Pro­gra­mul nați­o­nal pen­tru tra­ta­rea epi­lep­si­ei

Cotidianul - - SĂNĂTATE -

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a ex­pli­cat, în ur­mă cu do­uă luni, că du­pă rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră, se va pu­tea su­pli­men­ta fi­nan­ciar pro­gra­mul na­ţi­o­nal pen­tru tra­ta­men­tul epi­lep­si­ei.

„Voi fa­ce tot ce îmi stă în pu­tin­ţă să re­zol­văm cât mai mul­te din­tre pro­ble­me­le pe ca­re ei (bol­na­vii de epi­lep­sie – n.r.) le au, să pot fi un re­al spri­jin aso­cia­ţi­i­lor ast­fel încât acești co­pii, adul­ţi să nu mai fie stig­ma­ti­za­ţi și dis­cri­mi­na­ţi. (…) Avem oa­meni ca­re su­fe­ră lângă noi, ca­re au ne­voie de mult mai mult de­cât de me­di­ca­men­ta­ţie. Am luat câte­va mă­suri. Din pă­ca­te, fi­nan­ciar vom pu­tea su­pli­men­ta doar du­pă rec­ti­fi­ca­re”, a men­ţi­o­nat mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea.

Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei a anun­ţat săp­tă­mâna tre­cu­tă că a încheiat pro­to­coa­le cu re­pre­zen­tan­ţii so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le pri­vind crește­rea ca­li­tă­ţii edu­ca­ţi­ei co­pi­i­lor cu ne­voi spe­cia­le (CES), pre­ci­zând că vor fi fi­na­li­za­te și pro­ce­du­ri­le pen­tru iden­ti­fi­ca­rea și mo­ni­to­ri­za­rea co­pi­i­lor afla­ţi în afa­ra sis­te­mu­lui de învă­ţă­mânt.

To­to­da­tă, Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le a anun­ţat că lu­cre­a­ză la îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­dru­lui nor­ma­tiv pri­vind drep­tu­ri­le co­pi­i­lor cu di­za­bi­li­tă­ţi din sis­te­mul de învă­ţă­mânt preu­ni­ver­si­tar.

„Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le es­te pre­o­cu­pat de îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­dru­lui nor­ma­tiv și ana­li­ze­a­ză po­si­bi­li­ta­tea mo­di­fi­că­rii și com­ple­tă­rii Ho­tă­rârii nr. 564/2017 pri­vind mo­da­li­ta­tea de acor­da­re a drep­tu­ri­lor co­pi­i­lor cu ce­rin­ţe edu­ca­ţi­o­na­le spe­cia­le șco­la­ri­za­ţi în sis­te­mul de învă­ţă­mânt preu­ni­ver­si­tar. MEN a ela­bo­rat „Pro­ce­du­ra cu pri­vi­re la asi­gu­ra­rea con­di­ţi­i­lor de ega­li­za­re a șan­se­lor pen­tru ele­vii cu de­fi­ci­en­ţe de ve­de­re/de­fi­ci­en­ţe de auz/tul­bu­ra­re de spec­tru au­tist ca­re sus­ţin exa­me­ne­le na­ţi­o­na­le”. Pro­ce­du­ra ur­me­a­ză să fie apro­ba­tă și tran­smi­să in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re ju­de­ţe­ne până la da­ta de 25.05.2018”, anun­ţă MEN.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.