„Făp­tu­i­toa­rea“Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă față cu „pu­te­rea străi­nă“

Frag­ment din de­nu­nțul lui Orban

Cotidianul - - POLITICĂ - Ioa­na Ra­du

Plânge­rea pe­na­lă a lui Lu­do­vic Orban pe nu­me­le Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă și a lui Li­viu Drag­nea co­nți­ne acu­zații dem­ne de cas­ca­do­rii râsu­lui. O de­mon­stre­a­ză do­cu­men­tul ofi­cial, in­trat în po­se­sia pre­sei.

În plânge­rea res­pec­ti­vă, de­veni­tă sur­sa scan­da­lu­lui din­tre Pu­te­re și Opo­ziție din ul­ti­me­le zi­le, Orban acu­ză, de exem­plu, că „făp­tu­i­toa­rea Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a in­trat în con­tact di­rect cu re­pre­zen­ta­nți ai sta­tu­lui Isra­el (pu­te­re străi­nă)”.

FRAG­MENT DIN DE­NU­NȚUL LUI LU­DO­VIC ORBAN, pre­zen­tat de Ante­na 3 luni se­a­ră:

„a) Le­gă­tu­ra cu o pu­te­re sau or­ga­ni­zație străi­nă ori cu age­nți ai aces­to­ra.

Ast­fel cum am ară­tat, făp­tu­i­toa­rea Dăn­ci­lă Va­si­li­ca Vi­o­ri­ca a re­a­li­zat în pe­ri­oa­da 25-26 apri­lie 2018 o vi­zi­tă în sta­tul Isra­el, du­pă ce în pre­a­la­bil a de­cis în Gu­vern că Ro­mânia își va mu­ta am­ba­sa­da din Tel Aviv la Ie­ru­sa­lim. În ca­drul aces­tei vi­zi­te, făp­tu­i­toa­rea a in­trat în con­tact di­rect cu re­pre­zen­ta­nți ai sta­tu­lui Isra­el (pu­te­re străi­nă).

Mai mult, Par­ti­dul So­cial De­mo­crat (par­tid al că­rei Preșe­din­te Exe­cu­tiv es­te doam­na Dăn­ci­lă Va­si­li­ca Vi­o­ri­ca) a an­ga­jat drept con­sul­ta­nți o se­rie de com­pa­nii și/ sau per­soa­ne fi­zi­ce din Isra­el, cum ar fi (con­form in­for­mați­i­lor din pre­să): – Mos­he Klu­ghaft;

– Se­fi Sha­ked;

– Asaf Ein­sin.” Plânge­rea l-a de­ter­mi­nat pe Li­viu Drag­nea să acu­ze la rândul său luni „an­sti­se­mi­tism in­sti­tu­ţi­o­nal”.

„În le­gă­tu­ră cu plânge­rea pe­na­lă fă­cu­tă sau de­pu­să, asu­ma­tă de către Lu­do­vic Orban. Se poa­te con­tu­ra ide­ea că aici vor­bi de, pe lângă alte pros­tii, se poa­te vor­bi de an­sti­se­mi­tism in­sti­tu­ţi­o­nal. În mo­men­tul în ca­re, ci­tind acea plânge­re pe­na­lă se vor­bește de acu­za­ţii de înal­tă tră­da­re pen­tru un ofi­cial ca­re a avut întâlniri ofi­cia­le cu șe­fi de stat și de gu­vern din altă ţa­ră, din­co­lo de fap­tul că es­te o abor­da­re Kgb-is­tă, că es­te o abor­da­re ce­aușis­tă, că es­te o abor­da­re se­cu­ris­tă ca­re du­ce cu gândul la <<agen­tu­ri­le străi­ne>>, aici es­te tratat sta­tul Isra­el ca o pu­te­re străi­nă cu ca­re noi sun­tem în con­flict. Du­pă pă­re­rea noas­tră es­te o ac­ţi­u­ne ca­re adu­ce de­ser­vi­cii ma­jo­re Ro­mâni­ei. Atât cei ca­re au con­ce­put ace­as­tă plânge­re pe­na­lă cât și cel ca­re și-a asu­mat-o dau do­va­dă de o ma­re ires­pon­sa­bi­li­ta­te. Sunt acu­za­ţi niște ce­tă­ţeni is­ra­e­li­eni, că sunt agen­ţi de in­fluen­ţă, am vă­zut co­men­ta­rii că ar fi spi­oni”, a spus Li­viu Drag­nea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.