Ce înse­am­nă de­sign pres­ta­bi­lit

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Oa­na Mo­no­ran • FOTO: Ervin Bo­er

Nu a tre­cut mult timp de când no­ul pro­pri­e­tar al aces­tui apar­ta­ment din ti­mi­şoa­ra a sem­nat con­trac­tul de cum­pă­ra­re. Aspec­tul in­te­re­sant es­te că spa­ţi­ul a fost achi­zi­ţi­o­nat com­plet mo­bi­lat, fi­ind proi­ec­tat şi ame­na­jat an­te­ri­or vânză­rii, până în cel mai mic de­ta­liu, de că­tre una din­tre ce­le mai apre­cia­te echi­pe de de­sign din ro­mânia.

UN SPAȚIU GOL ES­TE PRIVIT cu en­tu­ziasm de un de­sig­ner, dar pentru mu­lți din­tre noi es­te o apă­sa­re în plus să ne ocu­păm per­so­nal de o ame­na­ja­re de la ze­ro. Fi­rește că nu e chiar atât de greu să îți ale­gi ca­na­pe­aua pre­fe­ra­tă sau pa­tul cel mai con­for­ta­bil, dar când vi­ne vor­ba de aspec­tul fi­nal, se­cre­te­le pe ca­re le deți­ne un de­sig­ner fac di­fe­re­nța. În ca­zul de față, proi­ec­tul de ame­na­ja­re a fost con­ce­put de echi­pa Ezzo De­sign (www.ezzo.ro) pentru a va­lo­ri­fi­ca la ma­xi­mum, la cos­turi re­zo­na­bi­le, in­te­ri­o­rul de apro­xi­ma­tiv 60 mp al apar­ta­men­tu­lui mo­del Ro­han, cu do­uă ca­me­re și bucătărie des­chi­să spre li­ving, din ca­drul Ri­ven­del­le Re­si­den­ce (www.ri­ven­del­le.ro) din Ti­mișoa­ra.

STI­LUL PRO­PUS vi­i­to­ri­lor pro­pri­e­tari pe ca­re de­sig­ne­rii și-i pu­te­au doar ima­gi­na, la mo­men­tul re­a­li­ză­rii proi­ec­tu­lui, poar­tă în mod evi­dent am­pren­ta Ezzo De­sign. Pri­o­ri­ta­tea a fost cre­a­rea unei am­bia­nțe pri­mi­toa­re, mo­der­ne, luminoase, prin bu­că­tă­ria open spa­ce, ca­na­pe­aua con­for­ta­bi­lă și pu­ne­rea în evi­de­nță a ele­men­te­lor din lemn în între­a­ga casă. In­clu­siv în baia co­che­tă, un­de ce­ra­mi­ca ale­a­să imi­tă foar­te fru­mos lem­nul. Între­gul apar­ta­ment, da­to­ri­tă to­nu­ri­lor de cu­loa­re ca­re se îmbi­nă per­fect, „in­vi­tă” în interior lu­mi­na na­tu­ra­lă.

Echi­pa Ezzo De­sign a com­pus spați­ul din to­nuri sub­ti­le și ele­gan­te, cu ele­men­te ca­re dau per­so­na­li­ta­te, pre­cum lam­bri­ul din li­ving sau pa­no­ul din lemn fi­xat pe pe­re­te­le din dor­mi­tor.

În baie, ce­ra­mi­ca ale­a­să pentru a imi­ta lem­nul con­ti­nuă pe pe­re­te­le din drep­tul că­zii, pu­nând în evi­de­nță fe­re­as­tra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.