Ford va pro­du­ce un nou mo­del de au­to­tu­rism la Crai­o­va

Cotidianul - - TOT FELUL - Cris­tian Crețu

Al doi­lea pro­du­că­tor au­to din Ro­mânia, com­pa­nia ame­ri­ca­nă Ford, va in­ves­ti 200 mi­li­oa­ne de eu­ro și va crea 1.500 lo­curi de mun­că pen­tru pro­du­ce­rea ce­lui de-al doi­lea mo­del în uzi­na pe ca­re o deți­ne la Crai­o­va.

No­ul mo­del se va adău­ga pro­du­cți­ei ac­tua­lei ge­ne­rații a Suv-ului de cla­să mi­că Ford Ecos­port și mo­to­ru­lui 1.0 Eco­boost, a anu­nțat Ford. De­o­cam­da­tă, com­pa­nia ți­ne se­cret vi­i­to­rul mo­del, dar cel mai pro­ba­bil va fi un cros­so­ver sau SUV. Ame­ri­ca­nii ajung ast­fel la in­ves­tiții to­ta­le de 1,5 mi­liar­de de eu­ro la Crai­o­va și cu noi­le lo­curi de mun­că nu­mă­rul to­tal al an­ga­jați­lor va fi de 5.900. Anu­nțul Ford re­pre­zin­tă o ves­te ex­ce­len­tă pen­tru Ro­mânia pen­tru că so­ci­e­ta­tea de la Crai­o­va es­te unul din­tre cei mai mari ex­por­ta­tori din ța­ră. Cea mai ma­re par­te din pro­du­cție es­te des­ti­na­tă pi­eței in­ter­nați­o­na­le, ba­nii vin mai mu­lți în ța­ră, fapt ce con­tri­bu­ie des­tul de con­sis­tent la crește­rea Pi­bu­lui. „Inves­tiția de­mon­stre­a­ză încre­de­rea com­pa­ni­ei Ford în an­ga­ja­men­te­le asu­ma­te de Gu­ver­nul Ro­mâni­ei pen­tru a îmbu­nă­tăți infras­truc­tu­ra”, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat de pre­să al Ford Ro­mânia. Uzi­na de Asam­bla­re a Ve­hi­cu­le­lor a tre­cut re­cent prin îmbu­nă­tățiri teh­ni­ce sem­ni­fi­ca­ti­ve, mai mult de 550 de ro­boți fi­ind in­sta­lați pen­tru a spori efi­ci­e­nța și ca­li­ta­tea în se­cți­i­le de Vop­si­to­rie, Mon­taj Ge­ne­ral și Ca­ro­se­rie. „Inclu­de­rea aces­tui al doi­lea ve­hi­cul în pro­ce­sul de pro­du­cție es­te o do­va­dă cla­ră a fle­xi­bi­li­tății ope­rați­o­na­le a fa­bri­cii de la Crai­o­va și re­flec­tă per­te­ne­ria­te­le pu­ter­ni­ce pe ca­re le avem cu fur­ni­zo­rii lo­ca­li și cu mem­brii co­mu­ni­tății”, a de­cla­rat Ste­ven Armstrong, preșe­din­te și CEO Ford Eu­ro­pa, Ori­en­tul Mij­lo­ciu și Afri­ca, într-un co­mu­ni­cat de pre­să.

Ford a de­ma­rat pro­duc­ţia de ve­hi­cu­le la fa­bri­ca din Crai­o­va în sep­tem­brie 2009, cu uti­li­ta­ra ușoa­ră Tran­sit Con­nect, iar în 2012 a înce­pu­tul pro­duc­ţia mo­to­ru­lui Eco­boost de 1.0 l, ca­re con­ti­nuă și astă­zi, pre­cum și a mo­no­vo­lu­mu­lui Ford B-MAX, până în sep­tem­brie anul tre­cut. În oc­tom­brie 2017, a lan­sat pro­duc­ţia pen­tru no­ul SUV Ecos­port, ca­re es­te li­vrat ex­clu­siv din Ro­mânia către între­a­ga pia­ţă eu­ro­pe­a­nă. Pen­tru aco­mo­da­rea ce­rin­ţe­lor pro­duc­ţi­ei și a ni­ve­lu­lui ce­re­rii ri­di­ca­te pen­tru no­ul Ecos­port, Ford a an­ga­jat în 2017 la Crai­o­va 1.800 de per­soa­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.