­zul de fa­ţă, pen­tru a ob­ţi­ne mai mul­tă in­ti­mi­ta­te, fo­lo­seş­te pe post de corp de ilu­mi­nat un fe­li­nar cu lu­mânări am­pla­sat dea­su­pra me­sei. Lu­mi­na răs­pândi­tă de lu­mânări va da mult farmec ci­ne­lor în fa­mi­lie și to­to­da­tă va im­pri­ma in­te­ri­o­ru­lui un aer plin de po­e­zie.

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ FII CREATIV!

Atunci când dai frâu li­ber ima­gi­nați­ei, ori­ce obi­ect din ca­să se poa­te tran­sfor­ma într-o pi­e­să de decor ine­di­tă. Ia­tă un exem­plu foar­te bun, ca­re spe­răm să te in­spi­re. Chiar da­că au o cu to­tul altă uti­li­ta­te, câte­va ră­ză­toa­re pot că­pă­ta, în mod neaștep­tat, func­ţia de lăm­pi, de­venind par­te dintr-un corp de ilu­mi­nat ori­gi­nal, ca­re va scoa­te din ano­ni­mat spați­ul pe ca­re-l va lu­mi­na. Evi­dent, tu poți re­con­ver­ti ori­ce fel de lu­cruri do­rești: cești și ce­ai­ni­curi, te­luri, pa­le­te etc.

UN PROIECT CU PERSONALITATE

Lo­cul de re­la­xa­re de pe terasă sau din gră­di­nă de­vi­ne în tim­pul ve­rii ca­drul ide­al pen­tru me­se­le în fa­mi­lie și pen­tru întâlni­ri­le cu pri­e­te­nii. Da­că însă con­si­deri că acest spațiu nu ie­se cu ni­mic în evi­den­ţă, nu mai sta pe gânduri şi pu­ne-ţi am­pren­ta per­so­na­lă asu­pra sa, adău­gând în de­co­rul exis­tent un corp de ilu­mi­nat sur­prin­ză­tor, obți­nut dintr-o sca­ră, în jurul că­reia ai înfășu­rat o in­sta­lație cu be­curi sau mai mul­te fe­li­na­re fru­moa­se, cu lu­mânări aprin­se. Îţi ga­ran­tăm că va fa­ce sen­za­ţie.

AMENAJĂRILE ÎN STIL MEDITERANEAN NU AR AVEA FARMEC FĂ­RĂ AC­CE­SO­RI­I­LE DECORATE CU ELE­MEN­TE MARINE. Chiar şi obi­ec­te pre­cum can­de­la­bre­le pot că­pă­ta un look ma­rin da­că prin­zi sau li­pești de bra­ţe­le lor scoici şi ste­le de ma­re.

DA­CĂ VREI SĂ OBŢII O AT­MOS­FE­RĂ FESTIVĂ ÎN GRĂ­DI­NĂ, ide­a­lă pen­tru pe­tre­ce­ri­le es­ti­va­le sau pen­tru eveni­men­te­le mai de­o­se­bi­te, agață de ra­mu­ri­le co­pa­ci­lor mini-fe­li­na­re cu lu­mânări. Acom­pa­nia­te de ve­ge­tația lu­xu­rian­tă și de flo­ri­le de se­zon, vor crea o...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.