Re­a­me­na­jări în cheie mo­der­nă pen­tru trei grădini din Germania

Casa Mea - - ÎN JURUL CASEI - TEXT / FOTO: AR­HI­TECT PEISAGIST ADRIAN BURCA Adrian Burca

Toa­te ce­le trei grădini pe ca­re vi le pre­zen­tăm au fost ame­na­ja­te în anul 2017, în Germania – do­uă se află în zo­na Saar­land (Rhi­ne­land-Pa­la­ti­na­te), iar una – în Ba­va­ria de nord. În ca­zul lor, cli­en­ţii ne-au so­li­ci­tat să re­a­li­zăm ame­na­jări mo­der­ne, ae­ri­si­te din punct de ve­de­re com­po­zi­ţi­o­nal. Am avut de par­tea noas­tră na­tu­ra, dar au exis­tat şi con­strângeri, pe ca­re însă am reu­şit să le de­pă­şim cu suc­ces.

GRĂ­DI­NĂ ÎN ZO­NA MERZIG (SAAR­LAND)

Prin­ci­pa­la pro­vo­ca­re a aces­tei grădini a fost ace­ea de a ob­ţi­ne un spa­ţiu cât mai plan într-unul ce avea o pan­tă ac­cen­tua­tă. Pen­tru a evi­ta un pro­fil vi­zual agre­siv al ca­sei (am­pla­sa­tă în par­tea su­pe­ri­oa­ră a pan­tei), am preferat să re­zol­văm ace­as­tă pro­vo­ca­re prin­tr-o ele­va­ţie dis­cre­tă, dar fer­mă a zo­nei ver­zi.

Intra­rea în ga­raj se fa­ce prin­tr-un de­sen de ga­bi­on şi pia­tră, per­spec­ti­va ofe­rind un spa­ţiu ver­de ge­ne­ros şi un joc re­gu­lat de pla­nei­tă­ţi.

Zo­na avea o ex­pu­ne­re solară ma­xi­mă, mo­tiv pen­tru ca­re am preferat să-i ofe­rim un as­pect flo­ral în cu­lori vii. În acest sens, am plan­tat la­van­dă, de­o­se­bit de apre­cia­tă în ace­as­tă re­gi­u­ne, un­de ac­cen­tul mediteranean îi pro­voa­că pe oa­meni să vi­se­ze la me­le­a­guri înso­ri­te.

Pen­tru a evi­ta un as­pect in­dus­trial al ca­sei, dar şi o au­to­cen­zu­ră a aces­teia în ra­port cu dis­cur­sul des­chis al imo­bi­le­lor înve­ci­na­te, am păs­trat pan­ta exis­ten­tă. Intra­rea în lo­cu­in­ţă es­te asi­gu­ra­tă de o alee pa­va­tă, de 3 me­tri lă­ţi­me, pe ca­re am gândit-o în aşa fel încât să pu­tem ob­ţi­ne loc pen­tru încă o ma­şi­nă. Lu­cra­rea a fost realizată de că­tre cei de la Pa­va­je Ora­dea, al că­ror pro­fe­si­o­na­lism ne-a aju­tat foar­te mult să ne înca­drăm în ter­me­nul con­venit. Mai exact, to­tul a fost ga­ta în şap­te zi­le

(pa­va­jul a ne­ce­si­tat trei zi­le). Zo­na prin­ci­pa­lă a spa­ţi­u­lui ver­de be­ne­fi­cia­ză de o terasă de

5 x 5 me­tri, pla­nă, con­stru­i­tă in­te­gral (in­clu­siv pla­ca­tă) de Ka­lu­na. Aici exis­tă o jar­di­ni­e­ră pe ca­re se poa­te sta, dar ca­re to­to­da­tă le ofe­ră pro­pri­e­ta­ri­lor un loc cu ex­pu­ne­re solară to­ta­lă pe tim­pul zi­lei, evi­dent, uti­li­zat pen­tru plan­te­le me­di­te­ra­ne­e­ne (roz­ma­rin, bu­su­i­oc, Thy­mus, lă­mâi­ţă etc.). În ace­as­tă zo­nă ver­de a fost ame­na­jat şi un loc de joa­că din lemn, des­ti­nat ce­lor mici. Res­tul gră­di­nii a fost lă­sat li­ber.

GRĂ­DI­NĂ ÎN BA­VA­RIA DE NORD

Ri­di­ca­tă pe coa­ma unui deal, ca­sa ofe­ră gră­di­nii per­spec­ti­va mi­nu­na­tă a dealu­ri­lor Ba­va­ri­ei de nord. Din­co­lo de te­ma­ti­za­rea fron­tu­lui ca­sei cu un decor spe­ci­fic zo­nei (bo­gat în ele­men­te ve­ge­ta­le, dar şi cu un joc de apă coor­do­nat cu aju­to­rul unei te­le­co­men­zi, de la OASE Germania), ce­rin­ţa prin­ci­pa­lă a fost ace­ea de a se­cu­ri­za pe­ri­me­trul gră­di­nii (prin re­a­li­za­rea unui gard pro­tec­tor, pen­tru a împi­e­di­ca ac­ce­sul co­pi­i­lor în râpa abrup­tă din spa­te­le ca­sei), păs­trând însă per­spec­ti­va li­be­ră. Astfel, ul­ti­mii 4 me­tri ai gră­di­nii, an­te­ri­or râpei, i-am co­bo­rât cu 50 cm sub ni­ve­lul gră­di­nii, creând un pla­tou pe ca­re se poa­te con­strui un gard, fă­ră ca el să fu­re din per­spec­ti­va ce­lor ca­re stau pe terasă. Pro­fi­tând de acest joc de niveluri (re­a­li­za­te cu ga­bi­on, mon­tat de că­tre Ka­lu­na), am ame­na­jat par­tea de jos a gră­di­nii pen­tru re­la­xa­re, cu grătar, loc de so­cia­li­za­re, hamac; prin­tre co­pa­cii

de ta­lie me­die (cu fo­liaj ro­şu, pen­tru a se „de­se­na” pe fun­da­lul ver­de al pă­du­rii) am plan­tat spe­cii me­di­te­ra­ne­e­ne. Ac­ce­sul în zo­nă se fa­ce prin­tr-o alee şer­pu­i­tă, realizată din plăci de be­ton aşe­za­te în ga­zon (prin de­cu­pa­rea aces­tu­ia). Le­gă­tu­ra din­tre ce­le do­uă zo­ne es­te asi­gu­ra­tă de o sca­ră cu trei trep­te din ci­ment fi­ni­sat. Tre­bu­ie pre­ci­zat că am încer­cat să uti­li­zăm doar tex­turi bru­te. Lu­cra­rea a fost realizată în şa­se zi­le.

DIFERENŢA DE NI­VEL a fost ob­ţi­nu­tă prin in­ser­ţia a do­uă zi­duri de spri­jin din ele­men­te de be­ton pre­fa­bri­ca­te.

ÎNTRE­A­GA ZO­NĂ a fost aco­pe­ri­tă cu pi­e­triş, pen­tru a păs­tra cât mai mult căl­du­ra de la soa­re în tim­pul nop­ţii, căl­du­ră apre­cia­tă de plan­te­le me­di­te­ra­ne­e­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.