De­co­rat în cu­lori de bom­boa­ne fon­dan­te

Casa si Gradina - - SUMAR - TEXT: Ele­na Mi­hă­es­cu FOTO: Ale­xan­dru Pro­dan,

PROPRIETARII aces­tui apar­ta­ment și-au do­rit un in­te­ri­or con­for­ta­bil, iar pen­tru ace­as­ta au ales să lu­cre­ze ală­turi de echi­pa Joo­ca Studio. Ame­na­ja­rea a înce­put cu un test de stil. Astfel, din 10 sti­luri pre­zen­ta­te, proprietarii și-au ales sti­lul shab­by chic ca mo­bi­li­er din lemn ma­siv, iar în ce­ea ce pri­vește ga­ma cro­ma­ti­că, și-au do­rit câte­va accente pas­te­la­te. De la pri­me­le dis­cuții și până la fi­na­li­za­re, au tre­cut no­uă luni și asta pen­tru că au gă­sit greu o fir­mă pro­du­că­toa­re de mo­bi­li­er din lemn ma­siv, în stil cla­sic. „Cea mai plă­cu­tă par­te a fost cea de înce­put, când am sta­bi­lit con­cep­tul și proi­ec­tul 3D. Întâlni­ri­le cu ei erau pro­duc­ti­ve, pen­tru că reușe­am să fim pe ace­e­ași lun­gi­me de un­dă”, spun de­sig­ne­rii.

„Eram cu toții încântați și plă­cut sur­pri­nși de ce ie­se din com­bi­nația sti­lu­ri­lor ale­se de be­ne­fi­ciari”, spun de­sig­ne­rii.

MODIFICĂRILE fă­cu­te la in­te­ri­or au ți­nut doar de par­tea elec­tri­că, un­de anu­mi­te fi­re de elec­tri­ci­ta­te au fost mu­ta­te pen­tru a fi con­for­me cu pla­nul de ilu­mi­nat gândit de de­sig­neri. Apar­ta­men­tul avea toa­te fi­ni­sa­je­le, mai puțin faia­nța din bucătărie și pe­reții co­lo­rați. A fost adău­ga­tă și o cor­nișă, ca­re să com­ple­te­ze sti­lul ame­na­jă­rii. „Bu­că­tă­ria com­ple­te­a­ză sti­lul întâlnit în res­tul apar­ta­men­tu­lui, cu fron­tu­ri­le fre­za­te din MDF și cu­lo­ri­le pas­te­la­te fo­lo­si­te. Ca să pro­fi­tăm de se­mi-open spa­ce-ul cre­at prin acest pe­re­te, am po­tri­vit cu­loa­rea bu­că­tă­ri­ei la cu­lo­ri­le de ac­cent din li­ving, da­te de pu­furi și de dra­pe­rii. Mo­bi­li­e­rul de aici es­te re­a­li­zat pe co­man­dă de Ni­co­lae Bu­ta, mește­rul pe ca­re îl cu­noște­au be­ne­fi­cia­rii”, com­ple­te­a­ză de­sig­ne­rii.

Faia­nța li­nia­ră, foar­te la mo­dă în ulti­ma vre­me, cre­e­a­ză și un efect op­tic de lun­gi­re a pe­re­te­lui.

SPRE DEOSEBIRE de mo­bi­la din li­ving, cea din dor­mi­tor es­te mai ele­gan­tă, re­a­li­za­tă cu o pa­ti­nă au­rie, tot în stil cla­sic. Proprietarii și-au do­rit un pat cla­sic mo­dern, așa că au pri­mit un pat ta­pițat cu tă­blie în for­mă ele­gan­tă (re­a­li­zat de ate­li­e­rul Hap­py me), dar într-o cu­loa­re pu­ter­ni­că. „Eu voiam un aca­să co­lo­rat, iar soțul meu unul prac­tic. Fe­te­le au venit cu mul­te idei prac­ti­ce și fru­moa­se și, încet-încet, s-a con­tu­rat ide­ea ca­sei. Re­zul­ta­tul nu doar că ne-a mu­lțu­mit, ci ne-a încântat de-a drep­tul”, spu­ne unul din­tre pro­pri­e­tari.

CA­ME­RA fe­tiței a fost ame­na­ja­tă în stil Mon­tes­sori. „Cel mic tre­bu­ie să ai­bă li­ber­ta­te în spați­ul lui, să se poa­tă des­cur­ca sin­gur, fă­ră să ai­bă nea­pă­rat ne­voie de aju­to­rul pă­ri­nți­lor. Asta înse­am­nă să se poa­tă da sin­gur jos din pat, să ai­bă ac­ces la raf­tu­ri­le cu ju­că­rii și la ori­ce loc de joa­că sin­gur-sin­gu­rel. De ace­ea, pa­tul-că­suță are sal­te­aua di­rect pe par­do­se­a­lă, raf­tu­ri­le cu ju­că­rii încep de jos, iar cor­tul, ca­re stă pe un co­vor pu­fos, es­te prin­ci­pa­lul loc de joa­că. Exce­pția es­te du­la­pul înalt, un­de am op­tat pen­tru efi­ci­en­ti­za­rea spați­u­lui de de­po­zi­ta­re pe ver­ti­ca­lă, ca­me­ra ne­fi­ind foar­te ma­re”, spun de­sig­ne­rii.

„Mie mi-a plă­cut fap­tul că era lu­mi­nos, iar soțu­lui meu că are o pri­ve­liște fru­moa­să. Ajun­gând la ame­na­ja­re, ne-am dat se­a­ma că noi, doi in­gi­neri, cu un si­mț ar­tis­tic li­mi­tat, avem ne­voie de aju­tor.”

Per­de­le­le cu flori din dor­mi­tor, ca­re se re­gă­sesc sub altă com­bi­nație cro­ma­ti­că în bucătărie și în li­ving, au fost re­a­li­za­te la Igloo De­sign.

Da­că pa­tul cla­sic cu tă­blie a fost re­a­li­zat de ate­li­e­rul Hap­py me, res­tul mo­bi­li­e­ru­lui a fost re­a­li­zat de MC Mo­bil­li, o fir­mă din Iași.

Mo­bi­li­e­rul din bucătărie re­a­li­zat pe co­man­dă le-a per­mis de­sig­ne­ri­lor să pro­fi­te de fi­e­ca­re co­lț li­ber.

Pe­re­te­le din sti­clă de­li­mi­te­a­ză li­vin­gul de bucătărie și în ace­lași timp blo­che­a­ză abu­rii și mi­ro­su­ri­le.

Pu­fii co­lo­rați ca niște bom­boa­ne fon­dan­te sunt pe­te­le de cu­loa­re într-un li­ving do­mi­nat de mo­bi­li­er alb din lemn ma­siv.

Pe­re­te­le de sti­clă era mon­tat înain­te de ame­na­ja­rea de față și a fost bi­ne-venit pen­tru că des­chi­de foar­te mult spați­ul.

Cor­tul es­te co­man­dat de pe et­sy.com, iar pa­tul a fost fă­cut tot de fir­ma pro­du­că­toa­re de mo­bi­lă din lemn ma­siv. Bu­li­ne­le sunt stic­ke­re li­pi­te pe pe­reți, re­a­li­za­te de echi­pa de de­sig­neri. Proprietarii s-au dis­trat când le-au li­pit chiar ei pe pe­reți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.