PREMIERĂ ÎN SISTEMUL MEDICAL PRIVAT

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Pon­de­ras Aca­de­mic Hos­pi­tal, sin­gu­rul spi­tal privat din Ro­mânia cu cinci acre­di­tări in­ter­nați­o­na­le, lan­se­a­ză Pri­mul Pro­gram Inte­grat de Chi­rur­gie Mi­nim Inva­zi­vă și Ro­bo­ti­că din Ro­mânia. Pro­gra­mul adu­ce ca no­u­ta­te, în premieră în sistemul medical privat din Ro­mânia, pre­ze­nța a do­uă sis­te­me de chi­rur­gie com­pu­te­ri­za­tă, daVinci Xi. Unul din­tre ro­boți va fi des­ti­nat blo­cu­lui ope­ra­tor, iar cel de-al doi­lea va fi in­sta­lat în Sur­gi­cal Trai­ning Insti­tu­te, cen­tru de­di­cat in­stru­i­rii con­ti­nue a me­di­ci­lor, înfi­i­nțat în ur­mă cu 18 ani și ca­re de­ja a pre­gă­tit pes­te 2 000 de chi­rur­gi. daVinci XI es­te un sis­tem com­pu­te­ri­zat, in­ter­pus între chi­rurg și pa­ci­ent, me­nit să aug­men­te­ze pres­tația chi­rur­gi­ca­lă a me­di­cu­lui, adu­când im­por­tan­te be­ne­fi­cii pa­ci­en­tu­lui prin re­du­ce­rea com­pli­cați­i­lor și a tim­pu­lui de re­fa­ce­re. www.pon­de­ras.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.