Bi­ne-ați venit la Bi­ke Ho­u­se!

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Oa­na Mo­no­ran FOTO: Iu­lian Ia­cob

Ioa­na şi Emil au con­ce­put sin­guri şi au re­a­li­zat trei apar­ta­men­te se­pa­ra­te în in­te­ri­o­rul Bi­ke Ho­u­se: un studio, man­sar­da şi loft-ul. Aici ne aflăm în studio, ca­re, pe vre­muri, „era ca­me­ra prin­ci­pa­lă a ca­sei, cea mai ve­che, ca­me­ra de la stra­dă”, spu­ne Ioa­na.

ÎN LOC SĂ înlo­cu­ias­că tot ce era ve­chi, Ioa­na şi Emil au înde­păr­tat stra­turi de vop­sea şi ten­cu­ia­lă şi au re­no­vat, cu gri­jă, pen­tru a scoa­te la ive­a­lă su­pra­fe­ţe cu po­ten­ţial pre­cum acest ta­van din lemn. Ale­ge­ri­le lor nu au fost, de de­par­te, so­lu­ţi­i­le ca­re să le fa­că mun­ca mai sim­plă, însă amândoi res­pec­tă va­loa­rea lu­cru­ri­lor ve­chi. Emil es­te in­gi­ner şi a lu­crat de mic în ate­li­e­rul de tâmplă­rie al pă­rin­ţi­lor lui, ate­li­er în ca­re au fost re­a­li­za­te des­tu­le din­tre pi­e­se­le pe ca­re le ve­dem astă­zi în Bi­ke Ho­u­se (Ate­li­e­re­le Co­ro­na, Har­man, Bra­şov, te­le­fon 0722 483 564).

LA ÎNCE­PUT, plă­nu­iau să des­par­tă dor­mi­to­rul de li­ving şi bucătărie prin­tr-un pe­re­te, pen­tru a oferi mai mul­tă in­ti­mi­ta­te vi­i­to­ri­lor oas­pe­ţi. Apoi, a apă­rut ide­ea de a des­păr­ţi încă­pe­ri­le prin­tr-un pe­re­te-bi­bli­o­te­că. Pe­re­te­le do­rit a fost des­co­pe­rit întâmplă­tor, când la Ate­li­e­re­le Co­ro­na a ajuns un seg­ment din­tr-un gard ve­chi din sa­tul Nă­măi­eş­ti: „Ne-am mi­nu­nat de cât de fru­mos ara­tă şi ce sim­plu e de­sig­nul cu ci­fra pă­mântu­lui, for­mând pe mij­loc o cru­ce încas­tra­tă într-o alta as­cun­să. Ne-am gândit că me­ri­tă încor­po­rat în bi­bli­o­te­ca noas­tră. Ini­ţial l-am lă­sat de cu­loa­rea lem­nu­lui înve­chit şi ară­ta foar­te bi­ne, dar ni se pă­rea că întu­ne­că încă­pe­rea. Eu îl voiam alb, Emi nu era con­vins. Am între­bat în ace­la­şi timp. Eu - o pri­e­te­nă ar­hi­tect, Emi - un pri­e­ten ar­hi­tect, ca să men­ţi­nem to­tul obi­ec­tiv. Au răs­puns de-oda­tă. «E fain şi-aşa, dar ar­hi­tec­ţi­lor le pla­ce al­bul.» În trei ore, dă­du­se­răm trei mâini de alb pe el şi a re­zul­tat ce se ve­de acum”, afir­mă Ioa­na.

BAIA DIN apar­ta­men­tul-studio es­te încă o do­va­dă a ta­len­tu­lui celor doi pro­pri­e­tari de a gă­si o no­uă uti­li­ta­te obi­ec­te­lor. Pen­tru ma­sa de toa­le­tă au fo­lo­sit o ma­şi­nă de cu­sut Sin­ger, pes­te ca­re au mon­tat un blat din lemn na­tur. Ţe­vi­le din cu­pru apa­ren­te au fost lă­sa­te voit la ve­de­re, iar du­la­pul cu oglin­dă es­te re­a­li­zat din­tr-o fe­re­as­tră ve­che, ia­tă, rein­ven­ta­tă.

LA MIJLOCUL CA­SEI se fa­ce ac­ce­sul că­tre apar­ta­men­tul din man­sar­dă, ca­re la par­ter are o baie mi­că, a treia baie a apar­ta­men­tu­lui. Aici, to­tul a fost ri­di­cat de la ze­ro. Aco­pe­ri­şul, ex­trem de de­gra­dat, a fost de­mo­lat com­plet, fi­ind re­fă­cut din ve­chea ţi­glă, com­ple­ta­tă şi cu ţi­glă cum­pă­ra­tă se­cond-hand. Du­şu­me­aua a fost an­ti­chi­za­tă înain­te de mon­taj, iar du­pă a fost vop­si­tă şi şle­fu­i­tă de câte­va ori. Mun­ca a me­ri­tat, spa­ţi­ul câşti­gat la etaj fi­ind des­tul de ma­re pen­tru a fi împăr­ţit în do­uă dor­mi­toa­re, do­uă băi şi un li­ving cu bucătărie.

LA ETAJ, spa­ţi­ul mă­soa­ră 65 mp, cu cel din zo­na scă­rii in­clus. Ini­ţial, Ioa­na şi Emil îşi pro­pu­se­se­ră ca aces­ta să fie spa­ţi­ul lor per­so­nal şi nu al trei­lea apar­ta­ment în ca­re să pri­me­as­că tu­riş­ti. „Știam că vrem do­uă dor­mi­toa­re cu do­uă băi şi un li­ving cu bucătărie, iar res­tul a fost ima­gi­na­ţie şi mul­te mă­su­ră­tori. Fap­tul că am op­tat pen­tru lu­car­ne şi fe­res­tre mari în loc de modele de tâmplă­rie spe­cia­le pen­tru man­sar­dă a mă­rit con­si­de­ra­bil spa­ţi­ul din in­te­ri­or şi am ob­ţi­nut fe­res­tre cu per­va­zuri la­te, pe ca­re se aşa­ză mi­nu­nat ghi­ve­ce cu plante”, mai ex­pli­că Ioa­na.

Acce­so­ri­i­le au apă­rut trep­tat şi ani­mă spa­ţi­ul prin for­me­le şi cu­lo­ri­le lor vii. Albas­trul des­chis, cu­loa­re pre­fe­ra­tă de Ioa­na, îi adu­ce amin­te de co­pi­lă­ria din Tul­cea şi în Del­tă.

ÎN ZO­NA DEDICATĂ bu­că­tă­ri­ei, Ioa­na şi Emil au de­cis că es­te lo­cul per­fect pen­tru acest ve­chi du­lap cu mul­te ser­ta­re, ră­mas în ca­să de pe vre­mea în ca­re exis­ta aici ate­li­e­rul de bi­ci­cle­te. Șle­fu­in­du-l, au des­co­pe­rit că une­le ser­ta­re erau de ste­jar şi s-au ho­tă­rât să le păs­tre­ze na­tur şi să le com­bi­ne cu o cu­loa­re cu­ra­joa­să. Nuan­ţa de al­bas­tru ale­a­să se apro­pie de cea a că­su­ţe­lor din Del­ta Du­nă­rii, o pre­fe­rin­ţă a Ioa­nei, ca­re a co­pi­lă­rit în zo­nă. Ală­tu­ra­rea al­bas­tru­lui cu ro­şu şi ver­de au fost op­ţi­uni lua­te pe par­cur­sul ame­na­jă­rii, proprietarii nea­vând re­ţi­neri în a fo­lo­si cu­lori tari, mai ales că op­ta­se­ră pen­tru pe­re­ţi al­bi. Ara­ga­zul din bucătărie a fost gă­sit pe olx.ro, fi­ind per­fect func­ţi­o­nal.

„Avem de ce­le mai mul­te ori ca oas­peți oa­meni ca­re mai de ca­re mai in­te­re­sa­nți și mi­nu­nați și ne-am fă­cut mu­lți pri­e­teni în rândul mu­sa­fi­ri­lor noștri.”

DA­CĂ PA­TUL din ce­lă­lalt dor­mi­tor de la man­sar­dă a fost re­a­li­zat la Ate­li­e­re­le Co­ro­na şi vop­sit ver­de in­tens, aici au op­tat pen­tru un pat sim­plu, achi­zi­ţi­o­nat din­tr-un ma­re ma­ga­zin de mo­bi­lă. Toc­mai în asta stă reu­şi­ta Ioa­nei şi a lui Emil, în fap­tul că s-au im­pli­cat per­so­nal şi, cu en­tu­ziasm, au şti­ut să adu­că, în ori­ce colţ al ca­sei, de­ta­lii ca­re au tran­sfor­mat Bi­ke Ho­u­se într-un spa­ţiu plin de per­so­na­li­ta­te.

CHIUVETA DIN LUT a fost re­a­li­za­tă, la co­man­dă, de un ar­tist din Bra­şov, iar ma­sa pe ca­re e aşe­za­tă es­te o ve­che nop­ti­e­ră lua­tă de la tal­ci­oc, vop­si­tă ver­de. Ca­da din lemn a fost co­man­da­tă unui do­gar în vârstă din Si­ghi­şoa­ra, fi­ind fi­ni­sa­tă ul­te­ri­or de Ioa­na şi Emil.

„Ca­sa es­te re­zul­ta­tul idei­lor ca­re ni s-au com­ple­tat aşa de sim­plu şi fi­resc de par­că fă­ce­am împreu­nă ame­na­jări din­tot­de­au­na.”

De­co­ra­ţi­u­nea ca­re imi­tă un tro­feu de vână­toa­re es­te re­a­li­za­tă de fra­te­le Ioa­nei, din pi­e­se de bi­ci­cle­tă gă­si­te în po­dul ca­sei. A fost gândi­tă ca su­port de bi­ci­cle­tă.

În drep­tul scă­rii ca­re te adu­ce la etaj, pe­re­te­le es­te pla­cat cu lemn: o poar­tă să­se­as­că ve­che de vreo su­tă de ani, tran­sfor­ma­tă pen­tru a aco­peri zi­dul.

Cu­lo­ri­le in­ten­se pot ară­ta ine­dit împreu­nă. Proprietarii au îmbi­nat ar­mo­ni­os nuan­ţe pu­ter­ni­ce de ro­şu, al­bas­tru şi ver­de.

Va­loa­rea obi­ec­te­lor ve­chi stă în de­ta­lii, mul­te din­tre ele fi­ind pi­e­se uni­cat, lu­cra­te ma­nual.

Du­la­pul ti­pic să­sesc de ve­se­lă, ve­chi de vreo 150 de ani, a fost tran­sfor­mat în du­lap de hai­ne.

Nop­ti­e­re­le sunt re­a­li­za­te din seg­men­te de grin­dă ve­che de ste­jar. Vei­o­ze­le au fost fă­cu­te de pro­pri­e­tari, din fe­li­na­re ve­chi.

Pa­tul din studio es­te foar­te sim­plu ca de­sign, fă­cut la Ate­li­e­re­le Co­ro­na. Tă­blia es­te o uşă de la 1800, re­con­di­ţi­o­na­tă.

Întâlni­re emo­ţi­o­nan­tă: foş­tii pro­pri­e­tari şi-au re­cu­nos­cut ca­sa în pa­gi­ni­le Ca­sa şi gră­di­na din de­cem­brie 2017, un­de am pre­zen­tat loft-ul Bi­ke Ho­u­se. Des­pi­na Po­no­ma­ren­co (des­pi­na­po­no­ma­ren­co.ro) s-a bu­cu­rat să re­va­dă lo­cul în ca­re a co­pi­lă­rit. Iat-o...

Cu un res­pect rar întâlnit pen­tru lu­cru­ri­le ve­chi, proprietarii Bi­ke Ho­u­se au gă­sit mo­da­li­tă­ţi in­ge­ni­oa­se de a pu­ne în va­loa­re obiecte pre­cum acest cu­i­er cu mo­ti­ve tra­di­ţi­o­na­le.

Vrei să te ca­ze­zi aici? Află de­ta­lii pe pa­gi­na de Fa­ce­book Bi­ke Ho­u­se (te­le­fon 0728 382 880).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.