Ca­sa pe roți

Casa si Gradina - - SUMAR - TEXT: Mi­ha­e­la Ra­du

Ce au în co­mun fi­lo­so­fia şi ame­na­jă­ri­le in­te­ri­oa­re? Cel mai eloc­vent răs­puns ni-l ofe­ră Da­vid La­ti­mer, co­fon­da­to­rul stu­di­o­u­lui New Fron­ti­er Ti­ny Ho­mes, ca­re a înce­put ca un gândi­tor, s-a arun­cat în lu­mea mo­dei, ca mai apoi să re­zu­me to­tul la li­ber­ta­te şi mo­bi­li­ta­te.

TO­TUL LA NEW FRON­TI­ER, cel mai re­nu­mit pro­du­că­tor ame­ri­can de ca­se pe roți, înce­pe și se ter­mi­nă cu Da­vid, de la vi­zi­u­ne, la brand, la de­sig­nul ar­hi­tec­tu­ral, de­sig­nul de interior până la exe­cuție. De­sig­nul es­te pri­ma lui dra­gos­te și es­te de­di­cat ca­li­tății și per­fe­cți­u­nii fă­ră com­pro­mi­suri. A stu­diat li­te­ra­tu­ra și fi­lo­so­fia la Uni­ver­si­ta­tea Fur­man în Gre­en­vil­le, So­uth Ca­ro­li­na, iar după ter­mi­na­rea stu­di­i­lor s-a mu­tat la New York, un­de pa­si­u­nea sa pentru de­sign s-a con­tu­rat lu­crând la Ral­ph Lau­ren și Ear­nest Sewn. Dar lu­mea mo­dei l-a tul­bu­rat, iar con­su­me­ris­mul i-a ofe­rit mul­ti­ple mo­ti­ve de me­di­tație. Ast­fel, după aproa­pe trei ani, spi­ri­tul i-a fost „ars” în viața tu­mul­tu­oa­să a orașu­lui și-a do­rit ex­pe­ri­men­ta­rea unei vi­eți com­plet di­fe­ri­te. A fost mo­men­tul în ca­re a vrut să se re­gă­se­as­că și a ple­cat în Ugan­da, un­de mi­si­u­nea sa a de­venit ex­tin­de­rea unui or­fe­li­nat din sa­tul Mu­tun­gu. Atunci și-a amin­tit de va­ca­nțe­le de va­ră din tim­pul li­ceu­lui, când mun­cea într-un ate­li­er de tâmplă­rie. Întors în Nas­hvil­le, orașul na­tal, Da­vid a înce­put să-și re­e­va­lue­ze va­lo­ri­le, ci­ne vrea să fie, com­por­ta­men­tul său re­al față de com­por­ta­men­tul do­rit și di­fe­re­nțe­le din­tre in­te­nții și re­a­li­zări. Și-a re­cu­nos­cut pro­pri­i­le sen­ti­men­te de ina­dec­va­re, de ri­si­pă și ne­gli­je­nță față de ce­ea ce es­te în ju­rul lui, dar cel mai impor­tant es­te că și-a dat se­a­ma că fi­e­ca­re are pu­te­rea de a-și schim­ba pro­pri­i­le obi­cei­uri, pro­pri­i­le mo­de­le, pro­pria min­te, pre­cum și per­spec­ti­va sau ati­tu­di­nea. Viața lui Da­vid stă, prac­tic, în spa­te­le fi­lo­so­fi­ei mișcă­rii New Fron­ti­er Ti­ny Ho­mes: ne­ce­si­ta­tea unei lo­cu­i­nțe ac­ce­si­bi­le și sus­te­na­bi­le, re­a­li­za­rea unui de­sign de o ca­li­ta­te de­o­se­bi­tă și o me­se­rie atră­gă­toa­re, do­ri­nța de a fi în per­pe­tuă mișca­re, li­ber­ta­te, dar și cu o gândi­re rați­o­na­lă. Ba­ze­le proi­ec­tu­lui le-a pus ală­turi de fra­te­le său, Eddie La­ti­mer, dar și de cel mai bun pri­e­ten, Zac Tho­mas. Și, împreu­nă cu aceștia, re­a­li­ze­a­ză de 25 de ani ca­se mo­bi­le de mici di­men­si­uni, pre­cum cea din ima­gini, Alpha Ti­ny Ho­me.

ALPHA TI­NY HO­ME se re­mar­că prin de­sig­nul cald și ar­mo­ni­os com­pri­mat într-o su­pra­față de doar 24 mp. Ana­li­zând fi­e­ca­re de­ta­liu, ajun­gi la con­clu­zia că ni­mic nu îți lip­sește da­că lo­cu­i­ești în ace­as­tă casă, chiar com­pa­ra­tiv cu o lo­cu­i­nță din ma­ri­le orașe. În plus, ai mo­bi­li­ta­te. În Ame­ri­ca, ai opor­tu­ni­ta­tea să o am­pla­se­zi pe te­re­nu­ri­le deți­nu­te de pri­mă­rii con­tra unei su­me mo­di­ce - ca­se­le pe roți sau ru­lo­te­le au par­curi ame­na­ja­te spe­cial. Dar cu acest de­sign spec­ta­cu­los, Da­vid nu a gândit-o pentru un trai su­bur­ban, la li­mi­ta să­ră­ci­ei, ci pentru unul rați­o­nal și li­ber, în acord cu na­tu­ra, având con­fort în ori­ce mo­ment.

MO­BI­LI­E­RUL MODULAR, in­ge­ni­os re­a­li­zat, es­te gândit pentru a coa­gu­la toa­te zo­ne­le ese­nția­le ale unei ca­se: li­vin­gul așe­zat cen­tral, bu­că­tă­ria con­ce­pu­tă pe una din trei­mi­le trai­le­ru­lui, iar în par­tea opu­să aces­teia sunt co­ma­sa­te baia și dor­mi­to­rul su­pra­e­ta­jat, co­coțat peste baie. Te­ra­sa es­te opți­o­na­lă, în caz de vre­me rea se re­trac­te­a­ză, iar în zi­le­le și se­ri­le fru­moa­se se ex­tin­de pentru a oferi o pri­ve­liște de basm.

Se­ri­le pe­tre­cu­te în mij­lo­cul na­tu­rii sunt re­mar­ca­bi­le, iar Da­vid a am­pli­fi­cat splen­doa­rea mo­men­tu­lui gândind ca­sa cu fe­res­tre mari cu sti­clă se­cu­ri­za­tă și o te­ra­să ra­ba­ta­bi­lă pla­ca­tă cu lemn.

SUSTENABILITATEA CA­SEI con­stă în in­de­pen­de­nța energetică, în cos­tul mic al întreți­ne­rii, dar și în ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te. Insta­lația elec­tri­că es­te su­sți­nu­tă de un pa­nou so­lar am­pla­sat pe aco­pe­riș, iar ener­gia obți­nu­tă es­te fo­lo­si­tă pentru ilu­mi­nat și uti­li­tăți: cen­tra­la ter­mi­că, pom­pa de apă, fri­gi­de­rul, pli­ta pentru gă­tit și ho­ta, mași­ni­le de spă­lat ru­fe și va­se, ae­rul con­diți­o­nat, pre­cum și mi­ci­le apa­ra­te elec­tro­cas­ni­ce ne­ce­sa­re în ori­ce casă. Pe lângă toa­te aces­te do­tări, fi­ni­sa­je­le ale­se între­gesc mi­cuțul spațiu, tran­sfor­mându-l în unul ca­re ofe­ră con­for­tul ne­ce­sar pe între­a­ga pe­ri­oa­dă a anu­lui, in­di­fe­rent de ano­timp sau zo­nă ge­o­gra­fi­că. Izo­la­rea pe­reți­lor cu struc­tu­ră me­ta­li­că a fost lua­tă în cal­cul drept pri­o­ri­ta­ră. Sunt izo­lați cu va­tă mi­ne­ra­lă, plăci din gips car­ton pre­cum ce­le de la Knauf (ve­zi pa­gi­na 15) pla­ca­te cu lemn, for­mând un sis­tem fle­xi­bil, per­fect gândit să fa­că față tre­pi­dați­i­lor din tim­pul trac­tă­rii, dar și ier­ni­lor fri­gu­roa­se sau cu umi­di­ta­te ma­re.

FOTO: New Fron­ti­er, Ga­rett Buell, www. stu­di­o­buell.com

Bu­că­tă­ria a fost su­praînă­lța­tă, iar atunci când trep­te­le sunt tra­se, de sub acest po­di­um apa­re o ma­să de opt per­soa­ne, pre­vă­zu­tă cu ban­che­te.

Spați­i­le de de­po­zi­ta­re sunt foar­te bi­ne gândi­te, ast­fel încât fi­e­ca­re co­lțișor să fie ex­ploa­tat la ma­xi­mum. Din baie nu lip­sește nici mași­na de spă­lat.

Baia are ca­dă cu ja­cuz­zi, duș și toa­le­tă de com­pos­ta­re, pre­cum și re­zer­vor eta­nș pentru co­lec­ta­rea apei me­na­je­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.