Trei proi­ec­te de ca­se

Ce­le trei proi­ec­te pre­zen­ta­te în acest ar­ti­col au o su­pra­fa­ţă construită de sub 100 mp, pre­ţuri ac­ce­si­bi­le şi au fost gândi­te în ce­le mai mici de­ta­lii, ast­fel încât tu să te bu­curi de tot con­for­tul.

Casa si Gradina - - SUMAR -

MO­DEL DE CASĂ 198. Su­pra­fața construită: 99,60 mp. Su­pra­fața des­fășu­ra­tă: 99,60 mp. Par­ter: hol - 8 mp. Li­ving și bucătărie: 36,80 mp. Dor­mi­tor: 12,80 mp. Baie: 3,75 mp. Dor­mi­tor: 14,70 mp. Baie: 5,40 mp. Dres­sing: 2,70mp. Echi­pa de ar­hi­te­cți poa­te mo­di­fi­ca gra­tu­it proi­ec­tul de față după ce­ri­nțe­le ta­le, în ca­zul în ca­re vrei schim­bări de com­par­ti­men­ta­re în li­mi­ta su­pra­feței des­fășu­ra­te me­nți­o­na­te, de fi­ni­sa­je de mă­ri­re sau mi­cșo­ra­re de go­luri, re­di­men­si­o­na­re a gro­si­mii de că­ră­mi­dă (la închi­deri și com­par­ti­men­ta­re). Da­că ori­en­ta­rea te­re­nu­lui nu îți per­mi­te con­stru­cția imo­bi­lu­lui pre­cum în ima­gini, proi­ec­tul poa­te fi mo­di­fi­cat în oglin­dă fă­ră cos­turi su­pli­men­ta­re. Vei pri­mi gra­tu­it pa­no­ul de iden­ti­fi­ca­re a șan­ti­e­ru­lui ime­diat după obți­ne­rea au­to­ri­zați­ei de con­stru­cție. „Pa­no­ul es­te re­a­li­zat din ma­te­ria­le re­zis­ten­te la in­tem­pe­rii și res­pec­tă mă­ri­mea ca­rac­te­re­lor con­form art. 5 din Ho­tă­rârea Gu­ver­nu­lui nr. 456/1994 pri­vind or­ga­ni­za­rea și fun­cți­o­na­rea șan­ti­e­re­lor”, spun ar­hi­te­cții. Prețul pentru proi­ec­tul de față co­nți­ne do­cu­men­tația pentru obți­ne­rea au­to­ri­zați­ei de con­stru­cție (DTAC) și do­cu­men­tația pentru con­stru­i­re (PT).

Preț: 995 eu­ro. www.aov-ar­chi­tec­tu­re.ro

ACEST IMOBIL CU PAR­TER și etaj es­te po­tri­vit me­di­u­lui urban. „Ca­sa poa­te fi am­pla­sa­tă pe un lot îngust cu la­tu­ra dre­ap­tă pe li­mi­ta de pro­pri­e­ta­te fă­ră mo­di­fi­cări sem­ni­fi­ca­ti­ve asu­pra as­pec­tu­lui exterior”, spun ar­hi­te­cții. În ca­zul în ca­re îți do­rești se pot fa­ce mo­di­fi­cări asu­pra aces­tui proi­ect, de la re­di­men­si­o­na­rea con­stru­cți­ei, su­praînă­lța­rea aco­pe­rișu­lui, ali­pi­rea unui ga­raj, la cre­a­rea unui sub­sol pe toa­tă su­pra­fața con­stru­cți­ei sau doar pa­rțial. Su­pra­fața construită par­ter: 63,15 mp. Su­pra­fața des­fășu­ra­tă: 137,20 mp. Su­pra­fața bal­coa­ne: 19,54 mp. Su­pra­fața uti­lă: 100,00mp. Re­gim de înă­lți­me: P+1E. Su­pra­fețe uti­le par­ter. Hol: 5,03 mp. Li­ving: 27,81 mp. Bucătărie: 9,24 mp. Grup sa­ni­tar: 4,40 mp. Plat­for­mă ac­ces: 2,03 mp. Te­ra­să: 27,38 mp. Su­pra­fețe uti­le etaj. Pa­li­er: 4,55 mp. Dor­mi­tor: 15,74 mp. Dor­mi­tor: 12,75 mp. Dor­mi­tor: 12,11 mp. Baie: 8,33 mp. Bal­con: 19,54 mp. Struc­tu­ra es­te în ca­dre din be­ton ar­mat cu zi­dă­rie de BCA sau că­ră­mi­dă ce­ra­mi­că. Înve­li­toa­rea es­te din ta­blă pro­fi­la­tă pre­vop­si­tă. Fi­ni­sa­je ex­te­ri­oa­re sunt ten­cu­i­e­li de­co­ra­ti­ve, pla­cări lemn și pla­cări plăci ce­ra­mi­ce sau pia­tră na­tu­ra­lă. Preț proi­ect DTAC: 620 eu­ro. Preț proi­ect DTAC+PT: 1 240 eu­ro. www.pro­kon.ro

ACE­AS­TA ES­TE O CASĂ mi­că și eco­no­mi­că, cu o su­pra­față uti­lă de 89 mp, ca­re îmbi­nă aco­pe­rișul tra­diți­o­nal cu o for­mă sim­plă a lo­cu­i­nței. Atuu­ri­le aces­tui proi­ect sunt spați­i­le vi­tra­te mari prin ca­re intră mul­tă lu­mi­nă na­tu­ra­lă și te­ra­sa cu di­men­si­uni ge­ne­roa­se un­de poți am­pla­sa cu ușu­ri­nță o ma­să ele­gan­tă sau un ba­lan­soar în ca­re te poți re­la­xa în se­ri­le cal­de de va­ră. Imo­bi­lul es­te al­că­tu­it din ca­me­ra de zi, în ca­re s-a in­te­grat lo­cul de luat ma­sa, do­uă dor­mi­toa­re spați­oa­se, o baie, bucătărie, că­ma­ră, grup sa­ni­tar și ho­luri. Su­pra­fața construită: 110 mp. Su­pra­fața uti­lă: 89 mp. Su­pra­față te­ra­să: 50 mp. Înă­lți­mea la cor­nișă: 3,30 mp. Par­ter, ves­ti­bul: 10,55 mp. Grup sa­ni­tar: 2 mp. Bucătărie: 11,65 mp. Că­ma­ră: 2,51 mp. Hol: 5,17 mp. Baie: 4,80 mp. Dor­mi­tor: 14,10 mp. Dor­mi­tor: 13,75 mp. Ca­me­ra de zi: 25,50 mp. Sis­te­mul con­struc­tiv es­te din zi­dă­rie por­tan­tă cu sâmburi din be­ton ar­mat, în com­bi­nație cu ca­dre din be­ton ar­mat. Preț proi­ect DTAC (Do­cu­men­tație Teh­ni­că pentru Au­to­ri­zație de Con­stru­i­re):

730 eu­ro. Preț proi­ect PT (proi­ect teh­nic): 480 eu­ro. Mai mul­te proi­ec­te de ca­se poți ve­dea pe: ca­se­de­top.ro

PRODUCȚIE: Ele­na Mi­hă­es­cu FOTO: PR fir­me­le me­nți­o­na­te

Proi­ec­te­le sunt gândi­te pentru sis­tem struc­tu­ral în ca­dre, închi­deri zi­dă­rie 30 cm și com­par­ti­men­tări zi­dă­rie de 15 cm. Fi­ni­sa­je­le fața­de­lor sunt în ge­ne­ral re­pre­zen­ta­te de ten­cu­ia­lă de­co­ra­ti­vă și pia­tră na­tu­ra­lă, în fun­cție de bu­get.

Imo­bi­lul es­te bi­ne com­par­ti­men­tat și, având trei dor­mi­toa­re, es­te ide­al pentru o fa­mi­lie cu doi co­pii. În plus, poți tran­sfor­ma ori­când unul din­tre dor­mi­toa­re în ca­me­ră de oas­peți sau bi­rou.

Aco­pe­rișul poa­te fi su­praînă­lțat, ce­ea ce înse­am­nă mai mult loc pentru ti­ne. Impor­tant es­te să știi de la înce­put ce ne­voi ai și ce îți do­rești.

Da­că încă nu ai te­re­nul cum­pă­rat, cei de la ca­se­de­top. ro te pot aju­ta ast­fel încât să cum­peri unul po­tri­vit ne­voi­lor ta­le și ca­re va pu­tea fi uti­li­zat pentru con­stru­cția unei ca­se.

În ace­lași timp, ar­hi­te­cții îți cal­cu­le­a­ză cos­tu­ri­le de exe­cuție și de întreți­ne­re a clă­di­rii și îți ofe­ră con­sul­ta­nță în ce pri­vește fi­ni­sa­je­le, ma­te­ria­le­le și chiar mo­bi­li­e­rul.

Ori­ce proi­ect vei ale­ge de la ei poa­te fi pre­zen­tat în trei va­rian­te di­fe­ri­te pentru a se po­tri­vi cât mai bi­ne ne­voi­lor ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.