Idei co­lo­ra­te pentru co­lțul ver­de

Joa­că-te cu pa­le­ta cro­ma­ti­că şi tran­sfor­mă un colţ ba­nal de gră­di­nă în lo­cul tău pre­fe­rat de re­la­xa­re! Struc­tu­ri­le şi de­co­ra­ţi­u­ni­le vor su­plini lip­sa de cu­loa­re într-un spa­ţiu mic sau în ano­tim­pul re­ce.

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu • FOTO: iStock, PR fir­me­le me­nți­o­na­te

CU­LO­RI­LE pot înșe­la si­mțu­ri­le și mo­di­fi­ca stă­ri­le de spi­rit – fo­lo­sește-le pentru a obți­ne efec­tul do­rit în gră­di­nă: tran­sfor­mă co­lțu­ri­le înghe­su­i­te în spații ge­ne­roa­se, scoa­te în evi­de­nță de­ta­lii mă­run­te, ar­mo­ni­ze­a­ză mai mul­te zo­ne dis­tinc­te. Cu­lo­ri­le cal­de cre­e­a­ză sen­zația de con­fort (dând o no­tă de in­ti­mi­ta­te în spați­i­le foar­te mari) și de ener­gie; atrag ate­nția asu­pra obi­ec­te­lor, ce par de obi­cei mai apro­pia­te de­cât în re­a­li­ta­te. Cu­lo­ri­le reci re­la­xe­a­ză și dau im­pre­sia de am­pli­tu­di­ne. Pentru a crea adânci­me într-o cur­te mi­că, fo­lo­sește în prim-plan culori cal­de, tari, în spa­te­le lor, nua­nțe întu­ne­ca­te de ver­de, mov și al­bas­tru, iar în fun­dal, to­nuri pas­te­la­te. To­nu­ri­le neu­tre (al­bul, ar­gin­ti­ul) le­a­gă împreu­nă zo­ne­le co­lo­ra­te di­fe­rit, ar­mo­ni­zând între­gul pei­saj.

Su­pra­fața gal­be­nă adu­nă în ea toa­tă lu­mi­na și căl­du­ra soa­re­lui, con­fe­rind co­lțișo­ru­lui tău o sen­zație de con­fort su­pli­men­ta­ră.

Albas­trul adu­ce o no­tă de ră­coa­re și pros­peți­me în gră­di­nă – fo­lo­sește-l în can­ti­tăți mari mai ales da­că lo­cu­i­ești într-o zo­nă cu veri lun­gi și se­ce­toa­se.

O ma­să com­pac­tă de ver­de cre­e­a­ză ar­mo­nie vi­zua­lă și un fun­dal ex­ce­lent pentru flori și de­co­rați­uni în culori con­tras­tan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.