EFI­CI­E­NȚĂ ENERGETICĂ RI­DI­CA­TĂ

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Îmbi­nând ino­vația și cre­a­ti­vi­ta­tea, Dai­kin com­ple­te­a­ză ga­ma BLUEVOLUTION cu o no­uă uni­ta­te de aer con­diți­o­nat de pe­re­te – Sty­lish. Sty­lish fur­ni­ze­a­ză cea mai ri­di­ca­tă efi­ci­e­nță din ca­te­go­ria de­sign și atin­ge per­for­ma­nțe ener­ge­ti­ce ale cla­sei A+++ în încăl­zi­re și ră­ci­re, iar agen­tul fri­go­ri­fic R-32 ga­ran­te­a­ză o efi­ci­e­nță energetică ri­di­ca­tă și un im­pact scă­zut asu­pra me­di­u­lui. Prin in­te­gra­rea teh­no­lo­gi­ei Flash Stre­a­mer, Sty­lish înde­păr­te­a­ză par­ti­cu­le­le, aler­ge­nii sau mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te, fur­ni­zând în interior aer de cea mai bu­nă ca­li­ta­te. www.dai­kin-sty­lish.eu/ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.