Cu­lori ca­re sti­mu­le­a­ză si­mțuri

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Ele­na Mi­hă­es­cu FOTO: Ale­xan­dru Roși­e­a­nu

Cau­ţi un pic de li­niş­te şi re­la­xa­re aproa­pe de Bu­cu­reş­ti? Am gă­sit un loc ca­re s-ar pu­tea să îţi pla­că: si­tuat pe ma­lul la­cu­lui Sna­gov şi încon­ju­rat de ti­pi­ca na­tu­ră a câmpi­i­lor din sud, Co­un­try Spa He­al­th & Be­au­ty Re­tre­at es­te un cen­tru com­plet de să­nă­ta­te şi re­ju­vena­re.

COMPLEXUL es­te com­pus din trei clă­diri și un spațiu ex­te­ri­or, iar de ame­na­ja­re s-a ocu­pat de­sig­ne­rul de in­te­ri­or Ci­prian Și­poș. Ale­ge­rea ma­te­ria­le­lor și a di­re­cți­ei de de­sign in­te­ri­or a fost in­spi­ra­tă de am­pla­sa­re și de­nu­mi­rea Co­un­try Spa He­al­th & Be­au­ty Re­tre­at. „Bo­u­ti­que ho­tel-ul, prin ce­le opt ca­me­re și trei apar­ta­men­te, un res­tau­rant și zo­na de li­bra­ry, es­te plin de cu­lori, fi­e­ca­re spațiu având ele­men­te și cu­lori dis­tinc­te. Medical SPA-ul scoa­te în evi­de­nță nua­nțe cal­de din lemn și zo­ne ca­re te cal­me­a­ză și îți inspi­ră ar­mo­nie. În afa­ra ca­bi­ne­te­lor, spați­ul des­chis es­te de­di­cat te­ra­pi­i­lor tip Yo­ga sau altor pro­ce­duri de grup, iar SPA-ul es­te oa­za de li­niște ca­re îți re­la­xe­a­ză si­mțu­ri­le”, spu­ne de­sig­ne­rul. Ală­turi de aces­tea, ci­ne­ma­to­gra­ful ex­te­ri­or, te­re­nul de te­nis sau de fot­bal, pis­ci­na și zo­ne­le de apă fac din acest loc o des­ti­nație ide­a­lă pen­tru un weekend li­niștit.

Trei bran­duri cu­nos­cu­te au fost ale­se pen­tru te­ra­pi­i­le cor­po­ra­le și pen­tru tra­ta­men­te­le fa­cia­le: Yon-Ka, Yo­ung Li­ving și Lak­shmi. Poți op­ta pen­tru: tra­ta­men­te fa­cia­le, te­ra­pie cu roci vul­ca­ni­ce, dre­naj lim­fa­tic, go­ma­je, împa­che­tări, mi­cro­der­moa­bra­zi­u­ne...

Cu­lo­ri­le vi­bran­te ca­re au fost fo­lo­si­te în ame­na­ja­rea ca­me­re­lor din ho­tel sti­mu­le­a­ză, du­pă cum spu­ne de­sig­ne­rul, anu­mi­te si­mțuri, cre­a­ti­vi­ta­tea și pro­duc­ti­vi­ta­tea.

Proi­ec­tul a fost gândit ca un cen­tru com­plet de să­nă­ta­te și îngri­ji­re ca­re să te aju­te să îți re­gă­sești echi­li­brul fi­zic și emoți­o­nal. În acest co­lț nu tre­bu­ie de­cât să te re­la­xe­zi.

Pi­e­se­le de mo­bi­li­er, cu­lo­ri­le și fi­ni­sa­je­le, pre­cum și rein­ter­pre­ta­rea unor ele­men­te duc cu gândul la sti­lul co­un­try chic.

Încon­ju­rat de na­tu­ră și de­par­te de zgo­mo­tul orașu­lui, așa te întâmpi­nă Co­un­try Spa He­al­th & Be­au­ty Re­tre­at.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.