Ale­ge ma­te­ria­le­le ală­turi de spe­cia­liști

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Vop­si­rea unui spațiu tre­bu­ie fă­cu­tă după un plan bi­ne sta­bi­lit. În pri­mul rând se iden­ti­fi­că te­ma ame­na­jă­rii, sce­na­ri­ul între­gu­lui con­text, iar mai apoi se res­pec­tă cu stric­tețe eta­pe­le de lu­cru pentru ca re­zul­ta­tul să fie cel do­rit. Ale­ge­rea ma­te­ria­le­lor es­te o eta­pă foar­te im­por­tan­tă. Ea se fa­ce ală­turi de un spe­cia­list că­ru­ia îi pre­zi­nți mă­su­ră­to­ri­le exac­te ale su­pra­feței ce va fi vop­si­tă, fie că es­te vor­ba de ex­te­ri­o­rul sau in­te­ri­o­rul ca­sei, su­por­tul pe ca­re se apli­că: ten­cu­ia­lă ve­che sau no­uă, tex­tu­ră fi­nă sau grun­joa­să. Pre­zen­ta­rea suc­cin­tă a in­tem­pe­ri­i­lor la ca­re es­te ex­pu­să ca­sa es­te un de­ta­liu ese­nțial. Ast­fel, pro­du­că­to­rul de vop­sea te poa­te sfă­tui ca­re sunt ma­te­ria­le­le ne­ce­sa­re ame­na­jă­rii, îți va re­co­man­da ti­pul de amor­să și in­clu­siv nu­mă­rul de stra­turi în ca­re să aplici res­pec­ti­va vop­sea. Chiar da­că pa­re o so­luție mai scum­pă, inițial, de­cât să îți cum­peri sin­gur ma­te­ria­le de li­nie, la fi­nal vei ob­ser­va că di­fe­re­nțe­le de preț nu sunt ma­jo­re, iar re­zul­ta­tul es­te spec­ta­cu­los. Te­mei­ni­cia lu­cră­rii se va do­ve­di în timp, cu si­gu­ra­nță.

Ale­ge­rea ga­mei cro­ma­ti­ce încă de la înce­put te va ghi­da pe par­cur­sul între­gii ame­na­jări pentru a nu avea sur­pri­ze la fi­nal.

Pentru re­a­li­za­rea unui de­cor cu as­pect ma­rin ale­ge trei nua­nțe de al­bas­tru din ga­ma Du­lux Tra­de pe ca­re să le aplici cu tra­fa­le­tul. Înce­pe cu nua­nța des­chi­să la cu­loa­re, apoi re­vii peste ace­as­ta cu nua­nțe­le in­ten­se sau închi­se. La­să îmbi­nă­ri­le cât mai...

Vop­se­aua Du­lux pentru exterior, apli­ca­tă co­rect, își me­nți­ne cu­loa­rea in­ten­să chiar da­că es­te ex­pu­să unui cli­mat cu in­tem­pe­rii frec­ven­te. www.du­lux.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.