Im­pri­meuri gra­fi­ce elec­tri­zan­te

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Apli­ca­rea unui ta­pet pe pe­re­te nu pa­re a fi cea mai bu­nă so­luție, mai ales din cau­za prețu­lui ri­di­cat la ca­re ajun­ge unul de ca­li­ta­te; res­tul se de­te­ri­o­re­a­ză în scurt timp și nu me­ri­tă in­ves­tiția. Îți pro­pun, în schimb, re­a­li­za­rea unui pat­tern di­rect pe pe­re­te cu aju­to­rul șa­blo­nu­lui. Prețul es­te mai bun, iar re­pe­ti­ti­vi­ta­tea mo­de­lu­lui o poți adap­ta cum vrei su­pra­feței pe ca­re o de­co­re­zi. Cu vop­se­aua de­di­ca­tă su­pra­feței, poți mul­ti­pli­ca ele­men­tul gra­fic și pe me­tal, mo­bi­li­er sau par­do­se­a­lă, fă­când ast­fel le­gă­tu­ra, sti­lis­tic, între mai mul­te zo­ne și obiecte din casă. Teh­nic, im­pri­ma­rea nu ne­ce­si­tă ta­lent ar­tis­tic, ai ne­voie doar de răb­da­re în exe­cu­ta­rea teh­ni­cii de apli­ca­re a vop­se­lei cu tra­fa­le­tul sau bu­re­te­le îmbi­bat în puți­nă vop­sea. Altfel, vop­se­aua se scur­ge pe sub șa­blon, iar impri­meul nu are acu­ra­tețe. În plus, poți gă­si șa­bloa­ne per­so­na­li­za­te ca­re tran­sfor­mă ca­sa într-un ta­blou de­co­ra­tiv elec­tri­zant.

De­cor re­a­li­zat cu șa­blo­nul Flo­wer of Li­fe de la Ste­nCi­lit, fir­mă ro­mâneas­că pro­du­că­toa­re de șa­bloa­ne per­so­na­li­za­te lo­ca­tă în Esto­nia. www.ste­nci­lit.co

Fo­lo­sind vop­sea pentru lemn, cu aju­to­rul șa­blo­nu­lui poți re­a­li­za de­co­ruri spectaculoase chiar și pe par­do­se­a­la te­ra­sei. Imper­fe­cți­u­ni­le ca­re apar din cau­za fi­ni­sa­ju­lui brut al lem­nu­lui cre­e­a­ză un efect vin­ta­ge plă­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.