BI­NE DE ŞTIUT!

Casa Mea - - FOCUS -

O ca­dă ief­ti­nă ar pu­tea cos­ta mai mult pe ter­men lung. În ame­na­ja­rea băii, ace­as­ta im­pli­că o chel­tu­ia­lă ma­jo­ră, mai ales da­că es­te încor­po­ra­tă în faian­ţă. Da­că in­ten­ţi­o­ne­zi să o schim­bi la un mo­ment dat, va fi im­po­si­bil să o sco­ţi fă­ră să strici câte­va plăci de ceramică. Nu ui­ta să com­pari ca­rac­te­ris­ti­ci­le, ca­li­ta­tea și ga­ra­nția di­fe­riți­lor pro­du­că­tori, pen­tru a te asi­gu­ra că ale­gi cel mai bun pro­dus în ce­ea ce pri­veş­te ra­por­tul ca­li­ta­te/preţ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.