Îmblânzește te­re­nul în pan­tă

Ale­gând plan­te­le po­tri­vi­te şi or­ga­ni­zând in­spi­rat ele­men­te­le de de­sign, po­ţi tran­sfor­ma o zo­nă de­ni­ve­la­tă şi ines­te­ti­că într-o cas­ca­dă de ver­de­a­ţă.

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu FOTO: iStock, PR fir­me­le me­nți­o­na­te

CÂND AMENAJEZI o gră­di­nă în pan­tă, înce­pe prin a îmbu­nă­tăți ca­li­ta­tea pă­mântu­lui, adău­gând un strat bun de com­post pe toa­tă su­pra­fața te­re­nu­lui și îngrășă­mânt în gro­pi­le de plan­ta­re, de­oa­re­ce, în ge­ne­ral, so­lu­ri­le în pan­tă sunt mai să­ra­ce în nu­tri­e­nți. Lu­cre­a­ză gră­di­na din par­tea de sus înspre poa­le, am­pla­sând spe­ci­i­le mai înal­te pe cul­me, iar pe ce­le mai scun­de în par­tea de jos. De­oa­re­ce în tim­pul ploi­lor apa se acu­mu­le­a­ză la ba­za pan­tei, es­te bi­ne ca în acea zo­nă să crești flori iu­bi­toa­re de ume­ze­a­lă, în timp ce spre vârf să cul­ti­vi plan­te re­zis­ten­te la us­că­ci­u­ne și mai puțin pre­te­nți­oa­se - oda­tă cu apa, și sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve din sol curg la va­le, așa că va tre­bui să uzi și să aplici mai des îngrășă­mânt în par­tea su­pe­ri­oa­ră a gră­di­nii.

Da­că di­fe­re­nțe­le de ni­vel nu sunt foar­te mari, ame­na­je­a­ză ale­ea prin­ci­pa­lă cu o pan­tă li­nă și cur­be lar­gi, dar asi­gu­ră și o ca­le de ac­ces di­rect, al­că­tu­i­tă din trep­te. Bor­du­ri­le înal­te vor su­sți­ne braz­de­le cu plan­te.

Scă­ri­le de ac­ces se com­ple­te­a­ză într-un joc al for­me­lor și tex­tu­ri­lor cu trep­te­le mai am­ple ale stra­tu­ri­lor de flori și cu mo­de­lul pa­va­ju­lui te­ra­sei in­fe­ri­oa­re.

Trep­te­le sus­pen­da­te, prin­tre ca­re se re­var­să flori și frun­ze mul­ti­co­lo­re, cre­e­a­ză sen­zația stra­nie de im­pon­de­ra­bi­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.