Protejează-ți lo­cu­i­nța cu UN SISTEM DE ALAR­MĂ EFICIENT

Casa Mea - - FOCUS - TEXT: LUCIA LAZĂR

În pe­ri­oa­da es­ti­va­lă, când toa­tă lu­mea ple­a­că în con­ce­diu, au loc ce­le mai mul­te spar­geri de lo­cu­i­nțe. Da­că nu vrei să te nu­meri prin­tre cei pă­gu­bi­ţi şi cu va­can­ţa com­pro­mi­să, înain­te de a te îndrep­ta spre me­le­a­gu­ri­le mult vi­sa­te, la­să-ţi ca­sa în si­gu­ra­nță, pro­te­jându-o cu un sistem de alar­mă eficient. Mai mul­te in­for­ma­ţii şi sfa­turi uti­le ţi-am pre­gă­tit în acest ar­ti­col.

Un sistem de alar­mă an­ti­e­frac­ţie es­te un dis­po­zi­tiv de pro­tec­ţie ne­ce­sar pen­tru ori­ce ca­să, ca­re îşi do­ve­deş­te uti­li­ta­tea în spe­cial atunci când lip­seş­ti de acasă o pe­ri­oa­dă mai lun­gă. În mo­men­tul ac­tual, pe pia­ţa de pro­fil sunt dis­po­ni­bi­le o mul­ti­tu­di­ne de astfel de sis­te­me, de la mo­de­le sim­ple, ac­ce­si­bi­le ori­că­rui bu­zu­nar, până la mo­de­le com­ple­xe, de ul­ti­mă ge­ne­ra­ţie, ca­re au prețuri pe mă­su­ră.

Înain­te de a achi­zi­ţi­o­na un sistem de alar­mă, te sfă­tu­im să ai în ve­de­re mai mul­te as­pec­te, prin­tre ca­re pe­ri­me­trul pe ca­re ur­me­a­ză să-l pro­te­je­zi, nu­mă­rul de camere, dar şi pe­ri­co­le­le la ca­re cre­zi că es­te ex­pu­să pro­pri­e­ta­tea

ta (efrac­ţie, in­cen­diu, inun­da­ţie). Cu alte cu­vin­te, atunci când mer­gi la ma­ga­zin, ar fi bi­ne să știi exact ce fun­cții va avea acest sistem, ce grad de pro­te­cție, da­că îl vei com­ple­ta cu un sistem de su­pra­ve­ghe­re etc.

DIN CE ES­TE COM­PUS UN SISTEM DE ALAR­MĂ?

In­di­fe­rent de con­fi­gu­rația pe ca­re o are, un sistem de alar­mă es­te com­pus din: cen­tra­lă de alar­mă (sau pa­nou de con­trol), tas­ta­tu­ră (res­pon­sa­bi­lă de ac­ti­va­re/ de­zac­ti­va­re), te­le­co­man­dă, si­re­ne, sen­zori de in­tra­re (mon­ta­ţi la uşi şi ge­a­muri), de­tec­toa­re de miş­ca­re, bu­ton de pa­ni­că (ce per­mi­te anun­ţa­rea fir­mei de pa­ză şi pro­tec­ţie în ca­zul unei even­tua­le efra­cții).

Din­tre toa­te com­po­nen­te­le amin­ti­te, cen­tra­la de alar­mă și de­tec­toa­re­le joa­că ro­lu­ri­le ce­le mai im­por­tan­te. CEN­TRA­LA sau „paz­ni­cul” es­te uni­ta­tea prin­ci­pa­lă de pro­ce­sa­re, la ca­re sunt le­gați toți sen­zo­rii, tas­ta­tu­ra, si­re­na și mo­du­le­le su­pli­men­ta­re. Se mon­te­a­ză în apro­pi­e­rea uşii de in­tra­re în lo­cu­i­nță, având fun­cția de a pre­lu­cra in­for­mați­i­le pri­mi­te de la sen­zori și de a tran­smi­te un im­puls că­tre si­re­nă, ca­re ofe­ră un sem­nal acus­tic și vi­zual. Exis­tă do­uă ti­puri de cen­tra­lă de alar­mă: cu co­mu­ni­ca­tor în rețe­aua de te­le­fo­nie fi­xă şi cu co­mu­ni­ca­tor în rețe­aua de te­le­fo­nie mo­bi­lă. Da­că op­te­zi pen­tru o cen­tra­lă de alar­mă cu co­mu­ni­ca­tor în rețe­aua de te­le­fo­nie fi­xă, tre­bu­ie să știi că, în caz de efrac­ţie, vei fi ape­lat pe te­le­fo­nul mo­bil de pe te­le­fo­nul fix. În si­tuația în ca­re pre­feri a do­ua va­rian­tă, adi­că o cen­tra­lă de alar­mă cu co­mu­ni­ca­tor GSM, ace­as­ta va uti­li­za o re­ţea de te­le­fo­nie mo­bi­lă GSM. În acest sens, es­te ne­ce­sar să in­tro­duci în cen­tra­la de alar­mă o car­te­lă SIM va­la­bi­lă. SEN­ZO­RII sunt de mai mul­te ti­puri: de mișca­re, de fum, gaz sau apă. De pil­dă, cei ca­re de­tec­te­a­ză mișca­rea se in­sta­le­a­ză în zo­na căi­lor de ac­ces (uși, ho­luri), pe ta­van sau pe­re­ţi, dar și în ori­ce încă­pe­re pre­dis­pu­să la efra­cție, pe ca­re do­rești să o su­pra­ve­ghe­zi (li­ving, dor­mi­tor, balcon, terasă etc.). TAS­TA­TU­RA tre­bu­ie mon­ta­tă lângă cen­tra­lă. Da­că nu ţii ne­a­pă­rat să ai un mo­del de ul­ti­mă oră, cu ecran tac­til, po­ţi op­ta pen­tru o tas­ta­tu­ră sim­plă, cu bu­toa­ne și cu un mic ecran LED. Te asi­gu­răm că o să fie su­fi­ci­en­tă. SI­RE­NA poa­te fi de ex­te­ri­or sau de in­te­ri­or și se in­sta­le­a­ză într-un loc cât mai vi­zi­bil.

Astfel, în ca­zul în ca­re in­tră un hoț în ca­să, sis­te­mul de alar­mă va porni si­re­na interioară şi ex­te­ri­oa­ră, ape­lând au­to­mat nu­me­re­le de te­le­fon din lis­ta pres­ta­bi­li­tă: po­li­ţia, fir­ma de pa­ză şi pro­tec­ţie, pro­pri­e­ta­rul etc.

SISTEM DE ALAR­MĂ CABLAT SAU WIRELESS?

In­di­fe­rent că pre­feri un sistem de alar­mă cla­sic, cu ca­bluri, sau unul wireless, es­te bi­ne să știi că și unul, și altul ofe­ră un grad de se­cu­ri­ta­te ri­di­cat. Cu si­gu­ra­nță, ce­le do­uă ti­puri de sis­te­me de alar­mă se di­fe­re­nția­ză cel mai mult atunci când vi­ne vor­ba de par­tea es­te­ti­că. Un sistem de alar­mă cablat pre­su­pu­ne o mul­ti­tu­di­ne de ca­bluri ca­re, chiar da­că sunt ca­mu­fla­te cu ma­nșoa­ne de plastic, stri­că aspectul ca­sei. Apoi, ope­rați­u­nea de men­te­na­nță nu es­te toc­mai co­mo­dă – une­ori, se ajun­ge chiar în si­tua­ţia de a spar­ge pe­re­ţii pen­tru a scoa­te fi­re­le. În ci­u­da aces­tor nea­jun­suri, un sistem cablat re­pre­zin­tă cea mai bu­nă ale­ge­re atunci când îţi pro­pui să su­pra­ve­ghe­zi un pe­ri­me­tru ma­re – de exem­plu, o vilă. În schimb, mon­ta­rea unui sistem de alar­mă wireless se fa­ce mult mai sim­plu, „cu­rat”, fă­ră să fie ne­voie să tra­gi fi­re în toa­tă ca­sa și să strici pe­reții. Apoi, men­te­na­nța nu pu­ne ni­cio pro­ble­mă, iar în ca­zul în ca­re do­rești să adau­gi un mo­dul nou la sistem sau să eli­mini o com­po­nen­tă ca­re nu mai es­te de fo­los, tot ce tre­bu­ie să faci es­te să o de­cu­ple­zi de la alar­mă. De ase­me­nea, alar­ma wireless es­te mai ușor de ac­ce­sat de la dis­ta­nță. To­tul es­te să ai în ca­să un ro­u­ter wireless. Exis­tă însă și un de­za­van­taj: ris­cul de a pi­er­de sem­na­lul wireless sau de a nu „aco­peri” tot pe­ri­me­trul do­rit.

CÂT COSTĂ UN SISTEM DE ALAR­MĂ AN­TI­E­FRA­CȚIE?

Pre­ţul unui sistem de alar­mă sim­plu por­neş­te de la 300 de eu­ro, iar unul mai com­plex poa­te ajun­ge până la 2000 de eu­ro. Un mo­del sim­plu es­te su­fi­ci­ent pen­tru pro­te­ja­rea gar­so­ni­e­rei, apar­ta­men­tu­lui sau ga­ra­ju­lui, însă, da­că vrei ca acest sistem să dis­pu­nă de fun­cții mai mul­te și mai com­ple­xe, va tre­bui să in­ves­tești mai mult.

CÂTE­VA SFA­TURI UTI­LE

Pen­tru a ţi­ne ho­ţii cât mai de­par­te de pro­pri­e­ta­tea ta, nu es­te su­fi­ci­ent să-ţi do­te­zi locuinţa cu un sistem de alar­mă per­for­mant, ci tre­bu­ie să ţii cont şi de ur­mă­toa­re­le sfa­turi:

nu anu­nța în pu­blic sau pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re că pleci în va­ca­nță;

evi­tă să vor­bești cu per­soa­ne­le ne­cu­nos­cu­te des­pre bu­nu­ri­le din lo­cu­i­nța ta;

nu pos­ta pe si­te-uri­le de so­cia­li­za­re ima­gini cu lu­cru­ri­le de va­loa­re pe ca­re le ai acasă; nu pri­mi pe ori­ci­ne în că­mi­nul tău; da­că pleci de acasă pen­tru ce­va timp, fă în așa fel încât să poți ac­ce­sa de la dis­tan­ţă sis­te­mul de alar­ma­re, să te poți co­nec­ta li­ve la ca­me­re­le de su­pra­ve­ghe­re și să poți aler­ta 112, în caz de ne­voie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.