Ca­sa ar­tis­tei Miley Cyrus

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Mi­ha­e­la Ra­du FOTO: Show­ca­se Pho­to­grap­hers/© www.splas­hnews.com

Ce­le­bră încă din co­pi­lă­rie prin suc­ce­sul avut în ro­lul Han­nah Mon­ta­na, acum, la 24 de ani, im­pre­si­o­nea­ză prin vo­cea gra­vă, ră­gu­şi­tă, de mul­te ori fi­ind ase­mă­na­tă cu cea a ar­tis­tei Ja­nis Jo­plin. În toa­te apa­ri­ţi­i­le ei, Miley Cyrus ui­meş­te prin de­zin­vol­tu­ră, te­ma­ti­ca împo­tri­va dis­cri­mi­nă­rii şi mi­li­tan­tism ci­vic.

RECENT, ÎN SEP­TEM­BRIE 2017, Miley Cyrus și-a mă­rit por­to­fo­li­ul de ca­se, achi­ziți­o­nând ace­as­tă lo­cu­i­nță si­tua­tă în mijlocul pă­du­rii din Fran­klin, Ten­nes­see, imo­bil deți­nut până nu de mult de Dol­ly Par­ton și con­stru­it în 2014. Pro­pri­e­ta­tea de 6 689 me­tri pă­trați es­te se­pa­ra­tă de spați­ul ru­ral al zo­nei prin­tr-o ba­ri­e­ră de pă­du­re im­pre­si­o­nan­tă, ofe­rind in­ti­mi­ta­te lo­ca­ta­rei, sin­gu­rul ac­ces fă­cându-se prin­tr-o că­ra­re săl­ba­ti­că, des­tul de greu de pe­ne­trat da­că nu cu­noști foar­te bi­ne zo­na. Ca­sa are ca­rac­te­ris­tici cla­si­ce su­dis­te ca­re se in­te­gre­a­ză în sti­lis­ti­ca ar­hi­tec­tu­ra­lă spe­ci­fi­că se­co­lu­lui al XIX-lea din Sta­te­le Uni­te. Do­me­ni­ul in­clu­de pă­du­re, pa­jiște, mini-te­ren de golf, pis­ci­nă, ca­sa cu cinci dor­mi­toa­re, li­ving, bucătărie, pa­tru băi, ve­ran­dă încon­ju­ră­toa­re și ca­me­ră de soa­re ecra­na­tă (ve­ran­dă in­te­ri­oa­ră), toa­te con­ce­pu­te în ar­mo­nie cu spați­ul încon­ju­ră­tor, iar prețul achi­ziți­ei a fost de 5,9 mi­li­oa­ne de do­lari.

VERANDA de jur împre­ju­rul ca­sei se con­ti­nuă cu veranda in­te­ri­oa­ră înspre li­ving, fă­când tre­ce­rea in­se­si­za­bi­lă de la ex­te­ri­or spre in­te­ri­or. Tot acest spațiu a fost con­ce­put pre­cum o sa­lă de spec­ta­col în ca­re sce­na es­te toc­mai pei­sa­jul încon­ju­ră­tor, prin­tr-o ima­gi­ne pa­no­ra­mi­că în ca­re pri­vi­to­rul se află în cen­trul acți­u­nii. Veranda in­te­ri­oa­ră es­te con­ce­pu­tă pre­cum un li­ving în are li­ber, ca­re co­nți­ne toa­te ele­men­te­le unei lo­cu­i­nțe per­ma­nen­te chiar și în zi­le­le fri­gu­roa­se pen­tru că spați­ul es­te pre­vă­zut cu sis­te­me de închi­de­re prin fe­res­tre gli­san­te ca­re la­să la ve­de­re între­a­ga na­tu­ră. Re­la­xa­rea și con­tem­pla­rea sunt te­me­le pri­o­ri­ta­re de ame­na­ja­re, fi­e­ca­re co­lțișor mar­când aces­te as­pec­te. Fi­ni­sa­je­le fo­lo­si­te, lem­nul, pia­tra și că­ră­mi­da sunt și ele împru­mu­ta­te din na­tu­ră.

LI­VIN­GUL DE TIP CATEDRALĂ es­te do­mi­nat de lu­mi­no­zi­ta­te, deși ame­na­ja­rea co­nți­ne ele­men­te cu greu­ta­te cro­ma­ti­că: grin­zi din lemn brut și mo­bi­li­er Co­un­try Sty­le îmbră­cat în pi­e­le na­tu­ra­lă tă­bă­ci­tă sau cu ani­mal print.

Axul prin­ci­pal, alta­rul ca­sei, es­te con­sti­tu­it din șe­mi­neul cu horn su­pra­di­men­si­o­nat pa­vat cu pia­tră, pi­e­să ar­hi­tec­tu­ra­lă ca­re dă sta­bi­li­ta­te vi­zua­lă ame­na­jă­rii și fa­ce le­gă­tu­ra din­tre șar­pan­tă și zo­na so­lu­lui. În acest spațiu am­plu, au fost gândi­te zo­ne cu des­ti­nații di­fe­ri­te de tip open spa­ce, tre­ce­rea prin­tre ele fă­cându-se flu­id spre bucătărie și di­ning room. Es­te re­mar­ca­bi­lă uni­ta­tea sti­lis­ti­că a in­te­ri­o­ru­lui în con­tex­tul în ca­re pi­e­se­le de mo­bi­li­er nu sunt par­te a unui set bi­ne de­fi­nit.

BU­CĂ­TĂ­RIA es­te con­ce­pu­tă în for­mă de L cu in­su­lă în mij­loc. Di­men­si­u­nea ge­ne­roa­să es­te ti­pi­că unei bu­că­tă­rii ame­ri­ca­ne, no­ta dis­cor­dan­tă fă­când-o însă ti­pul de mo­bi­li­er ales - unul cu de­sign cla­sic în no­te azu­rii cu pi­e­se din lemn ma­siv cu fron­turi al­be, spe­ci­fi­ce su­du­lui Fra­nței. Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat cu de­sign in­dus­trial sunt com­ple­ta­te cu alte de­ta­lii in­dus­tria­le ca­re se re­gă­sesc la scau­ne și apa­ra­tu­ra re­tro in­dus­tria­lă de gă­tit. Pe­re­te­le din că­ră­mi­dă su­bli­nia­ză ace­as­tă li­nie sti­lis­ti­că, dar într-un mod cald, nu so­bru pre­cum în ame­na­jă­ri­le spe­ci­fi­ce lof­tu­ri­lor găz­du­i­te în fos­te­le fa­brici. La fel ca în ve­ran­dă, ta­va­nul es­te pla­cat cu șipci din lemn, ma­ni­e­ră prin ca­re s-a ac­cen­tuat ima­gi­nea de ca­să de va­ca­nță a imo­bi­lu­lui.

CE­LE CINCI DOR­MI­TOA­RE sunt de­co­ra­te di­fe­rit, dar toa­te co­nțin pi­e­se re­ci­cla­te, obiecte vin­ta­ge dis­pu­se în mod in­ge­ni­os (tă­blie de pat din uși ve­chi, pe­re­te de­co­ra­tiv cu uși ne­fun­cți­o­na­le, ra­me foto re­a­li­za­te din lemn re­ci­clat, mași­nă de cu­sut pe post de su­port pen­tru ma­sa de toa­le­tă), toa­te ac­ce­so­ri­za­te cu pi­e­se de mo­bi­li­er cu for­me cla­si­ce sau mo­der­ne înglo­ba­te dis­cret pen­tru a da acu­ra­tețe am­bi­en­tu­lui. Baia a fost de­co­ra­tă în stil cla­sic, dar tot cu accente re­tro bo­e­me. Re­mar­ca­bi­lă în ma­ni­e­ra de am­bi­en­ta­re es­te re­la­xa­rea de a com­bi­na pi­e­se de de­sign foar­te scum­pe cu obiecte de se­rie și cu obiecte vin­ta­ge sau de ar­tă. Sti­lul aces­tor obiecte apa­rți­ne unor ga­me di­fe­ri­te, dar ca­re împreu­nă co­e­xis­tă ar­mo­ni­os, oa­re­cum de­fi­nind spi­ri­tul li­ber, non­con­for­mist al ti­ne­rei pro­pri­e­ta­re.

Apa­ra­tu­ra cu de­sign re­tro es­te se­mi-încor­po­ra­tă în mo­bi­li­er toc­mai pen­tru a ră­mâne la ve­de­re fațe­te­le din inox ale pi­e­se­lor.

Fo­to­li­i­le shab­by chic dau o no­tă fe­mi­ni­nă zo­nei de luat ca­fe­aua, îndul­cind de­co­rul li­mi­tat cro­ma­tic.

Zo­na de di­ning se află sub su­pan­ta ca­re su­sți­ne dor­mi­toa­re­le. Aici, ta­va­nul nu mai are am­ploa­re.

Cor­pu­ri­le de bi­bli­o­te­că din lemn ma­siv înca­dre­a­ză si­me­tric șe­mi­neul, tran­sfor­mând pe­re­te­le în punc­tul cen­tral al li­vin­gu­lui, dând greu­ta­te și sta­bi­li­ta­te de­co­ru­lui.

Grin­zi­le bru­te spo­resc at­mos­fe­ra bo­e­mă a in­te­ri­o­ru­lui, ele re­pre­zen­tând struc­tu­ra gra­fi­că a ame­na­jă­rii prin jo­cul pe ver­ti­ca­lă a su­pan­te­lor și a su­pra­fețe­lor pla­ca­te cu lam­briu alb.

Mo­bi­li­e­rul din rat­tan com­bi­nat cu pi­e­se­le ca­re co­nțin ele­men­te in­dus­tria­le și co­un­try chic cre­e­a­ză o at­mos­fe­ră de per­pe­tuă va­ca­nță.

Pi­e­se­le din lemn brut cu as­pect vin­ta­ge, cu ba­so­re­li­e­furi mi­nuți­oa­se, se po­tri­vesc per­fect cu de­co­rul săl­ba­tic al pă­du­rii.

Pa­va­rea ta­va­nu­lui și a par­do­se­lei cu lemn ofe­ră ima­gi­nea unei încă­peri în oglin­dă, sus-jos - con­cept de de­sign Da­daist.

Șe­mi­neul îmbră­cat în pia­tră și că­ră­mi­dă su­bli­nia­ză ima­gi­nea unui li­ving ti­pic ame­ri­can, fie el și în aer li­ber, și ani­mă se­ri­le pe­tre­cu­te în ju­rul lui ală­turi de pri­e­teni.

Pă­ri­nții ei au bo­te­zat-o Des­ti­ny Ho­pe (des­tin, spe­ra­nță), de­oa­re­ce cre­de­au că va adu­ce spe­ra­nță în vi­eți­le oa­me­ni­lor când va crește ma­re. Po­re­cla ei a fost „Smi­ley” apoi „Miley”, de­oa­re­ce zâmbea foar­te mult când era co­pil. În 2008, Miley a apă­rut în...

MILEY CYRUS

Vi­tri­na cu li­nie re­tro, dar glam dă so­bri­e­ta­te și ele­ga­nță aces­tui dor­mi­tor, chiar da­că pe pe­re­te sunt sus­pen­da­te ra­che­te de te­nis în loc de ta­blo­uri.

Ma­sa de toa­le­tă es­te in­ge­ni­os re­a­li­za­tă din­tr-o oglin­dă ve­che și o mași­nă de cu­sut cu pe­da­lă, cla­si­că, ace­as­ta ar­mo­ni­zându-se fru­mos cu ple­dul shab­by chic de pe pat.

Uși­le ve­chi ca­re de­co­re­a­ză pe­re­te­le aces­tui dor­mi­tor sunt in­ge­ni­os ale­se. Ele su­bli­nia­ză ide­ea de li­ber­ta­te, de re­la­xa­re a de­co­ra­to­ru­lui.

Ca­da cu pi­ci­o­rușe, spe­ci­fi­că ame­na­jă­ri­lor din se­co­lul tre­cut, dă o li­nie aris­to­cra­ti­că băii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.