Ta­pet pen­tru toa­tă ca­sa

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCŢIE: Ele­na Mi­hă­es­cu FOTO: www.co­le-and-son.com

Noi­le co­lec­ţii de ta­pet lan­sa­te de cu­rând de ma­rii pro­du­că­tori pot fi apli­ca­te pe ori­ce fel de su­pra­fe­ţe şi sunt po­tri­vi­te pen­tru toa­tă ca­sa, in­clu­siv pen­tru zo­ne ume­de, pre­cum baia sau bu­că­tă­ria.

NOI­LE MATERIALE și teh­no­lo­gii, pre­zen­te și pe piața noas­tră, îți per­mit să aplici ta­pe­tul chiar și în zo­ne­le ca­re pre­su­pun și o pre­ze­nță mai ma­re a ume­ze­lii, pre­cum băi­le, bu­că­tă­ri­i­le, dușu­ri­le sau chiar ca­me­re­le pen­tru SPA. Com­po­nen­te­le spe­ci­fi­ce dez­vol­ta­te pre­su­pun stra­turi de grund, ade­ziv, fi­bră de sti­clă im­pri­ma­tă și fi­ni­sa­je de pro­te­cție ca­re asi­gu­ră o aco­pe­ri­re com­plet im­per­me­a­bi­lă pen­tru zo­ne­le ume­de. Ta­pe­tul pen­tru zo­ne­le ume­de poa­te fi apli­cat pes­te ci­ment, gips-car­ton, be­ton, sti­clă sau plăci ce­ra­mi­ce. Es­te foar­te ușor de întreți­nut, de­oa­re­ce es­te re­zis­tent la agre­si­u­nea de­ter­ge­nți­lor de uz cas­nic, la îngăl­be­ni­re și abra­zi­u­ne. Fo­lo­sind ta­pet pen­tru zo­ne ume­de, poți obți­ne so­luții vi­zua­le pe ca­re, cu alte ti­puri de fi­ni­sa­je des­ti­na­te băii, nu le-ai fi pu­tut obți­ne. În plus, îl poți com­bi­na cu plă­ci­le ce­ra­mi­ce (da­că re­no­ve­zi baia sau bu­că­tă­ria și nu vrei să faci prea mult de­ranj prin de­co­per­ta­rea unui întreg pe­re­te cu faia­nță) sau îl poți apli­ca pes­te aces­tea.

GATA CU PE­REȚII MÂZGĂLIȚI LA ÎNTÂMPLARE! De la ta­pe­tul pen­tru zo­ne­le ume­de, tre­cem la cel pen­tru ca­me­re­le celor mici, un­de de­sig­ne­rii cau­tă an de an modele cât mai atrac­ti­ve. De­si­gur, ta­pe­tul cu de­se­ne­le ani­ma­te ce­le mai po­pu­la­re nu lip­sește din ni­cio co­le­cție, la ca­re se adau­gă ta­pe­tul in­spi­rat de că­rți­le de co­lo­rat. Prac­tic, tu ale­gi un mo­del în alb și ne­gru, pe ca­re apoi cel mic îl poa­te de­se­na cu ca­ri­oci sau cu vop­se­le acri­li­ce du­pă bu­nul plac. Atunci când ale­gi ta­pet pen­tru ca­me­ra co­pi­lu­lui, im­por­tant es­te și ma­te­ria­lul, pen­tru că în fun­cție de aces­ta întreți­ne­rea și cu­răța­rea vor fi mai ușoa­re. Ta­pe­tul din hârtie, ca­re se și ru­pe mai re­pe­de și nu la­să pe­re­te­le să res­pi­re, se cu­răță doar cu o cârpă de praf și nu cu una ume­dă. Ta­pe­tul pe ba­ză de vi­ni­lin, cel din ma­te­rial tex­til, fi­bre na­tu­ra­le sau din sti­clă se poa­te cu­răța cu o cârpă ume­dă, cu­ra­tă. Modele de ta­pet si­mi­la­re celor pre­zen­ta­te în acest ar­ti­col mai poți gă­si la: li­neao­ro.ro, hen­der­son.ro, www.sdho­u­se.ro, www.gap-art.ro, www.la­mai­son.ro.

Ta­pet Lil­le­by, pro­du­că­tor: Bo­råsta­pe­ter. Preț: la ce­re­re. Dis­po­ni­bil la noi prin: www.pro­plus.ro.

Ta­pet Ter­raz­zo Ro­se, pro­du­că­tor Fer­mLi­ving. Di­men­si­uni: 53 x 1 000 cm. Preț re­co­man­dat: 72 eu­ro. Ima­gi­nea ală­tu­ra­tă: ta­pet Fru­ti­ca­na. Preț re­co­man­dat: 72 eu­ro. Dis­po­ni­bi­le la noi prin: www.the­ho­me.ro

Ta­pet în for­mă de cerb, re­a­li­zat ma­nual din hârtie. Dis­po­ni­bil în mai mul­te modele. Preț: 99,95 eu­ro. lo­vet­he­sign.com

Ta­pet Ba­na­na Le­af, pen­tru ca­me­ra de zi. Di­men­si­uni ro­lă: 68,6 cm x 7,2 m. Preț: 339 lei/ro­lă. www.ka-in­ter­na­ti­o­nal.ro

Ta­pet Sa­vu­ti, in­spi­rat de par­cu­ri­le nați­o­na­le din Afri­ca, pro­du­că­tor Co­le&Son. Preț la ce­re­re. Dis­po­ni­bil la noi prin: www.sain­te­ri­ors.ro

Ta­pet Da­ko­ta, spe­cial pen­tru zo­ne ume­de. Preț re­co­man­dat: 160 eu­ro/ro­lă. in­fo@wal­lan­dde­co.com

Ta­pet OneWor­ldOneTri­be, din co­le­cția Wet Sys­tems by Wall&de­cò. Preț re­co­man­dat: 160 eu­ro/ro­lă. in­fo@wal­lan­dde­co.com

Ta­pet Le bon jar­di­ni­er, din co­le­cția Wet Sys­tems by Wall&de­cò. Preț re­co­man­dat: 160 eu­ro/ro­lă. in­fo@wal­lan­dde­co.com

Ta­pet Mag­no­lia Trail, dis­po­ni­bil în cinci va­rian­te cro­ma­ti­ce. Di­men­si­uni ro­lă: 52 cm x 10 m. Preț: 279 lei/ro­lă. www.ka-in­ter­na­ti­o­nal.ro

Ta­pet Ju­ni­or, din vi­nil. Di­men­si­uni: 1 005 x 53 cm. Preț: 104 lei/ro­lă. www.mo­bex­pert.ro

Ta­pet Fro­zen, din hârtie. Di­men­si­uni: 1 005 x 53 cm. Preț: 104 lei/ro­lă. www.mo­bex­pert.ro

Ta­pet Kids&Te­ens. Di­men­si­uni: 53 cm x 10 m. Preț: 55,99 lei/ro­lă. di­e­go-romania.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.