Ma­es­trul și Mar­ga­re­ta

Cotidianul - - POLITICĂ - De Ovi­diu Buf­ni­lă

12 apri­lie 1918. Mar­ga­re­ta Ni­ko­la­ev­na se întâlnește în ma­re se­cret cu Ti­tu Mai­o­res­cu în Piața Chi­brit, cu gând să-l aver­ti­ze­ze asu­pra unor unel­tiri po­li­ti­cia­nis­te între­prin­se de însuși Dia­vo­lul în ini­ma par­ti­de­lor po­li­ti­ce is­to­ri­ce din Ro­mânia. Jo­curi vir­tua­le ac­tua­le, asta ar fi cheia. Până la ur­mă, Ti­tu Mai­o­res­cu, neîncre­ză­tor, îl che­a­mă în Piața Chi­brit pe I.C. Bră­tia­nu, ca­re îl che­a­mă pe Tu­dor Arghe­zi, ca­re îl che­a­mă pe Mir­cea Elia­de, ca­re îl che­a­mă pe Adrian Ma­ri­no, ca­re îl che­a­mă pe Emil Ci­o­ran, ca­re zi­ce că nu-l che­a­mă pe Con­stan­tin Noi­ca. Apa­re și po­e­tul Ivan Po­nârev, ca­re e bun pri­e­ten cu po­e­tul Mir­cea Di­nes­cu, pri­e­ten bun și el cu Fran­cois Vil­lon, ca­re n-a au­zit de Ba­co­via, ca­re nu avea cum să au­dă de Erza Po­und. În mod evi­dent, Dia­vo­lul își fa­ce de cap prin lu­mea po­li­ti­că și prin lu­mea cul­tu­ra­lă din Ro­mânia. Re­ge­le Fer­di­nand e aver­ti­zat. Sunt aver­ti­zați mai mu­lți, Co­po­su, Mi­ha­la­che, Bă­ses­cu, Vi­de­a­nu, Tă­tă­răs­cu, niște jur­na­liști de se­a­mă, niște pro­fe­sori de se­a­mă, niște ac­tori de se­a­mă, mă rog. Mar­ga­re­ta Ni­ko­la­ev­na dis­pa­re într-un nor de ce­ață por­to­ca­liu, arun­cat de un ba­laur so­sit din Sud, din Bul­ga­ria. Po­liția din So­fia vi­ne și ea că­la­re pe ca­lul că­la­re să-l cau­te pe ba­laur, pe ba­laur îl cau­tă niște po­eți din Za­greb, însoțiți de niște po­eți din Pa­ris, ca­re vin și ei însoțiți de niște po­eți ma­ro­cani. Ba­lau­rul are un chef ne­bun să-l înfu­le­ce pe Dia­vol și chiar por­nește în goa­nă du­pă el, în sus pe Ca­lea Vic­to­ri­ei. Tre­ce un tram­vai con­dus de Ma­es­tru, cum ca­re ma­es­tru? de Ma­es­trul însuși! Tram­vai­ul tre­ce pes­te Drag­nea, tre­ce pes­te Oprea, tre­ce pes­te Boc. Pic­to­rul-re­gi­zor Pur­că­re­te pic­te­a­ză-re­gi­ze­a­ză faus­tic sce­na asta me­mo­ra­bi­lă, adi­că e vor­ba de un vis al unui po­po­ran ca­re vi­se­a­ză că tram­vai­ul tre­ce pes­te Drag­nea, pes­te Oprea, pes­te Boc. Asta ne dă de gândit și îi dă de gândit și lui I.C. Bră­tia­nu, ca­re își dă se­a­ma că ba­lau­rul nu a apu­cat să-l înfu­le­ce pe Dia­vol și că Dia­vo­lul o să-și ba­ge coa­da-n ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 2019, că asta, se pa­re, es­te chi­ta lui de dia­vol. În sfârșit, din Fe­ren­tari apa­re un ado­les­cent plin de coșuri și cam bâlbâit, ca­re re­cu­noaște în fața po­lițiști­lor că e un he­căr pe­ri­cu­los ca­re a spart toa­te jo­cu­ri­le po­li­ti­ce vir­tua­le, ches­tii din astea, da­că mă înțe­le­gi. Asta e, lu­mea s-a schim­bat, tot ce zic es­te însă foar­te ade­vă­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.