Pic­tu­ră pe pe­re­te

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Ta­len­tul ar­tis­tic poa­te fi pus la încer­ca­re în ela­bo­ra­rea unui ast­fel de proi­ect ca­re pre­su­pu­ne re­a­li­za­rea unui pe­re­te de­co­ra­tiv în tușe pic­tu­ra­le, dar efec­tul es­te spec­ta­cu­los. Există nu­me­roa­se vop­se­le la­va­bi­le ca­re se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin efec­te de stu­ca­to, dar cel mai bi­ne îl re­a­li­ze­zi sin­gur cu pen­su­la, șpa­clul sau ra­cle­ta fle­xi­bi­lă, în fun­cție de pic­tu­ra­li­ta­tea pe ca­re o do­rești. Un de­cor pre­cum cel ală­tu­rat, în ca­re cu­loa­rea vi­bre­a­ză dis­cret, se re­a­li­ze­a­ză cu ra­cle­ta fo­lo­sind trei culori: gal­ben, gri și alb. Fo­lo­sește o mișca­re cir­cu­la­ră de apli­ca­re și re­vi­no de mai mul­te ori până ești mu­lțu­mit de com­bi­nația obți­nu­tă. Pentru su­pra­fețe­le în tușe mai evi­den­te, poți fo­lo­si o pen­su­lă cap­sa­tă drept, cu pă­rul ferm, iar de­ta­li­i­le fi­na­le se con­cre­ti­ze­a­ză cu un cuțit de pic­tu­ră sau cu un șpa­clu mic, foar­te fle­xi­bil. Un ast­fel de de­cor e po­tri­vit doar pentru un pe­re­te al lo­cu­i­nței, res­tul ră­mânând uni, altfel to­tul de­vi­ne prea încăr­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.