Un alt ma­re com­bi­nat se vin­de. Sunt im­pli­cați rușii

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Mi­liar­da­rul Vi­ta­li Mașit­ski in­te­nți­o­nea­ză să vândă cel mai ma­re pro­du­că­tor de alu­mi­niu din Eu­ro­pa de Su­dest, Alro Sla­ti­na, con­form unui anu­nț pos­tat de so­ci­e­ta­te pe plat­for­ma Bur­sei de Va­lori Bu­cu­rești.

Mașit­ski deți­ne com­bi­na­tul prin in­ter­me­di­ul gru­pu­lui Vi­met­co, înre­gis­trat în Olan­da. "Com­pa­nia a fost in­for­ma­tă de către ac­ţi­o­na­rul său ma­jo­ri­tar Vi­met­co N.V., ca­re de­ţi­ne la acest mo­ment 84,1898% din ca­pi­ta­lul so­cial al Com­pa­ni­ei, de fap­tul că aces­ta ana­li­ze­a­ză op­ţi­uni stra­te­gi­ce pen­tru o po­ten­ţia­lă re­du­ce­re a par­ti­ci­pa­ţi­ei de­ţi­nu­tă în com­pa­nie, luând în con­si­de­ra­re ori­ce op­ţi­u­ne dis­po­ni­bi­lă în func­ţie de con­di­ţi­i­le de pia­ţă, in­clu­siv o ofer­tă pu­bli­că se­cun­da­ră de vânza­re de ac­ţi­uni pe Bur­sa de Va­lori Bu­cu­rești", se spu­ne în anu­nț. De­o­cam­da­tă nu s-a de­cis asu­pra mă­ri­mii pa­che­tu­lui su­pus vânză­rii. "Ana­li­za ră­mâne în con­ti­nua­re des­chi­să, in­clu­siv cu pri­vi­re la pro­por­tia re­du­ce­rii par­ti­ci­pa­ti­ei, de­pin­zand de nu­me­roa­se ele­men­te avu­te in ve­de­re de ac­ti­o­na­rul ma­jo­ri­tar, de con­diți­i­le de piață și de obți­ne­rea apro­bă­ri­lor ne­ce­sa­re, iar o de­ci­zie fer­mă de a mer­ge mai de­par­te cu o ast­fel de tran­za­cție nu a fost încă lua­tă", se mai ara­tă în do­cu­ment. Es­te al doi­lea ma­re com­bi­nat au­toh­ton ce es­te scos la vânza­re, du­pă ce Arce­lor­mit­tal a anu­nțat că va vin­de uni­ta­tea si­de­rur­gi­că de la Ga­lați.

Con­form unor in­for­mații din piață, Alro se află în dis­cuție cu băn­ci­le UBS și Deut­sche Bank pen­tru gă­si­rea unor alter­na­ti­ve de fi­nan­ţa­re de pe bur­să, prin vânza­rea unui pa­chet su­pli­men­tar de ac­ţi­uni, prin­tr-o ma­jo­ra­re de ca­pi­tal sau prin­tr-o emi­si­u­ne de obli­ga­ţi­uni.

De-a lun­gul tim­pu­lui, com­bi­na­tul Alro Sal­ti­na a fă­cut obi­ec­tul mai mul­tor an­che­te, însă atât DIICOT cât și DNA au închis do­sa­re­le în le­gă­tu­ră cu pri­va­ti­za­rea so­ci­e­tății. DNA a in­ves­ti­gat da­că a fost sta­bi­li­tă cu in­ten­ţie o va­loa­re di­mi­nua­tă, fa­ţă de va­loa­rea co­mer­cia­lă re­a­lă, a bu­nu­ri­lor apar­ţi­nând agen­ţi­lor eco­no­mici la ca­re sta­tul sau o au­to­ri­ta­te a ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce era ac­ţi­o­nar, co­mi­să în ca­drul ac­ţi­u­nii de pri­va­ti­za­re sau cu oca­zia unei tran­zac­ţii co­mer­cia­le, ori a bu­nu­ri­lor apar­ţi­nând au­to­ri­tă­ţi­lor pu­bli­ce sau in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce, în ca­drul unei ac­ţi­uni de vânza­re a aces­to­ra, să­vârși­tă de cei ca­re au atri­bu­ţii de con­du­ce­re. În 2002 când s-a fă­cut pri­va­ti­za­rea, sta­tul ro­mân avea 51% din ca­pi­tal, iar rușii de la Mar­co, adi­că Vi­ta­li Mașit­ski, 49%. Pro­cen­tul pe ca­re sta­tul ro­mân îl de­ţi­nea la acea vre­me ar fi va­lo­rat în jur de 250 de mi­li­oa­ne de do­lari,dar Mar­co a cum­pă­rat 10% din ac­ţi­uni pen­tru 11,4 mi­li­oa­ne de do­lari, ne­ce­sa­re pen­tru a de­ve­ni ac­ţi­o­nar ma­jo­ri­tar. Pro­cu­ro­rii DNA au spus că "re­pre­zen­tan­ţii gru­pu­lui de fir­me Mar­co, adi­că Vi­ta­li Mașit­ski (preșe­din­te), Va­leri Kras­nov (vi­ce­preșe­din­te) și Ma­rian Năs­ta­se (di­rec­tor pen­tru Ro­mânia), be­ne­fi­ci­ind de spri­ji­nul lui Va­dim Be­nya­tov, au fost im­pli­ca­ţi și au con­ti­nuat de­mer­su­ri­le pe di­ver­se ca­na­le îndrep­ta­te către atra­ge­rea în sfe­ra de in­fluen­ţă și con­so­li­da­rea re­la­ţi­i­lor cu di­ver­se per­soa­ne din me­di­ul de de­ci­zie au­toh­ton, în ve­de­rea pro­mo­vă­rii, in­clu­siv prin mij­loa­ce ocul­te, a afa­ce­ri­lor de­ru­la­te în ţa­ra noas­tră, în de­tri­men­tul in­te­re­se­lor eco­no­mi­ce ro­mânești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.