Fă echi­pă cu pro­fe­si­o­niștii cu­rățe­ni­ei

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Mi­ha­e­la Ra­du STYLING VESTIMENTAR: Ana Ne­chi­ta Ame­lian FOTO: Iu­lian Ia­cob MODELE: Si­mo­na Din­că, Flo­rian Mi­ro­do­nie MAKE-UP: Cris­tian Bu­că www.cris­tian­bu­ca.com VESTIMENTAȚIE: ZOOT www.zoot.ro PARTENER: Mi­e­le www.mi­e­le.ro

Află se­cre­te­le cu­ră­ţe­ni­ei, înva­ţă cum să de­vii efi­ci­ent în ob­ţi­ne­rea ei şi vei des­co­peri îmbu­nă­tă­ţiri în via­ţa de zi cu zi. Res­pec­tă câte­va re­gu­li sim­ple în mod sis­te­ma­tic şi încon­joa­ră-te de echi­pa­men­te per­for­man­te, iar fa­mi­lia ta va be­ne­fi­cia de cu­ră­ţe­nie te­mei­nic fă­cu­tă.

FII RESPONSABIL!

Pri­mă­va­ra es­te se­zo­nul cu­ră­ţe­ni­ei ge­ne­ra­le și in­stinc­tiv vrem ca toa­tă ca­sa să ara­te ca no­uă. Ne înar­măm cu so­lu­ţii de cu­ră­ţat pen­tru o igi­e­ni­za­re to­ta­lă, dar se­cre­tul unei cu­ră­ţe­nii bi­ne fă­cu­te nu stă într-o ac­ti­vi­ta­te mar­ca­tă de ha­zard, ci în or­ga­ni­za­re. Ale­ge­rea so­lu­ţi­i­lor de cu­ră­ţat es­te foar­te im­por­tan­tă. Ale­gi ar­ti­co­le po­luan­te, nu vei avea ni­ci­o­da­tă cu­ră­ţe­nia do­ri­tă, doar vei înlo­cui pra­ful sau aler­ge­nii cu alte sub­stan­ţe po­luan­te, poa­te chiar mai agre­si­ve pen­tru cor­pul tău sau al ce­lui mic. Co­pi­ii sunt mult mai sen­si­bi­li de­cât tine la acești fac­tori și tre­bu­ie pro­te­ja­ţi. Mi­ze­a­ză pe pro­du­se­le eco­lo­gi­ce, au apă­rut ne­nu­mă­ra­te va­rian­te și pe pia­ţa din Ro­mânia. Fap­tul că nu sunt la fel de par­fu­ma­te pre­cum ce­le obișnu­i­te nu tre­bu­ie să te des­cu­ra­je­ze, cu­ră­ţe­nia nu înse­am­nă par­fum.

Foar­te im­por­tant! Opte­a­ză pen­tru de­zin­fec­ta­nți fă­ră clor și ale­ge un aspi­ra­tor ca­re să nu împrăștie pra­ful în lo­cu­i­nță în tim­pul uti­li­ză­rii.

NO­UA GE­NE­RAȚIE DE ASPIRATOARE MI­E­LE

Ce fa­ce atât de spe­cia­lă no­ua ge­ne­ra­ţie de aspiratoare fă­ră sac Mi­e­le? Teh­no­lo­gia ino­va­toa­re Vor­tex, da­to­ri­tă că­reia ae­rul es­te as­pi­rat cu o ase­me­nea ra­pi­di­ta­te, încât se for­me­a­ză un ci­clon ca­re se­pa­ră ae­rul de pra­ful as­pi­rat. Go­li­rea și cu­ră­ţa­rea con­tai­ne­ru­lui de praf se re­a­li­ze­a­ză prin­tr-o apă­sa­re de bu­ton. Aspi­ra­toa­re­le Mi­e­le Bliz­zard CX1 se di­fe­ren­ţia­ză prin de­sig­nul ae­ro­di­na­mic și func­ţi­i­le per­for­man­te; cau­tă-le în ma­ga­zi­ne și on­li­ne. Să faci cu­ră­ţe­nie nu a fost ni­ci­când mai sim­plu! www.mi­e­le.ro

Ale­ge pro­du­se­le bio, astfel îți vei pro­te­ja să­nă­ta­tea în timp. So­luți­i­le ca­re co­nțin prea mul­te ele­men­te chi­mi­ce, fo­lo­si­te frec­vent, de­vin to­xi­ce pen­tru tine.

REGULA CELOR 15 MINUTE

Pen­tru a nu te so­li­ci­ta foar­te mult atunci când ai pro­gra­ma­tă cu­ră­ţe­nia generală, zi de zi, fo­lo­sește regula celor 15 minute. Alo­că-ţi acest timp ex­clu­siv pen­tru a fa­ce or­di­ne în ju­rul tău, a aran­ja obi­ec­te­le pe ca­re le-ai fo­lo­sit cu câte­va mo­men­te în ur­mă și a cu­ră­ţa zo­ne­le des uti­li­za­te din ca­să. Astfel, or­di­nea se men­ţi­ne în timp și mun­ca nu va mai pă­rea atât de di­fi­ci­lă. La in­ter­val de trei, pa­tru zi­le, e su­fi­ci­ent să șter­gi pra­ful, să as­piri și să spe­li par­do­se­a­la și to­tul ara­tă im­pe­ca­bil. Par­tea cea mai grea es­te însă să an­tre­ne­zi și fa­mi­lia pen­tru a men­ţi­ne or­di­nea - co­pi­ii tre­bu­ie învă­ţa­ţi de mici să-și strângă lu­cru­ri­le, astfel le va in­tra în re­flex, iar cu­ră­ţe­nia nu le va pă­rea o po­va­ră.

Foar­te im­por­tant! Achi­ziți­o­nea­ză do­uă echi­pa­men­te ca­re-ți ușu­re­a­ză mun­ca de zi cu zi: apa­ra­tul cu aburi și mași­na de spă­lat va­se.

PU­RI­FI­CA­REA AE­RU­LUI

Cea mai ma­re pro­ble­mă a lo­cu­in­ţe­lor ur­ba­ne es­te ca­li­ta­tea ae­ru­lui. No­xe­le ne-au in­va­dat, astfel încât să­nă­ta­tea ne es­te de­gra­da­tă trep­tat, trep­tat. În plus, tot mai mul­te per­soa­ne au dez­vol­tat aler­gii ca­re nu se ma­ni­fes­tă doar pri­mă­va­ra și toam­na, ci pe tot par­cur­sul anu­lui. Pro­te­je­a­ză-te de toa­te aces­tea, sta­bi­lind un ni­vel cu­rat al ae­ru­lui din ca­să. Sis­te­me din ce în ce mai per­for­man­te ca­re pu­ri­fi­că ae­rul au de­pășit sta­di­ul de cer­ce­ta­re și s-au con­fir­mat drept so­lu­ţii via­bi­le ca­re ne îmbu­nă­tă­ţesc ni­ve­lul de trai. Aces­tea pu­ri­fi­că ae­rul și păs­tre­a­ză un ni­vel con­stant al umi­di­tă­ţii, be­ne­fic or­ga­nis­mu­lui uman. Înglo­bând teh­no­lo­gie de ul­ti­mă ge­ne­ra­ţie, pre­ţul aces­tor apa­ra­te nu es­te încă foar­te ac­ce­si­bil, dar în timp se vor do­ve­di o in­ves­ti­ţie pro­fi­ta­bi­lă, o in­ves­ti­ţie în să­nă­ta­te.

Cea mai bu­nă pri­e­te­nă a unei gos­po­di­ne: mași­na de spă­lat va­se se­mi-in­te­gra­tă MI­E­LE G 4203 SCi Acti­ve, 14 se­turi, 5 pro­gra­me, A+, fre­es­tan­ding. www.mi­e­le.ro

De­pu­ne­ri­le de gră­si­me se înde­păr­te­a­ză cel mai efi­ci­ent fo­lo­sind un cu­răță­tor pe aburi. Ale­ge SC1 de la Kar­cher, 300,37 lei. www. ka­er­cher.com/ro

Igi­e­ni­za­rea fri­gi­de­ru­lui se fa­ce cel mai bi­ne cu o so­luție din apă și oțet, iar pen­tru a eli­mi­na mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te pu­ne în in­te­ri­o­rul fri­gi­de­ru­lui o pas­ti­lă de căr­bu­ne ac­tiv.

Apa­ra­tul de cu­rățat cu spray-ex­tra­cție Puz­zi 30/4 de la Kar­cher es­te cea mai eco­no­mi­că so­luție de cu­răța­re pen­tru co­voa­re cu o su­pra­față ma­re. www. ka­er­cher.com/ro

Apa­ra­tul HOOVER Cle­a­nJet CJ930T, 900W, es­te un apa­rat cu aju­to­rul că­ru­ia se pot cu­răța în pro­fun­zi­me co­voa­re­le, ta­pițe­ria, se pot as­pi­ra chiar și li­chi­de­le ajun­se ac­ci­den­tal pe jos. 608,93 lei. www. altex.ro

Agent de cu­răța­re Chem­stal Cle­a­nex Cli­ma cu acți­u­ne an­ti­bac­te­ria­nă pen­tru apa­ra­te­le de aer con­diți­o­nat, Ag 1 kg, 48,75 lei. www.are­nain­sta­la­ti­i­lor.ro

De­zin­fec­tant eco­lo­gic pen­tru su­pra­fețe di­ver­se, 500 ml, So­nett, 38,90 lei. www. bi­o­por­tal.ro

De­ter­gent Alex pen­tru par­do­se­li din lemn, 0,75 l, 10,99 lei. www.emag.ro

De­zin­fec­tant Igi­e­nol pen­tru ori­ce su­pra­față, dis­tru­ge și omoa­ră bac­te­ri­i­le, 38,87 lei. www.co­ra.ro

So­luție de cu­rățat toa­le­ta Atlan­tic Fresh ECOVER, 13,33 lei. www.bi­o­de­ter­gen­ti.ro

ÎN IMA­GI­NE: Aspi­ra­tor Mi­e­le Bliz­zard CX1, www.mi­e­le.ro Mo­bi­li­er Mo­bex­pert: ta­pet vi­ni­lic Bo­ta­ni­cal, 94 lei ro­la de 53x1005 cm; fo­to­liu Wes­ley, cu ta­pițe­rie din sto­fă, 83x83x86H cm, 1 268 lei; mă­suță Ni­ma, 48 cm, H 50 cm, 254 lei; pat Jazz, din lemn...

Nou în Ro­mânia! Pli­te­le pe in­du­cție cu as­pi­rație BORA eli­mi­nă va­po­rii și mi­ro­su­ri­le (trag ae­rul în jos cu o vi­te­ză de apro­xi­ma­tiv pa­tru me­tri pe se­cun­dă), aco­lo un­de se de­ga­jă: la ni­ve­lul pli­tei, ti­găii, gră­ta­ru­lui sau cra­tiței. Impor­ta­tor ex­clu­siv al...

Ho­te EDITH CLASSIC/F/50, ac­ce­sa­re cu te­le­co­man­dă 3S+B, Led 9W, pu­te­re 336 m3/h, pre­si­u­ne - 95 Pa, ab­sor­bție to­ta­lă - 54 W, fil­tru de gră­si­me Eli­ca Top Fil­ter. www.eli­ca.com.ro

Pu­ri­fi­ca­to­rul de aer Blue­air 480i are ca­pa­ci­ta­te de li­vra­re a ae­ru­lui CADR de 476 m3/h și es­te ide­al și pen­tru spații mari. Aces­ta are sen­zori de aer in­te­grați ca­re per­mit con­tro­la­rea și mă­su­ra­rea ca­li­tăți­lor (pu­ri­ta­te, umi­di­ta­te, tem­pe­ra­tu­ră) ae­ru­lui...

Pu­ri­fi­ca­tor pen­tru apă Le­veLuk K8 cu 8 elec­tro­zi din ti­tan pur, pla­cați in­te­gral cu pla­ti­nă, prin ca­re se obți­ne: apă al­ca­li­nă cu pH 8,5-9-9,5, apă pla­tă fil­tra­tă cu pH 7, apă de fru­mu­sețe cu pH 5,5, apă pu­ter­nic aci­dă (apă de­zin­fec­tant) pen­tru...

Ho­tă STAR IX/F 47 cu fil­tru de gră­si­me, pre­si­u­ne 434 Pa, ab­sor­bție to­ta­lă 309 W. www.eli­ca.com.ro

Ho­tă PLATINUM IX/F 51, pu­te­re 515 m3/h, pre­si­u­ne 434 Pa, ab­sor­bție to­ta­lă 309 W. www.eli­ca.com.ro

Umi­di­fi­ca­tor, pu­ri­fi­ca­tor și di­fu­zor de aro­me Cle­an Air Opti­ma CA602 NEW ca­re are ra­ta de umi­di­fi­ca­re de 300 ml/oră, 499 lei. www.emag.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.