Noap­tea mi­nții la re­vis­ta „22“

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

În ul­ti­mul nu­măr al re­vis­tei „22“, Iu­lian Fo­ta, fos­tul con­si­li­er pre­zi­de­nțial al lui Traian Bă­ses­cu, acor­dă un am­plu in­ter­viu jur­na­lis­tei Sa­bi­na Fa­ti. Sînt atît de mul­te lu­cruri abe­ran­te pe ca­re le spu­ne Iu­lian Fo­ta, încît abia acum am înțe­les de ce de fi­e­ca­re da­tă cînd îl văd la te­le­vi­zor îl asi­mi­lez ime­diat cu Bu­lă! Ra­re­ori mi-a fost dat să aud o ase­me­nea tîmpe­nie pe mar­gi­nea ope­rei lui Mi­hai Emi­nes­cu, cum es­te ace­as­tă fra­ză opin­ti­tă a lui Iu­lian Fo­ta! Să spui că „moși­e­rii” îl fi­na­nțau pe Mi­hai Emi­nes­cu pen­tru a scrie împo­tri­va „bur­ghe­zi­ei” și pen­tru a des­fi­i­nța „pașop­tis­mul” es­te ca și cum l-ai con­fun­da cu Mir­cea Căr­tă­res­cu, pu­pin­cu­ris­tul de ser­vi­ciu al lui Traian Bă­ses­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.