Ca­sa so­la­ră EFdeN

Casa si Gradina - - SUMAR - TEXT: Mi­ha­e­la Ra­du, Oa­na Mo­no­ran

Con­ce­pu­tă de o echi­pă de ti­neri pro­fe­si­o­niş­ti ro­mâni, ca­sa vi­i­to­ru­lui es­te ri­di­ca­tă acum în Bu­cu­reş­ti, iar în noi­em­brie va fi tran­spor­ta­tă spre Ori­en­tul Mij­lo­ciu, pentru a par­ti­ci­pa la cea mai im­por­tan­tă com­pe­ti­ţie de lo­cu­in­ţe sus­te­na­bi­le din lu­me.

Da­că te afli în Bu­cu­reş­ti în ace­as­tă va­ră, me­ri­tă să vi­zi­te­zi şan­ti­e­rul ca­sei EFdeN Sig­na­tu­re, a că­rei con­struc­ţii a înce­put de­ja la Bă­neasa Shop­ping Ci­ty şi un­de va ră­mâne am­pla­sa­tă timp de cinci luni. Ai şan­sa să des­co­peri teh­no­lo­gia ino­va­toa­re cu ca­re o echi­pă for­ma­tă din apro­xi­ma­tiv 70 de ti­neri im­pli­ca­ţi în proi­ect, ab­sol­ven­ţi şi încă stu­den­ţi în Ro­mânia, şi-a pro­pus să re­pre­zin­te ţa­ra noas­tră la cea mai im­por­tan­tă com­pe­ti­ţie de lo­cu­in­ţe so­la­re, So­lar De­cat­hlon Du­bai 2018.

Lo­cu­in­ţa EFdeN Sig­na­tu­re va fi o con­struc­ţie ri­di­ca­tă cu ma­xim res­pect pentru me­diu, cu un grad ri­di­cat de ca­li­ta­te, con­fort şi per­for­man­ţă, pe o su­pra­fa­ţă de

147 mp, ca o so­lu­ţie la pro­ble­me­le iden­ti­fi­ca­te la ca­se­le ac­tua­le. „Ca­sa es­te spe­cia­lă prin îmbră­ţi­şa­rea con­cep­tu­lui de «casă în casă». Cel mai evi­dent ele­ment al ca­sei es­te struc­tu­ra ex­te­ri­oa­ră, un shell (ca­ra­pa­ce) ce um­breş­te un spa­ţiu de re­la­xa­re în aer li­ber, asi­gu­rând în ace­la­şi timp o lu­mi­no­zi­ta­te op­ti­mă în casă. De ase­me­nea, EFdeN Sig­na­tu­re es­te o casă in­te­li­gen­tă, sis­te­me­le elec­tri­ce şi me­ca­ni­ce fi­ind con­tro­la­te de că­tre o so­lu­ţie de au­to­ma­ti­za­re dez­vol­ta­tă de că­tre vo­lun­ta­rii EFdeN împreu­nă cu par­te­ne­rii proi­ec­tu­lui. Uti­li­za­to­rul ca­sei va pu­tea con­tro­la ilu­mi­na­tul, temperatura, sis­te­mul de des­chi­de­re a uşii şi o par­te din­tre elec­tro­cas­ni­ce prin in­ter­me­di­ul unei apli­ca­ţii, in­clu­siv atunci când aces­ta es­te ple­cat de aca­să”, ex­pli­că re­pre­zen­tan­ţii EFdeN.

Înce­pând cu lu­na iu­lie, ca­sa va fi fi­na­li­za­tă şi des­chi­să pu­bli­cu­lui larg, iar până atunci ea poa­te fi vă­zu­tă din ex­te­ri­o­rul şan­ti­e­ru­lui. Sunt aştep­ta­ţi să o vi­zi­te­ze to­ţi cei di­rect in­te­re­sa­ţi de lo­cu­in­ţe so­la­re, teh­no­lo­gii şi so­lu­ţii de efi­ci­en­ti­za­re energetică, pro­du­ce­rea de ener­gie so­la­ră şi re­du­ce­rea im­pac­tu­lui ne­ga­tiv asu­pra me­di­u­lui. „Uti­li­za­rea sur­se­lor alter­na­ti­ve de ener­gie, a teh­no­lo­gi­i­lor in­te­gra­te de smart ho­me şi smart ci­ty, pre­cum şi a so­lu­ţi­i­lor ino­va­toa­re de efi­ci­en­ţă energetică sunt par­te din co­re-bu­si­ness-ul

ENGIE. Ală­turi de echi­pa EFdeN, con­tri­bu­im cu ce­le mai ino­va­toa­re so­lu­ţii ener­ge­ti­ce la dez­vol­ta­rea ca­sei vi­i­to­ru­lui”, afir­mă Ama­lia Anghel,

Șef Ser­vi­ciu Co­mu­ni­ca­re Cor­po­ra­te ENGIE Ro­mânia, par­te­ne­rul prin­ci­pal al proi­ec­tu­lui.

EFdeN Sig­na­tu­re a fost gândi­tă ca o con­struc­ţie sus­te­na­bi­lă şi adap­ta­bi­lă sti­lu­lui de via­ţă şi cul­tu­rii uti­li­za­to­ru­lui, ca­re poa­te fi am­pla­sa­tă atât în con­tex­tul cli­ma­tic arid al Ori­en­tu­lui Mij­lo­ciu, cât şi într-un cli­mat tem­pe­rat con­ti­nen­tal pre­cum cel din Ro­mânia. Prin­ci­pa­le­le pro­vo­cări în dez­vol­ta­rea ca­sei ţin de tem­pe­ra­tu­ri­le foar­te mari, fur­tu­ni­le de ni­sip şi umi­di­ta­te, spe­ci­fi­ce Ori­en­tu­lui Mij­lo­ciu. În lu­na noi­em­brie, lo­cu­in­ţa in­te­li­gen­tă va fi tran­spor­ta­tă, pe ma­re, în Du­bai, un­de va fi re­con­stru­i­tă pe par­cur­sul ce­lor ze­ce zi­le de com­pe­ti­ţie în ca­drul So­lar De­cat­hlon. Es­te vor­ba des­pre cea mai im­por­tan­tă com­pe­ti­ţie de lo­cu­in­ţe sus­te­na­bi­le din lu­me, ca­re a luat naş­te­re în 2011, în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. În 2012, echi­pa PRISPA a fost pri­ma echi­pă din Ro­mânia ca­li­fi­ca­tă la So­lar De­cat­hlon (edi­ţia Ma­drid), iar în 2014 echi­pa EFdeN

(ca­re a câşti­gat până în pre­zent 23 de pre­mii da­to­ri­tă ac­ti­vi­tă­ţii sa­le) a par­ti­ci­pat la edi­ţia Ver­sail­les, cu ca­sa ca­re acum es­te Pri­mul Cen­tru de Cer­ce­ta­re a Con­di­ţi­i­lor de Con­fort din Ro­mânia. Anul aces­ta, So­lar De­cat­hlon se des­fă­şoa­ră pentru pri­ma da­tă în Ori­en­tul Mij­lo­ciu. 21 de echi­pe din 16 ţări de pe pa­tru con­ti­nen­te con­cu­re­a­ză în func­ţie

Ca­sa vi­i­to­ru­lui poa­te fi vi­zi­ta­tă la Bă­neasa Shop­ping Ci­ty în ace­as­tă va­ră, chiar înainte de a fi tran­spor­ta­tă spre So­lar De­cat­hlon Du­bai.

de 10 pro­be in­ter­dis­ci­pli­na­re, mo­ni­to­ri­za­te sau ju­ri­za­te, de la ar­hi­tec­tu­ră, in­gi­ne­rie, efi­ci­en­ţă energetică şi până la co­mu­ni­ca­re, ino­va­ţie sau sus­te­na­bi­li­ta­te. Echi­pa EFdeN se nu­mă­ră din nou prin­tre ce­le ca­li­fi­ca­te în com­pe­ti­ţie. „Mul­ţu­mim uni­ver­si­tă­ţi­lor, com­pa­ni­i­lor şi tu­tu­ror par­te­ne­ri­lor im­pli­ca­ţi în EFdeN, de­oa­re­ce cu aju­to­rul lor con­tri­bu­im la o Ro­mânie mai res­pon­sa­bi­lă, la un me­diu con­stru­it mai sus­te­na­bil şi la edu­ca­ţia ti­ne­ri­lor din Ro­mânia. Pentru par­ti­ci­pa­rea la com­pe­ti­ţia din Du­bai am reu­şit să asi­gu­răm de­ja 50% din re­sur­se­le ne­ce­sa­re. Cău­tăm în con­ti­nua­re par­te­neri ca­re să se ală­tu­re mi­si­u­nii noas­tre de a fa­ce Ro­mânia mai sus­te­na­bi­lă şi de a con­tri­bui la pro­ce­sul edu­ca­ţi­o­nal al ti­ne­ri­lor’’, de­cla­ră Mi­hai Toa­der-Pas­ti, Ma­na­ger Ge­ne­ral şi Co-fon­da­tor EFdeN.

Proi­ec­tul, ex­traor­di­nar prin fap­tul că e ope­ra de echi­pă a atâtor ti­neri ta­len­ta­ţi, stu­den­ţi şi ab­sol­ven­ţi ai uni­ver­si­tă­ţi­lor din Ro­mânia, es­te încu­ra­jat şi de pro­fe­so­rii aces­to­ra: „În ar­hi­tec­tu­ră, în mo­men­tul în ca­re dis­cu­tăm de o cre­a­ţie, ace­as­ta es­te po­si­bi­lă doar da­că fi­e­ca­re îşi adu­ce apor­tul. În EFdeN, fi­e­ca­re îşi adu­ce apor­tul în func­ţie de com­pe­ten­ţe­le pe ca­re le are, lu­cre­a­ză în echi­pă, ast­fel încât la sfârşit re­zul­ta­tul să fie o casă reu­şi­tă”, afir­mă prof. dr. arh. Ma­rian Moi­ce­a­nu. EFdeN es­te sin­gu­rul ONG din Ro­mânia ca­re dez­vol­tă lo­cu­in­ţe so­la­re cu scop edu­ca­ţi­o­nal şi de cer­ce­ta­re, ală­turi de pro­du­se sus­te­na­bi­le şi mo­du­le edu­ca­ţi­o­na­le, atât pentru stu­den­ţi, spe­cia­liş­ti, cât şi pentru pu­bli­cul larg. A fost fon­dat în 2013 de că­tre un grup de ti­neri pa­si­o­na­ţi, cu sus­ţi­ne­rea Uni­ver­si­tă­ţii Teh­ni­ce de Con­struc­ţii Bu­cu­reş­ti şi Uni­ver­si­tă­ţii de Ar­hi­tec­tu­ră şi Urba­nism „Ion Min­cu”, iar înce­pând de atunci peste 550 de stu­den­ţi, ab­sol­ven­ţi, mas­te­ran­zi şi doc­to­ran­zi au fă­cut par­te din echi­pa EFdeN. Proi­ec­tul es­te unul de vo­lun­ta­riat şi func­ţi­o­nea­ză pe ba­ză de par­te­ne­ria­te stra­te­gi­ce şi spon­so­ri­zări, fi­ind or­ga­ni­zat în 11 de­par­ta­men­te, prin­tre ca­re urba­nism, ar­hi­tec­tu­ră, in­gi­ne­rie, co­mu­ni­ca­re, par­te­ne­ria­te şi hor­ti­cul­tu­ră. Vrei să te im­plici şi tu? Află cum pe si­te-ul www.efden.org.

FOTO: Fresh Vi­ew

Lo­cu­in­ţa Sig­na­tu­re EFdeN va fi ri­di­ca­tă con­form ce­lor mai noi şi am­bi­ţi­oa­se stan­dar­de teh­no­lo­gi­ce şi va avea şi un de­sign interior pe mă­su­ră.

Tână­ra echi­pă EFdeN şi-a pro­pus ca, prin proi­ec­te­le pe ca­re le re­a­li­ze­a­ză, să pro­mo­ve­ze în Ro­mânia con­cep­tul de sus­te­na­bi­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.