Proi­ec­te modulare pen­tru spați­ul ex­te­ri­or

Casa Mea - - ÎN JURUL CASEI - TEXT / FOTO: AR­HI­TECT PEISAGIST ALEXANDRU PRIPIŞ alexandru pri­piȘ

Foar­te pro­ba­bil, da­că ai mai încer­cat să îţi ame­na­je­zi gră­di­na, ai vă­zut că de­mer­sul ne­ce­si­tă do­cu­men­ta­re și efort su­sți­nut, iar tim­pul in­ves­tit nu es­te întot­de­au­na încu­nu­nat de suc­ces. Lu­cru­ri­le se sim­pli­fi­că însă atunci când ape­le­zi la un spe­cia­list.

Ame­na­ja­rea unei grădini nu es­te un ser­vi­ciu ac­ce­si­bil pen­tru toa­te bu­zu­na­re­le, de­venind din ce în ce mai ex­clu­si­vist – proi­ec­te­le sunt în ge­ne­ral scum­pe, iar dez­vol­ta­rea lor du­re­a­ză mult. Pe de altă par­te, întâlnim tot mai des ca­zuri în ca­re pro­pri­e­ta­rii se ocu­pă sin­guri de spa­ţi­ul ex­te­ri­or, din do­rin­ţa de a se re­la­xa, des­tre­sa şi, în plus, de a fa­ce eco­no­mie la bu­ge­tul fa­mi­li­ei. Exis­tă însă şi si­tua­ţii când pro­pri­e­ta­rii înce­ar­că pe cont propriu să-și ame­na­je­ze gră­di­na, iar du­pă un an-doi de ex­pe­ri­men­tat (în ca­re plan­te­le le mor sau nu se dez­vol­tă bi­ne din cau­za aso­ci­e­ri­lor ne­po­tri­vi­te între spe­cii ori a ale­ge­rii unor soi­uri greși­te pen­tru con­diți­i­le fi­zi­co-cli­ma­ti­ce spe­ci­fi­ce zo­nei res­pec­ti­ve) sunt ne­mu­lțu­miți de as­pect. De mul­te ori, aceş­tia ajung să con­su­me mai mult timp și bani de­cât cei ca­re plă­tesc un spe­cia­list pen­tru un proiect per­so­na­li­zat. O so­lu­ţie, in­clu­siv pen­tru ama­to­rii de bri­co­laj, es­te ape­la­rea la un ser­vi­ciu on­li­ne de proi­ec­ta­re pen­tru grădini, ba­zat pe un sistem mo­du­lar de plante: plan­tin­gpuz­zle.com. Aces­ta ofe­ră cu­noști­nțe­le ne­ce­sa­re pen­tru cre­a­rea unei com­po­ziții echi­li­bra­te. De exem­plu, o gră­di­nă de di­men­si­uni me­dii, cu su­pra­fața de

400 de me­tri pă­tra­ţi, poa­te fi ame­na­ja­tă cu șa­se proi­ec­te modulare ca­re pot fi mul­ti­pli­ca­te (în di­fe­ri­te po­ziții), la un preț me­diu to­tal de 470 de eu­ro, în timp ce un proiect uni­cat costă cir­ca 800-900 de eu­ro, pen­tru ace­e­ași suprafață și cu ace­e­ași do­cu­men­tație. Pe si­te po­ţi gă­si proi­ec­te­le ce­le mai po­tri­vi­te pen­tru spați­ul pe ca­re do­reş­ti să-l ame­na­je­zi, in­di­fe­rent că es­te vor­ba des­pre o gră­di­nă um­bri­tă sau în plin soa­re, des­pre un co­lț de cur­te, o zo­nă am­pla­sa­tă de-a lun­gul gar­du­lui ori cen­tral. De ase­me­nea, po­ţi op­ta pen­tru plante ver­zi tot tim­pul anu­lui, pen­tru spe­cii cu frun­ze că­ză­toa­re sau pen­tru ier­buri de­co­ra­ti­ve. Aces­tea pot fi ale­se în fun­cție de di­men­si­uni, dar și de cu­lo­ri­le ca­re vrei să pre­do­mi­ne în gră­di­nă.

În con­ti­nua­re îţi pre­zen­tăm trei proi­ec­te di­fe­ri­te de ame­na­ja­re a gră­di­nii unei ca­se fa­mi­lia­le, co­res­pun­ză­toa­re unui ni­vel eco­no­mic, me­diu şi pre­mi­um, fi­e­ca­re pro­pu­nând o aso­ci­e­re de do­uă aran­ja­men­te com­ple­men­ta­re.

CU­LO­RI­LE DE MÂINE (1.645 LEI)

Pen­tru re­a­li­za­rea unei astfel de ame­na­jări se fo­lo­sesc plante pre­cum: bu­xus, iar­bă nea­gră, dra­ci­la pur­pu­rie pi­ti­că, le­văn­ţi­că, ci­ne­ra­rie.

Aran­ja­men­tul es­te unul com­plex şi te va fas­ci­na atât prin cu­lo­ri­le vii, cât și prin fruc­te­le plan­te­lor. Cu flori roșii, pur­pu­rii, al­be, gal­be­ne sau ro­za­lii și cu frun­zișul în di­fe­ri­te nua­nțe de ver­de, acest mo­dul poa­te înfru­mu­seța ori­ce co­lț al cu­rții. Pe lângă efec­tul de­co­ra­tiv, vei avea par­te de par­fu­muri sua­ve, un ade­vă­rat răs­făț pen­tru si­mțuri. Ame­na­ja­rea unei su­pra­fe­ţe cu lun­gi­mea de

3 me­tri şi lă­ţi­mea de 1 me­tru costă 522 lei, mai exact 249 lei proi­ec­tul şi 273 lei plan­te­le. Aran­ja­men­tul poa­te fi cu­plat cu altul (pe o suprafaţă de 4,5 x 1,4 me­tri), ce are în com­po­zi­ţie ace­le­a­şi plante, că­ro­ra li se adau­gă tu­fe pe pi­ci­or (lemn câi­nesc). În acest caz, ame­na­ja­rea gră­di­nii cu ce­le do­uă aran­ja­men­te te costă 1.645 lei

(648 lei proi­ec­te­le şi 997 lei plan­te­le).

RITMUL PĂ­DU­RII ŞI EXPLOZIE DE CU­LORI (2.523 LEI)

Ritmul pă­du­rii es­te un aran­ja­ment ide­al pen­tru zo­ne­le cu um­bră. Aşa­dar, nu es­te ne­voie de soa­re pen­tru a avea un decor spec­ta­cu­los în gră­di­nă. Flo­ri­le crem sau în di­fe­ri­te nua­nțe de vi­o­let și frun­zișul ver­de, gal­ben ori roșia­tic abia aște­ap­tă să-ți mângâie pri­vi­rea, fi­ind to­to­da­tă o ade­vă­ra­tă de­lec­ta­re pen­tru si­mțul ol­fac­tiv. Pre­ţul proi­ec­tu­lui pen­tru o suprafaţă de 5,75 x 1,25 me­tri es­te de 549 lei, iar cel al plan­te­lor – de 835 lei. Explozie de cu­lori re­pre­zin­tă un aran­ja­ment în cu­lori îndrăz­ne­ţe, dar ușor de îngri­jit. Flo­ri­le spec­ta­cu­loa­se, în cu­lori ce va­ria­ză de la alb cu nua­nțe ro­za­lii şi gal­ben până la roșu aprins, te îmbie cu par­fu­mul lor, iar frun­ze­le ver­zi-închis, ver­zi-ce­nușiu şi roșu­vi­o­let ara­tă fan­tas­tic în ori­ce tip de gră­di­nă. Pre­ţul proi­ec­tu­lui pen­tru o suprafaţă de 7,25 x 2 me­tri es­te de 299 lei, iar cel al plan­te­lor – de 840 lei.

SPLENDOAREA DIN GRĂ­DI­NĂ (3.775 LEI)

Un aran­ja­ment ca­re nu ne­ce­si­tă o îngri­ji­re de­o­se­bi­tă. Ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve fo­lo­si­te cresc într-un timp scurt și dau un aer ele­gant ori­că­rei po­rți­uni de gră­di­nă în ca­re ale­gi să le plan­te­zi. Având tex­turi, cu­lori și for­me va­ria­te, un frun­ziș ba lung, ba scurt, ver­de crud, ar­gin­tiu, al­băs­trui sau în nua­nțe de por­to­ca­liu, ma­ro ori roșu, aces­tea sunt ide­a­le pen­tru zo­ne­le cu soa­re din cur­te. În plus, sunt foar­te la mo­dă. Pre­ţul proi­ec­tu­lui pen­tru o suprafaţă de 2,5 x 1,4 me­tri es­te de 699 lei, iar cel al plan­te­lor – de 1.597 lei. Aran­ja­men­tul se poa­te cu­pla cu altul (6 x 1,4 me­tri), ca­re fo­lo­seş­te plante din ace­e­a­şi fa­mi­lie, dar în can­ti­tă­ţi şi com­bi­na­ţii di­fe­ri­te (proi­ec­tul costă 499 lei, iar plan­te­le – 980 lei).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.