Bru­xel­les-ul so­li­ci­tă să nu se mai in­ter­vi­nă po­li­tic la BNR

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și Ban­ca Cen­tral Eu­ro­pe­a­nă au so­li­ci­tat au­to­ri­tăți­lor ro­mâne să mo­di­fi­ce sta­tu­tul Băn­cii Nați­o­na­le a Ro­mâni­ei (BNR) ast­fel încât re­pre­zen­tan­ţii Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor să nu mai poa­tă par­ti­ci­pa la șe­din­ţe­le de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră ale Băn­cii Cen­tra­le apre­ci­ind că es­te prea ma­re ris­cul unor in­fluen­ţe po­li­ti­ce.

Ce­le do­uă in­sti­tuții au so­li­ci­tat in­tro­du­ce­rea unei pre­ve­deri ex­pre­se vi­zând blo­ca­rea ori­că­rei încer­cări a Gu­ver­nu­lui de a in­fluen­ţa de­ci­zi­i­le Băn­cii Na­ţi­o­na­le. Aces­te ce­ri­nțe apar într-un do­cu­ment al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne dez­vă­lu­it de se­na­to­rul Flo­rin Cîțu. „CE și BCE cer o se­rie între­a­gă de mo­di­fi­cări la sta­tul BNR (90% din sta­tut) ca­re au un sin­gur scop: să întă­re­as­că in­de­pen­den­ţa po­li­ti­cii mo­ne­ta­re fa­ţă de in­ter­ven­ţia po­li­ti­cu­lui. Lu­cru­ri­le au de­venit foar­te se­ri­oa­se”, spu­ne po­li­ti­cia­nul. Cîţu sus­ţi­ne că în 2018, doar unul din ce­le cinci cri­te­rii ne­ce­sa­re pen­tru ade­ra­rea la zo­na eu­ro mai es­te înde­pli­nit în con­di­ţi­i­le în ca­re în 2016 erau înde­pli­ni­te 3 cri­te­rii. Ro­mânia nu înde­pli­nește toa­te con­diți­i­le for­ma­le pen­tru ade­ra­rea la zo­na eu­ro, se ara­tă în ra­por­tul de con­ver­gen­ţă pe 2018 pu­bli­cat de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, do­cu­ment ca­re eva­lue­a­ză pro­gre­se­le înre­gis­tra­te de sta­te­le mem­bre în di­rec­ţia ade­ră­rii la zo­na eu­ro.

Ta­blo­ul Ro­mâni­ei es­te uni­cat în UE. Avem creșteri la am­be­le de­fi­ci­te, bu­ge­tar și cont cu­rent, în ci­u­da crește­rii eco­no­mi­ce re­cord de anul tre­cut. În plus, in­flația a tre­cut de 5% iar in­ves­tiți­i­le sunt la un ni­vel mi­nim. Ro­mânia are cel mai scă­zut ni­vel al veni­tu­ri­lor bu­ge­ta­re în PIB, în jur de 25%, în timp ce res­tul sta­te­lor au pes­te 30%. De ase­me­nea, Ro­mânia e sin­gu­ra ța­ră din UE ca­re a avut stag­na­re eco­no­mi­că în pri­mul tri­mes­tru.

La ca­pi­to­lul de­fi­cit bu­ge­tar, ris­căm să să­rim de 3%, atât cât tre­bu­ie să fie ma­xim, con­form Tra­ta­tu­lui de gu­ver­na­nță fis­ca­lă. Chel­tu­i­e­li­le sta­tu­lui au cres­cut cu 22% anul aces­ta, iar veni­tu­ri­le sunt aproa­pe ne­mișca­te.

În aces­te con­diții, ba­ri­e­ra de 3% va fi să­ri­tă pen­tru că anul tre­cut n-am oprit cu de­fi­ci­tul la 2,88%. In­flația es­te în acest mo­ment de 5,2%. Ace­as­ta ar tre­bui să fie mai mi­că sau ega­lă cu 1,5 punc­te pro­cen­tua­le pes­te me­dia ce­lor mai per­for­man­ţi trei mem­bri ai UE. Ce­ea ce es­te ex­clus. În ce­ea ce pri­vește do­bânzi­le pe ter­men lung, aces­tea nu pot tre­ce de­cât cu do­uă punc­te pro­cen­tua­le pes­te me­dia ce­lor mai per­for­man­ţi trei mem­bri UE. Mai mult ca si­gur, es­te ex­clus ca acest lu­cru să se întâmple în pre­zent. În schimb, la ca­pi­to­lul cur­su­lui de schimb ve­dem un leu tot mai slă­bit. În ce­ea ce pri­vește da­to­ria pu­bli­că, Ro­mânia se înca­dre­a­ză în li­mi­te­le de con­ver­ge­nță (sta­bi­li­te la 60% din PIB) însă pe ter­men lung es­te o ma­re pro­ble­mă pen­tru că ne împru­mu­tăm tot mai mult.

„Ro­mânia nu poa­te ade­ra la zo­na eu­ro până când sta­tu­tul BNR nu es­te mo­di­fi­cat, așa cum cer BCE și CE. Ro­mânia nu poa­te să fa­că mo­di­fi­că­ri­le la sta­tut cu o lu­nă înain­te de a încer­ca să între în ERM. Nu. Sta­tu­tul tre­bu­ie mo­di­fi­cat cât mai re­pe­de, în 2018. Atlfel, Ro­mânia va ră­mâne mul­ţi ani în afa­ra zo­nei eu­ro și a spa­ţi­u­lui Schen­gen”, aver­ti­ze­a­ză par­la­men­ta­rul li­be­ral.

Me­ca­nis­mul Eu­ro­pe­an al Ra­te­lor de Schimb (Eu­ro­pe­an Exchan­ge Ra­te Me­cha­nism – ERM-) a fost un sis­tem in­tro­dus de că­tre Co­mu­ni­ta­tea Eu­ro­pe­a­nă în mar­tie 1979, ca par­te a Sis­te­mu­lui Mo­ne­tar Eu­ro­pe­an (EMS), pen­tru a re­du­ce va­ria­bi­li­ta­tea cur­su­lui de schimb și pen­tru a atin­ge sta­bi­li­ta­tea mo­ne­ta­ră în Eu­ro­pa, în pre­gă­ti­rea pen­tru Uni­u­nea Eco­no­mi­că și Mo­ne­ta­ră pre­cum și in­tro­du­ce­rea unei mo­ne­de uni­ce, eu­ro, ca­re a avut loc la 1 ia­nua­rie 1999.

Du­pă adop­ta­rea mo­ne­dei eu­ro, ate­nția a fost schim­ba­tă că­tre le­gă­tu­ra din­tre mo­ne­de­le ță­ri­lor din afa­ra zo­nei eu­ro și eu­ro (având ca un punct cen­tral mo­ne­da co­mu­nă). Sco­pul a fost de a îmbu­nă­tăți sta­bi­li­ta­tea a aces­tor mo­ne­de, pre­cum și de a obți­ne un me­ca­nism de eva­lua­re pen­tru po­te­nția­lii mem­bri ai zo­nei eu­ro. Acest me­ca­nism es­te cu­nos­cut sub nu­me­le de ERM2.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.