Fii efi­ci­ent

ÎN REÎMPROSPĂTAREA LOCUINȚEI

Casa si Gradina - - EDITORIAL - Mi­ha­e­la Ra­du

Schim­ba­rea ano­tim­pu­lui ne dă un su­flu nou, aştep­tăm cu ne­răb­da­re zi­le­le plă­cu­te, căl­du­roa­se în ca­re soa­re­le ne va zâmbi şi vom ve­dea to­tul într-o lu­mi­nă no­uă. Din acest mo­tiv, acum când na­tu­ra nu şi-a de­fi­ni­ti­vat încă splen­doa­rea, te in­vit să in­tri în acți­u­ne, să-ți pro­gra­me­zi cu obi­ec­ti­vism pla­nu­ri­le pen­tru a con­ce­pe un că­min aşa cum l-ai do­rit de mult timp. Astfel, în ace­as­tă ediție spe­cia­lă ne-am fo­ca­li­zat pe reîmprospătarea spați­u­lui de lo­cu­it, pre­cum şi pe or­ga­ni­za­rea sa. Vei des­co­peri mul­te se­cre­te pen­tru a-ți or­ga­ni­za spați­ul ca­sei în fi­e­ca­re co­lți­şor şi pen­tru a păs­tra or­di­nea şi cu­rățe­nia un timp înde­lun­gat. Ca­sa tre­bu­ie să ara­te per­fect chiar da­că în ace­as­tă primăvară nu ai pla­nuri pen­tru re­no­vări ma­si­ve. Fa­mi­lia ta are ne­voie de un spațiu plă­cut şi ar­mo­ni­os. Cu­rățe­nia tre­bu­ie fă­cu­tă cu in­te­li­ge­nță, ba­zându-te pe teh­no­lo­gii noi, astfel încât să nu-ți ocu­pe tot tim­pul. Ți-am dez­vă­lu­it mo­da­li­tăți me­ni­te să-ți uşu­re­ze acest de­mers, iar cu­rățe­nia generală de primăvară, atât în lo­cu­i­nță, cât şi în grădină, să de­vi­nă o ac­ti­vi­ta­te plă­cu­tă ală­turi de fa­mi­lie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.