Ci­ti­to­rul li­ber

Cotidianul - - TOT FELUL -

Stângă ca­viar

Drag­nea nu are ne­voie să co­mu­ni­ce cu zia­riștii, adi­că cu po­po­rul. El are a3, cu po­po­rul lui, un­de poa­te spu­ne ori­ce, și răs­pun­de la toa­te între­bă­ri­le pu­se cu 3 zi­le înain­te.

Li­li

Min­ci­uni și sfi­da­re, așa vor­bes­te Drag­nea de aproa­pe 1 an și ju­mă­ta­te. De când cu Min­ci­no­sul Pro­gram de gu­ver­na­re și cu ce­le­bra Vir­gu­lă de­ja ui­ta­tă, a câști­gat vo­tu­ri­le cre­du­li­lor vo­ta­nți ai PSD!

Ra­du Hu­mor

Nu înţe­leg de un­de atâta vâlvă cu acest Pi­lon II acum și nu atunci când a fost înfi­in­ţat, Sta­tul Ro­mân le­gi­fe­rând obli­ga­ţia tu­tu­ror ti­ne­ri­lor an­ga­ja­ţi să se înscrie la ace­as­tă ca­ce­al­ma de tip Ca­ri­tas ! Un­de mai pui că ac­tua­lii gu­ver­nan­ţi și-au dat se­a­ma că tot pe ei ar pi­ca mă­gă­re­a­ţa des­pă­gu­bi­ri­lor pen­tru că au im­pus obli­ga­ti­vi­ta­tea înscri­e­rii și acum vor s-o dre­a­gă mă­car atât cît se mai poa­te, res­pec­tiv să anu­le­ze obli­ga­ti­vi­ta­tea, cum ar fi fost nor­mal să fa­că de la înce­put, lă­sând la la­ti­tu­di­nea sa­la­ria­tu­lui ale­ge­rea. Da­că ris­că pros­tește, n-are de­cât !

Mi­su

Sin­gu­rii ca­re se pot pro­nu­nța des­pre soar­ta Pi­lo­nu­lui pri­vat 2 de pen­sii sunt con­tri­bu­i­to­rii, nu Psdrag­nea. Soar­ta Pi­lo­nu­lui 2 de pen­sii să fie de­ci­să prin vot de ab­so­lut toți cei ca­re au con­tri­bu­it cu bani la el ! Așa e de­mo­cra­tic. Mai mult, în Con­sti­tuția Ro­mâni­ei, pe ca­re agra­ma­tul gu­vern Psdrag­nea nu es­te în sta­re să o ci­te­as­că, pro­pri­e­ta­tea pri­va­tă es­te ga­ran­ta­tă, iar cei ca­re aten­te­a­ză la pro­pri­e­ta­tea pri­va­tă se nu­mesc hoți în Co­dul Pe­nal !

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.