Le­gea ca­re blo­che­a­ză com­plet o ma­re re­gie a sta­tu­lui

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Re­gia Nați­o­na­lă a Pă­du­ri­lor - Rom­sil­va, afla­tă în pro­pri­e­ta­tea Mi­nis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii, atra­ge ate­nția asu­pra unui po­si­bil blo­caj pe piața lem­nu­lui, in­clu­siv po­si­bi­le ris­curi în asi­gu­ra­rea lem­ne­lor de foc pen­tru po­pu­lație, din cau­za apli­că­rii ar­ti­co­lu­lui 59 din Co­dul Sil­vic, cu mo­di­fi­că­ri­le ul­te­ri­oa­re. Prin aces­te mo­di­fi­cări, Rom­sil­va tre­bu­ie să efec­tue­ze lu­crări sil­vi­ce de îngri­ji­re a pă­du­ri­lor în re­gie pro­prie, prin mij­loa­ce pro­prii sau prin con­trac­te de pres­tări ser­vi­cii, la o co­tă ma­jo­ra­tă, din ca­re ar re­zul­ta un vo­lum ex­ploa­tat de apro­xi­ma­tiv 4,3 mi­li­oa­ne de me­tri cu­bi din pă­du­ri­le pro­pri­e­ta­tea pu­bli­că a sta­tu­lui, afla­te în ad­mi­nis­tra­re. Rom­sil­va a pre­gă­tit ali­ni­e­rea la noi­le mo­di­fi­cări le­gis­la­ti­ve și a cres­cut cu 16% vo­lu­mul re­zul­tat din lu­crări sil­vi­ce efec­tua­te prin mij­loa­ce pro­prii și cu 632% prin in­ter­me­di­ul pres­tă­rii de ser­vi­cii. Cu toa­te aces­tea, vo­lu­mul de lemn ex­ploa­tat in­tro­dus pe piață din pă­du­ri­le pro­pri­e­ta­te pu­bli­că a sta­tu­lui, ad­mi­nis­tra­te de Rom­sil­va, a scă­zut în pri­me­le pa­tru luni ale anu­lui cu 150 de mii de me­tri cu­bi față de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut. De ase­me­nea, vo­lu­mul ofe­rit prin li­ci­tații pu­bli­ce fir­me­lor ates­ta­te în ex­ploa­tări fo­res­ti­e­re a scă­zut cu 22%.

Până în pre­zent, Rom­sil­va a or­ga­ni­zat pro­ce­duri de achi­ziție pu­bli­că pen­tru pres­tări de ser­vi­cii pen­tru lu­crări sil­vi­ce din ca­re ar re­zul­ta un vo­lum de 2,5 mi­li­oa­ne de me­tri cu­bi, iar în ur­ma li­ci­tați­i­lor în sis­te­mul de achi­ziții pu­bli­ce s-a reușit achi­ziția de ser­vi­cii de ex­ploa­ta­re pen­tru un vo­lum de 1,2 mi­li­oa­ne de me­tri cu­bi.

Rom­sil­va apre­cia­ză că în lip­sa unor mă­suri le­gis­la­ti­ve ime­dia­te, în pă­du­ri­le pro­pri­e­ta­te pu­bli­că a sta­tu­lui ar pu­tea ră­mâne ne­ex­ploa­tat, până la fi­na­lul anu­lui, un vo­lum de do­uă mi­li­oa­ne de me­tri cu­bi de lemn, cu nu­me­roa­se efec­te ne­ga­ti­ve asu­pra asi­gu­ră­rii ma­sei lem­noa­se ne­ce­sa­re pen­tru încăl­zi­rea po­pu­lați­ei și a in­dus­tri­ei de pre­lu­cra­re a lem­nu­lui. De ase­me­nea, prin scă­de­rea vo­lu­mu­lui de ma­să lem­noa­să pus pe piață, pot in­ter­ve­ni ma­jo­rări de prețuri, da­to­ri­tă ce­re­rii mari și a ofer­tei scă­zu­te.

Un alt efect ne­ga­tiv va fi ace­la că nu vor pu­tea fi efec­tua­te lu­cră­ri­le de îngri­ji­re con­form pla­nu­ri­lor anua­le pre­vă­zu­te în ame­na­ja­men­te­le sil­vi­ce, ce are pu­tea con­du­ce la de­gra­da­rea pă­du­ri­lor, di­mi­nua­rea spe­ci­i­lor va­lo­roa­se în pă­du­ri­le de stat, de­pre­ci­e­rea lem­nu­lui pro­venit din do­bo­râturi de vânt și ex­tin­de­rea bo­li­lor și dău­nă­to­ri­lor în pă­du­ri­le din jur. Rom­sil­va con­si­de­ră că es­te ne­voie de o mă­su­ră ur­gen­tă în sen­sul re­nu­nță­rii la obli­ga­ti­vi­ta­tea efec­tuă­rii lu­cră­ri­lor sil­vi­ce doar prin fo­rțe pro­prii sau prin pres­tări sil­vi­ce ca­re ar pu­tea preîntâmpi­na aces­te po­si­bi­le ris­curi, cu con­se­ci­nțe asu­pra pi­eței lem­nu­lui și a stă­rii de să­nă­ta­te a pă­du­ri­lor pro­pri­e­ta­te pu­bli­că a sta­tu­lui ad­mi­nis­tra­te de Re­gie. Rom­sil­va ad­mi­nis­tre­a­ză 3,14 mi­li­oa­ne de hec­ta­re de pă­du­re pro­pri­e­ta­te pu­bli­că a sta­tu­lui, adi­că 48% din to­ta­lul fon­du­lui fo­res­ti­er nați­o­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.