Decor modern, cu tuşe masculine

Casa Mea - - INSPIRAȚIE - TEXT: OANA VOICU / FOTO: ANTONIO CIOAREK

Fo­lo­si­te din abun­den­ţă, cu­lo­ri­le închi­se do­mi­nă acest in­te­ri­or, însă fă­ră a-i ştir­bi lu­mi­no­zi­ta­tea, apar­ta­men­tul fi­ind învi­o­rat de ac­cen­te­le cro­ma­ti­ce ofe­ri­te de ta­blo­uri şi dra­pe­rii. Ine­di­tă a fost şi op­ţi­u­nea ar­hi­te­cți­lor de a in­clu­de în ame­na­ja­re ta­pet în zo­ne un­de în ge­ne­ral se evi­tă fo­lo­si­rea sa, şi anu­me în baie şi bu­că­tă­rie.

Apar­ta­men­tul, achi­zi­ţi­o­nat în sep­tem­brie 2017, se află în com­ple­xul Eme­rald Re­si­den­ces, a că­rui po­zi­ţi­o­na­re pe ma­lul La­cu­lui Tei i-a atras în mod de­o­se­bit pe pro­pri­e­tari. „Ne-a plă­cut în pri­mul rând zo­na, dar şi pri­ve­liş­tea, căci an­sam­blul se află chiar pe ma­lul la­cu­lui, fă­ră po­si­bi­li­ta­tea de a se mai con­strui ce­va în fa­ţă, ca­re să ob­tu­re­ze ve­de­rea. Înain­te am lo­cu­it tot în acest com­plex, dar într-un apar­ta­ment mic, fă­ră terasă.” Si­tuat la un etaj su­pe­ri­or, pen­tru o pri­ve­liş­te cât mai vas­tă, imo­bi­lul are su­pra­fa­ţa de 150 de me­tri pă­tra­ţi şi pa­tru camere con­fi­gu­ra­te de­co­man­dat. Lo­ca­ta­rii sunt un cu­plu tânăr (el are 32 de ani şi es­te ma­na­ger ge­ne­ral la Sil­ver Decor, iar ea are 27 de ani şi es­te doc­to­rand in­gi­ner ge­o­dez), cu un stil de via­ţă ac­tiv, mo­men­tan fă­ră co­pii, dar po­se­sor a do­uă pi­sici din ra­sa Bri­tish Short Hair.

De­şi lu­cre­a­ză în do­me­ni­ul ame­na­jă­ri­lor (fir­ma sa es­te dis­tri­bu­i­toa­re de pro­fi­le de­co­ra­ti­ve Orac Decor, ta­pet şi par­chet stra­ti­fi­cat), Andrei nu a do­rit să se ocu­pe sin­gur de ame­na­ja­rea pro­pri­ei lo­cu­in­ţe, ci a ce­rut aju­to­rul unui spe­cia­list (ar­hi­tec­ta Iri­na Ra­du de la Ide­co­ra­te). „Andrei m-a con­tac­tat du­pă vi­zi­o­na­rea si­te-ului nos­tru. Lu­crând în do­me­niu, a avut ac­ces la mul­te si­te-uri şi bi­ro­uri de de­sign. Prac­tic, ale­ge­rea lui s-a ba­zat pe por­to­fo­li­ul am­plu şi pe idei­le cre­a­ti­ve ale echi­pei noas­tre.” „În mo­men­tul în ca­re am pre­luat proi­ec­tul, apar­ta­men­tul era nou, ne­lo­cu­it. Nu am re­a­li­zat mo­di­fi­cări la com­par­ti­men­ta­rea interioară, însă am schim­bat în

to­ta­li­ta­te fi­ni­sa­je­le. Prin pris­ma me­se­ri­ei, Andrei a fost foar­te im­pli­cat în acest proiect, venind cu pro­pu­neri de fur­ni­zori pen­tru fi­ni­sa­je­le do­ri­te.” De­co­rul re­a­li­zat es­te modern, în el re­gă­sin­du-se atât ac­cen­te nor­di­ce (me­se­le din li­ving şi scau­ne­le Ea­mes), cât şi ele­men­te ele­gan­te – pro­fi­le de­co­ra­ti­ve, cor­ni­şe, can­de­la­brul din dor­mi­tor. Ame­na­ja­rea a por­nit de la par­che­tul Che­vron şi de la ce­le do­uă me­se cu blat de lemn din li­ving, pe ca­re pro­pri­e­ta­rii şi le-au do­rit foar­te mult.

Mo­bi­li­e­rul TV, re­a­li­zat pe co­man­dă de Eu­roEvi, du­pă schi­ţe­le ar­hi­tec­tei, are un de­sign sim­plu, ge­o­me­tric. Struc­tu­ra es­te proi­ec­ta­tă pe un pe­re­te fi­ni­sat cu ta­pet, pe ca­re se re­gă­sesc, de ase­me­nea, mo­de­le ge­o­me­tri­ce. Cro­ma­ti­ca încă­pe­ri­lor a fost ale­a­să de ar­hi­tec­tă, iar cli­en­ţii s-au de­cla­rat foar­te încânta­ţi de pro­pu­ne­re, res­pec­tând-o întoc­mai. În li­ving, s-a mers pe gri, al­bas­tru şi ne­gru. Ac­cen­te­le de al­bas­tru din ta­pe­tul de la Sil­ver Decor sunt în ton cu nuan­ţa ca­na­pe­lei, me­ni­tă să asi­gu­re pa­ta de cu­loa­re atât de ne­ce­sa­ră aces­tui spa­ţiu. De­ta­li­i­le ce ofe­ră in­te­ri­oa­re­lor un aer apar­te sunt plin­ta al­bă şi cor­ni­şe­le de­co­ra­ti­ve de la Sil­ver Decor, ce au fost uti­li­za­te în între­a­ga ame­na­ja­re. Aces­tea schim­bă com­plet am­bi­en­tul, ofe­rin­du-i un aer apar­te. De­co­rul din bu­că­tă­rie es­te în ton cu cel din li­ving. Arhi­te­cții au ape­lat la un mo­bi­li­er cu un de­sign sim­plu, mi­ni­ma­list, cu fron­turi din MDF mat ne­gru, fă­ră mâne­re. Cor­pu­ri­le de mo­bi­li­er sunt scoa­se în evi­den­ţă de ta­pe­tul me­ta­lic apli­cat în zo­na su­pe­ri­oa­ră a bla­tu­lui de lu­cru. Pen­tru a câşti­ga spa­ţiu, au fost ale­se elec­tro­cas­ni­ce încor­po­ra­bi­le ne­gre, în acord cu mo­bi­li­e­rul.

„Co­la­bo­ra­rea cu be­ne­fi­cia­rii a de­curs ex­traor­di­nar. Aceş­tia au res­pec­tat întoc­mai con­cep­tul şi sfa­tu­ri­le noas­tre, iar la fi­nal au ob­ţi­nut ame­na­ja­rea mo­der­nă do­ri­tă. Cu­lo­ri­le in­ten­se şi de accent sunt ce­le ca­re se re­mar­că în între­gul decor.

De­sig­nul dor­mi­to­ru­lui es­te uşor di­fe­rit fa­ţă de cel din res­tul apar­ta­men­tu­lui, pro­pri­e­ta­rii do­rin­du-şi aici o ame­na­ja­re mai ele­gan­tă. Pen­tru o no­tă pre­ţi­oa­să, s-au uti­li­zat pro­fi­le de­co­ra­ti­ve (cor­ni­şe şi plin­te) şi cor­puri de ilu­mi­nat de­o­se­bi­te (vei­o­ze su­pra­di­men­si­o­na­te şi un candelabru cu cris­ta­le).

Şi aici au fost pre­fe­ra­te cu­lo­ri­le închi­se – pi­e­le nea­gră pen­tru pat şi tex­ti­le ma­ro-închis pen­tru pe­re­te­le ca­pi­to­nat. De ace­as­tă da­tă, cu­loa­rea de accent es­te „fur­ni­za­tă” de dra­pe­ri­i­le într-o nuan­ţă in­ten­să de gal­ben-muş­tar şi de ca­ti­fea, un ma­te­rial ca­re se in­te­gre­a­ză per­fect în decor.

Cel de-al doi­lea dor­mi­tor a fost tran­sfor­mat în dres­sing, pen­tru a răs­pun­de ce­rin­ţe­lor ac­tua­le ale pro­pri­e­ta­ri­lor, fi­ind ame­na­jat cu un mo­bi­li­er des­chis, com­par­ti­men­tat în func­ţie de ne­voi­le lor de de­po­zi­ta­re. În ca­zul băii, de­sig­ne­rul a mi­zat pe o ame­na­ja­re ati­pi­că, ape­lând la ta­pet în loc de faian­ţă. Bi­neînţe­les, es­te vor­ba des­pre un mo­del re­zis­tent la umi­di­ta­te, achi­zi­ţi­o­nat de la Sil­ver Decor. Gre­sia-ci­ment es­te ace­e­a­şi cu cea fo­lo­si­tă pen­tru hol şi bu­că­tă­rie.

Ame­na­ja­rea a du­rat apro­xi­ma­tiv do­uă luni.

MA­TE­RIAL RE­A­LI­ZAT CU SPRIJINUL

ar­hi­tec­tei Iri­na Ra­du – Ide­co­ra­te, tel.: 0733.978.355, iri­na@ide­co­ra­te.ro, www.ide­co­ra­te.ro

PARDOSEALA DIN HOL ŞI BU­CĂ­TĂ­RIE a fost pla­ca­tă cu gre­sie-ci­ment de la Del­ta Stu­dio, iar mo­bi­li­e­rul a fost re­a­li­zat pe co­man­dă de Eu­roEvi.

PEN­TRU DRES­SING s-au fo­lo­sit tot cu­lori închi­se (PAL ne­gru) în com­bi­na­ţie cu un par­chet din lemn na­tur. Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat pro­vin de la Sil­ver Decor şi sunt în ton cu ame­na­ja­rea ca­me­rei.

CHIAR ŞI ÎN BAIE, pen­tru un plus de eleganţă, s-au mon­tat plin­tă al­bă şi cor­ni­şă din du­ro­po­li­mer de la Orac Decor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.