PENTRU BAIE ŞI BUCĂTĂRIE

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Cul­tu­ra scan­di­na­vă es­te re­cu­nos­cu­tă mai ales pentru ar­hi­tec­tu­ră, ar­tă, mu­zi­că, film, te­a­tru, ba­let și ope­ră. Ma­jo­ri­ta­tea nor­di­ci­lor duc vi­eți li­niști­te și au un stil de viață mo­dern, iar acest lu­cru se re­flec­tă și în do­me­ni­ul ame­na­jă­ri­lor in­te­ri­oa­re. Spre exem­plu, com­pa­nia KUMA cre­e­a­ză con­cep­te pentru baie și bucătărie la ca­re ori­ci­ne poa­te vi­sa. De­sig­nul unic, ca­li­ta­tea și fi­ni­sa­je­le ex­ce­pți­o­na­le fac din aces­te pro­du­se, dis­po­ni­bi­le și în Ro­mânia, o opți­u­ne in­spi­ra­tă pentru cei ca­re își do­resc un spațiu mo­dern, la ce­le mai înal­te stan­dar­de din punct de ve­de­re al ca­li­tății. www.ku­ma­ro­ma­nia.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.