Ro­mânia, ța­ra ca­re se împru­mu­tă la ce­le mai mari do­bânzi din UE

Cotidianul - - ECONOMIE -

Ro­mânia es­te ța­ra din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă ca­re se împru­mu­tă la ce­le mai mari do­bânzi, de­pășind Gre­cia, li­de­ra cla­sa­men­tu­lui de până la fi­ne­le anu­lui tre­cut.

Con­form Eu­ro­pe­an Cen­tral Bank, în apri­lie 2018, do­bânda pen­tru bon­duri gu­ver­na­men­ta­le pe ter­men lung a fost de 4,46% pe an, iar gre­cii au 4,04% pe an. La dis­ta­nță con­si­de­ra­bi­lă se află Po­lo­nia, cu 3.06%, Unga­ria, 2,47%, Ci­pru, 2,12%, și Croația, cu 2,1%. Ce­le­lal­te sta­te au sub 2%, ce­le mai mul­te plă­tind do­bânzi sub 1%. În ur­mă cu fix un an, si­tuația era di­fe­ri­tă. Gre­cii plă­te­au do­bânzi de 6,78%, iar Ro­mânia se afla într-un grup de țări ca­re avea do­bânzi de pes­te 3%. Noi plă­te­am 3,79%, Por­tu­ga­lia 3,77%, Po­lo­nia 3,42%, Unga­ria 3,28%. Ast­fel, sun­tem sin­gu­ra ța­ră din UE ca­re plă­tește do­bânzi mai mari în ul­ti­mul an de zi­le, res­tul sta­te­lor re­du­cându-și cos­tu­ri­le. Cau­za prin­ci­pa­lă o re­pre­zin­tă po­li­ti­ca gu­ver­na­men­ta­lă de su­sți­ne­re a crește­ri­lor de sa­la­rii, pen­sii și aju­toa­re. Sta­tul nu are bani să com­ple­te­ze aces­te mă­riri și atunci mer­ge pe piața in­ter­nă și ex­ter­nă să se împru­mu­te. În fe­lul aces­ta, da­to­ria pu­bli­că ex­ter­nă a Ro­mâni­ei pe ter­men lung a cres­cut anul tre­cut cu 1,235 mi­liar­de eu­ro, la 33,53 mi­liar­de eu­ro, po­tri­vit da­te­lor pu­bli­ca­te de Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei (BNR). La fi­na­lul anu­lui 2016, da­to­ria pu­bli­că ex­ter­nă a Ro­mâni­ei a fost de 32,3 mi­liar­de eu­ro, în crește­re cu 629 mi­li­oa­ne eu­ro față de fi­na­lul lui 2015, ara­tă da­te­le BNR. În pe­ri­oa­da ia­nua­rie – de­cem­brie 2017, da­to­ria ex­ter­nă to­ta­lă a cres­cut cu 1,044 mi­liar­de eu­ro, până la 93,954 mi­liar­de eu­ro. Din ace­as­ta, da­to­ria ex­ter­nă pe ter­men lung a însu­mat 68,754 mi­liar­de eu­ro la 31 de­cem­brie 2017 (73,2% din to­ta­lul da­to­ri­ei ex­ter­ne), în scă­de­re cu 1,3% față de 31 de­cem­brie 2016. De ase­me­nea, da­to­ria ex­ter­nă pe ter­men scurt a înre­gis­trat la 31 de­cem­brie 2017 ni­ve­lul de 25,2 mi­liar­de eu­ro (26,8% din to­ta­lul da­to­ri­ei ex­ter­ne), în crește­re cu 8,3% față de 31 de­cem­brie 2016.

În 2018, Ro­mânia tre­bu­ie să împru­mu­te în to­tal 74 mi­liar­de de lei. Si­tuația de­vi­ne îngri­jo­ră­toa­re pen­tru că Fis­cul nu reușește să ți­nă pa­sul veni­tu­ri­lor cu crește­rea chel­tu­i­e­li­lor. Exe­cuția bu­ge­tu­lui ge­ne­ral con­so­li­dat pe pri­me­le pa­tru luni al anu­lui 2018 s-a încheiat cu un de­fi­cit de 6,05 mi­liar­de de lei, res­pec­tiv 0,65% din PIB. Anul tre­cut, du­pă pri­me­le pa­tru luni, s-a con­sem­nat un ex­ce­dent de 1,4 mi­liar­de de lei. Asta înse­am­nă, du­pă pa­tru luni gau­ra la bu­get în 2018 es­te de 7,4 mi­liar­de de lei com­pa­rat cu anul tre­cut. În pa­ra­lel, chel­tu­i­e­li­le sunt cu 21,5% mai mari față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă din anul pre­ce­dent iar veni­tu­ri­le sunt cu 0,2% din PIB mai mici. (C.P.M.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.