„Am valorificat la maximum mica noas­tră parcelă de pământ”

Casa Mea - - INSPIRAȚIE - TEXT: OANA VOICU / FOTO: ANTONIO CIOAREK

Ri­di­ca­tă pe un te­ren de mici di­men­si­uni şi foar­te îngust, ca­sa din ima­gini nu es­te lip­si­tă de personalitate, căci pro­pri­e­ta­rii săi, ad­mi­ra­tori ai sti­lu­lui ne­o­ro­mânesc, împreu­nă cu ar­hi­tec­ţii Ale­xan­dra şi Cris­tian Frun­ză, i-au cre­at o ima­gi­ne eclec­ti­că, în ca­re au mi­xat ele­men­te mo­der­ne cu ce­le in­spi­ra­te din sti­lul in­ter­be­lic.

Pro­pri­e­ta­rii sunt o fa­mi­lie tână­ră, for­ma­tă din pa­tru mem­bri (din­tre ca­re doi băi­e­ţi de 12 ani şi, res­pec­tiv, 7 ani). De­şi nu s-au năs­cut în Con­stan­ţa, s-au sta­bi­lit aici, fi­ind to­ţi iu­bi­tori de ma­re. În plus, ta­tăl es­te na­vi­ga­tor şi ple­a­că pe­ri­oa­de mai lun­gi, iar când re­vi­ne acasă, pre­gă­teş­te alte că­lă­to­rii, de da­ta ace­as­ta împreu­nă cu cei dra­gi. Te­re­nul, si­tuat în cen­trul Con­stan­ţei, es­te moş­te­nit de la bu­nici. Are o suprafaţă des­tul de mi­că

(258 de me­tri pă­tra­ţi) şi es­te re­la­tiv îngust (9 me­tri lă­ţi­me), drept pen­tru ca­re am­pla­sa­rea şi con­fi­gu­ra­rea ca­sei au re­pre­zen­tat o pro­vo­ca­re.

Pen­tru proi­ec­tul con­struc­ţi­ei, pro­pri­e­ta­rii au ape­lat la ar­hi­tec­ţii Ale­xan­dra şi Cris­tian Frun­ză de la Co­fran De­sign, ale că­ror proi­ec­te le-au des­co­pe­rit în re­vis­te­le cu pro­fil ho­me & de­co.

„Atra­şi de arhitectura în stil ne­o­ro­mânesc, be­ne­fi­cia­rii ne-au ară­tat mai mul­te ima­gini cu lo­cu­in­ţe in­spi­ra­te din acest stil. În ur­ma dis­cu­ţi­i­lor cu ei, am ajuns la un nu­mi­tor co­mun: am împru­mu­tat une­le ele­men­te spe­ci­fi­ce sti­lu­lui res­pec­tiv (ar­ca­de, li­nii cur­be), dar to­to­da­tă am păs­trat am­pren­ta noas­tră pro­prie.”

La po­zi­ţi­o­na­rea con­stru­cți­ei s-a ţi­nut cont de punc­te­le car­di­na­le şi de fap­tul că te­re­nul es­te foar­te mic şi îngust. În plus, ar­hi­tec­ţii au încer­cat să la­se un pic de spa­ţiu atât în fa­ţa ca­sei, cât şi în spa­te­le său, un­de s-a do­rit ame­na­ja­rea unei mici grădini. Con­stru­i­rea imo­bi­lu­lui a înce­put în 2013 şi s-a fi­na­li­zat un an mai târziu.

Ri­di­ca­tă pe do­uă niveluri, vi­la es­te realizată din zidărie de BCA, pe struc­tu­ră din be­ton ar­mat. Având o amprentă la sol de 110 me­tri pă­tra­ţi, locuinţa însu­me­a­ză o suprafaţă de 207 me­tri pă­tra­ţi.

Aco­pe­ri­şul es­te de tip şar­pan­tă, în do­uă ape, cu înve­li­toa­rea din ţi­glă ceramică. Pen­tru fi­ni­sa­jul ex­te­ri­or, ar­hi­tec­ţii au pro­pus ten­cu­i­e­li de­co­ra­ti­ve şi pia­tră na­tu­ra­lă. Un accent de­o­se­bit s-a pus pe jo­cul de vo­lu­me şi pe fo­lo­si­rea an­ca­dra­men­te­lor de­co­ra­ti­ve, foar­te im­por­tan­te în ob­ţi­ne­rea as­pec­tu­lui fi­nal do­rit. Arhitectura ex­te­ri­oa­ră se re­mar­că prin sti­lul eclec­tic, ob­ţi­nut de ar­hi­tec­ţi prin com­bi­na­rea ele­men­te­lor mo­der­ne şi a ce­lor spe­ci­fi­ce sti­lu­lui in­ter­be­lic. Nu lip­seş­te nici ge­a­mul ro­tund, o mar­că pen­tru ca­se­le de la ma­re, in­spi­ra­tă de hu­blo­ul am­bar­ca­ţi­u­ni­lor. „De­oa­re­ce am avut de-a fa­ce cu un te­ren îngust, locuinţa are o lă­ţi­me de 6,50 me­tri, cu tot cu pe­re­ţii ex­te­ri­ori. Prin ur­ma­re, am op­tat pen­tru o sca­ră într-o sin­gu­ră ram­pă, po­zi­ţi­o­na­tă pe pe­re­te­le cal­can, că­tre nord, res­tul ca­me­re­lor fi­ind ori­en­ta­te spre sud, iar astfel be­ne­fi­ci­ind de lumină şi soa­re.”

„De­oa­re­ce am avut de-a fa­ce cu un te­ren îngust, ca­sa are o lă­ţi­me de 6,50 me­tri, cu tot cu pe­re­ţii ex­te­ri­ori, drept pen­tru ca­re am op­tat pen­tru o sca­ră într-o sin­gu­ră ram­pă, po­zi­ţi­o­na­tă pe pe­re­te­le cal­can.„

La parter se află o ca­me­ră de oas­pe­ţi/un bi­rou cu ve­de­re spre stra­dă, bu­că­tă­ria, un grup sa­ni­tar, spa­ţi­i­le teh­ni­ce şi li­vin­gul ori­en­tat că­tre spa­te­le ca­sei, cu ieşire pe terasă. La etaj sunt trei dor­mi­toa­re, din­tre ca­re cel ma­tri­mo­nial es­te pre­vă­zut cu dres­sing şi baie, iar ce­le­lal­te do­uă au o baie pe hol, la co­mun. De­şi nu foar­te mari, încăperile sunt con­for­ta­bi­le şi func­ţi­o­na­le. Ame­na­ja­rea interioară, gândi­tă de pro­pri­e­tari, es­te în stil cla­sic, cu mo­bi­li­er din lemn ma­siv de la Mo­bex­pert.

MA­TE­RIAL RE­A­LI­ZAT CU SPRIJINUL

ar­hi­tec­ţi­lor Ale­xan­dra şi Cris­tian Frun­ză – SC Co­fran De­sign Srl, tel.: 0730.609.659, ale­xan­dra_arh@ya­hoo.com

ÎNCĂLZIREA LO­CU­IN­ŢEI es­te asi­gu­ra­tă de o cen­tra­lă pe ba­ză de com­bus­ti­bil ga­zos şi de cor­puri ra­dian­te (ca­lo­ri­fe­re).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.