Ame­na­jat cu drag, pen­tru pri­e­teni

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Oa­na Mo­no­ran FOTO: Iu­lian Ia­cob

Ce se întâmplă când îţi aduci pri­e­te­nii, doi ar­hi­tec­ţi ca­re cu­nosc toa­te tai­ne­le ame­na­jă­rii unui in­te­ri­or, într-un spa­ţiu gol? Sub ba­ghe­ta ma­gi­că a ar­hi­tec­ţi­lor Ali­na şi Andrei Cîţă Ţi­brea, echi­pa Arhi­tec­tu­ra­lia, spa­ţi­ul gol a de­venit nu plin (de obiecte), ci a do­bândit echi­li­brul ide­al: as­pec­tu­os, func­ţi­o­nal şi con­for­ta­bil.

CÂȚIVA PAȘI te des­part, la in­tra­rea în acest apar­ta­ment din Bu­cu­reş­ti, de su­pra­fa­ţa aco­pe­ri­tă cu mo­che­tă. Sim­ţi, de când pă­şeş­ti pe ea, că e moa­le şi plă­cu­tă şi înţe­le­gi ime­diat de ce ar­hi­tec­ţii au ales-o nu nu­mai pen­tru zo­na din li­ving, ci ca su­pra­fa­ţă ca­re con­ti­nuă, neîntre­rupt, în ce­le­lal­te do­uă încă­peri: dor­mi­tor şi ca­me­ra co­pi­lu­lui. Da­că e mai sim­plu să iei de­ci­zii în pri­vin­ţa fi­ni­sa­je­lor, tex­tu­ri­lor, cu­lo­ri­lor, atunci când lu­cre­zi pen­tru pri­e­teni? „Şi da, şi nu. E mai sim­plu fi­in­dcă de­ja cu­noş­ti be­ne­fi­cia­rul, sti­lul său de via­ţă şi gus­tu­ri­le. E mai greu, fi­in­dcă pre­si­u­nea de a ie­şi to­tul foar­te bi­ne es­te par­că mai ma­re. Când fa­cem ce­va pen­tru oa­meni dragi, avem mai mari emo­ţii”, afir­mă ar­hi­tec­ţii.

ÎNAIN­TE DE A ALE­GE fi­ni­sa­je­le şi cro­ma­ti­ca, ar­hi­tec­ţii au ob­ser­vat po­ten­ţia­lul spa­ţi­u­lui de 66 mp uti­li: apar­ta­men­tul cu do­uă ca­me­re pu­tea fi re­com­par­ti­men­tat aproa­pe in­te­gral, pen­tru a de­ve­ni un spa­ţiu cu trei ca­me­re. Da­că ini­ţial bu­că­tă­ria era în lo­cul di­nin­gu­lui, iar în zo­na de li­ving exis­ta un stâlp, chiar în mij­loc, prin no­ua împăr­ţi­re bu­că­tă­ria a fost mu­ta­tă în drep­tul in­tră­rii în apar­ta­ment, lă­sând loc zo­nei de luat ma­sa. Au fost reîmpăr­ţi­te baia şi dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial şi a apă­rut a treia ca­me­ră, un dor­mi­tor al be­be­lu­şu­lui.

Proprietarii adau­gă în per­ma­nen­ţă ti­tluri noi pre­ţi­oa­sei lor co­lec­ţii de căr­ţi, aşa că ar­hi­tec­ţii au avut gri­jă să le cre­e­ze raf­turi pe mă­su­ră, în frun­te cu ce­le in­ge­ni­os dis­pu­se în ju­rul fe­res­trei din li­ving.

Po­de­aua aco­pe­ri­tă cu ră­şi­nă epo­xi­di­că (Epo­xy Studio) ara­tă im­pe­ca­bil. Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat Som­pro­duct şi Eva­li­ght, dar şi ac­ce­so­rii pre­cum aces­te su­por­turi cu flori de la­van­dă Me­li Me­lo De­co con­tri­bu­ie la as­pec­tul apar­te al spa­ţi­u­lui.

CRO­MA­TI­CA a fost ale­a­să împreu­nă cu proprietarii, pre­fe­rin­ţe­le împăr­tă­şi­te de toa­tă lu­mea fi­ind pen­tru cu­lori de fond neu­tre – gri, bej, alb – şi accente de al­bas­tru şi gal­ben. Opţi­u­nea pen­tru materiale de ca­li­ta­te es­te evi­den­tă şi în bucătărie, pe ca­re au do­rit-o modernă şi do­ta­tă cu apa­ra­tu­ră per­for­man­tă. „Am do­rit să cre­ăm o de­par­ta­ja­re între zo­na de re­la­xa­re şi zo­na de ac­ces şi de bucătărie. Fi­ni­sa­je­le le-am ales în func­ţie de ca­li­tă­ţi­le aces­to­ra. Mo­che­ta es­te un fi­ni­saj cald, îmbi­e­tor, ex­ce­lent pen­tru zo­ne­le de li­ving şi dor­mi­toa­re. Ră­şi­na epo­xi­di­că are o re­zis­ten­ţă ma­re la uzu­ră şi tra­fic, nu se pă­te­a­ză, are as­pect pre­mi­um, con­fe­ră spa­ţi­u­lui un as­pect ti­pic ar­hi­tec­tu­rii mi­ni­ma­lis­te scan­di­na­ve”, ex­pli­că Ali­na Cîţă Ţi­brea.

Atât ra­dia­to­rul din li­ving, cât şi cel din dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial au fost mas­ca­te prin mo­bi­li­er re­a­li­zat la co­man­dă. Aici, mas­ca ra­dia­to­ru­lui fa­ce par­te din­tr-un corp ca­re con­ti­nuă cu raf­turi ex­trem de uti­le.

ACEST PROIECT sem­nat Arhi­tec­tu­ra­lia (www.arhi­tec­tu­ra­lia.ro) as­cun­de idei sur­prin­ză­toa­re de a crea lo­curi de de­po­zi­ta­re în spa­ţii res­trânse. „Ne stră­du­im să in­clu­dem cât mai mul­te de­po­zi­tări po­si­bil în ame­na­jă­ri­le pe ca­re le fa­cem, într-un mod cât mai in­se­si­za­bil. În dor­mi­tor, am cre­at un corp de mo­bi­li­er ce in­te­gre­a­ză ar­mo­ni­os toa­te ele­men­te­le ne­ce­sa­re în zo­na pa­tu­lui: la­da de pat pen­tru aşter­nu­turi, nop­ti­e­re­le-raf­turi, de­po­zi­tări pen­tru căr­ţi. Mo­bi­li­e­rul a de­venit mul­ti­func­ţi­o­nal şi bi­ne inte­grat”, afir­mă ar­hi­tec­ţii.

ARA­TĂ IM­PE­CA­BIL

Pe­re­te în pe­re­te cu bu­că­tă­ria, cu in­tra­re din zo­na de li­ving, baia es­te o altă încă­pe­re ex­trem de reu­şi­tă a ca­sei. Ma­te­ria­le­le de ca­li­ta­te pre­mi­um se îmbi­nă per­fect: ră­şi­nă epo­xi­di­că al­bă pe jos, o zo­nă cu mo­zaic dis­cret, un pe­re­te des­păr­ţi­tor ele­gant, din sti­clă, mo­bi­li­e­rul re­a­li­zat la co­man­dă, obiecte sa­ni­ta­re ca­re îşi me­ri­tă in­ves­ti­ţia. Un ac­cent de­o­se­bit es­te dat de ban­da gal­be­nă ca­re de­par­ta­je­a­ză su­pra­fa­ţa de gre­sie gri de ta­va­nul alb.

În dor­mi­tor, mo­bi­li­e­rul a fost re­a­li­zat de Uca­di, acce­so­ri­i­le pre­cum acest raft în X fi­ind din co­lec­ţia Me­li Me­lo De­co.

Mo­bi­la din bucătărie a fost re­a­li­za­tă pe co­man­dă de cei de la Uca­di, într-o com­bi­na­ţie de alb, lemn na­tur şi gri in­dus­trial.

Pi­e­se­le de ca­li­ta­te au fost ale­se cu răb­da­re, evi­tându-se ori­ce sur­plus, pen­tru a nu se crea o aglo­me­ra­re de obiecte inu­ti­le.

Tex­turi plă­cu­te la atin­ge­re: ca­na­pe­aua al­bas­tră achi­zi­ţi­o­na­tă din Ho­me&De­sign Mall fa­ce echi­pă per­fec­tă cu mo­che­ta Par­chet&Mo­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.