VESTIMENTAȚIE MADE IN ROMANIA

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Gru­pul CEZ în Ro­mânia a lan­sat co­le­cția de vestimentație pro­fe­si­o­na­lă made-to-me­a­su­re pen­tru an­ga­jații din Cen­tre­le de Re­lații cu Cli­e­nții în con­tex­tul unui pro­ces mai am­plu de mo­der­ni­za­re și re­or­ga­ni­za­re a aces­to­ra. „No­ua vestimentație re­pre­zin­tă un in­stru­ment de adap­ta­re la ne­voi­le cli­e­nți­lor, fi­ind o no­uă mo­da­li­ta­te de a înce­pe un dia­log cu aceștia, cu pri­vi­re la va­lo­ri­le și spe­ci­fi­cul com­pa­ni­ei”, a de­cla­rat Mar­tin Zme­lik, Co­un­try Ma­na­ger Gru­pul CEZ în Ro­mânia. Proi­ec­tul a fost dez­vol­tat ală­turi de Iu­lia Ra­du, CEO De­pot 96 și Io­nuț Ma­rin, CEO Vig­go. www.cez.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.