„Ura­ga­nul“me­mo­ran­dist și „ca­caoa“pre­zi­de­nția­lă

Cotidianul - - ANALIZĂ COTIDIANĂ -

Ce mai zbu­ci­um, ce mai ja­le, a pro­dus în or­go­li­i­le, va­ni­tăți­le și în men­ta­li­ta­tea pre­zi­de­nția­lă, de vă­taf, Me­mo­ran­du­mul gu­ver­nu­lui, cu re­fe­ri­re la po­si­bi­la mu­ta­re a Amba­sa­dei Ro­mâni­ei de la Tel Aviv la Ie­ru­sa­lim! Ga­ta-ga­ta să-i de­re­gle­ze me­ta­bo­lis­mul ba­zal, Me­mo­ran­du­mul, per­ce­put ca pe un afront la per­soa­nă, l-a scos pe Io­han­nis din tă­ce­rea pro­ver­bia­lă, ală­tu­rîndu-l, pe­ri­cu­los, altui pro­verb ro­mânesc, ca­re spu­ne că mu­tu… răs­toar­nă pă­mîntul! Ade­vă­rul es­te că, așa in­tem­pes­tiv, cum a și fost înțe­les, Me­mo­ran­du­mul l-a prins pe Io­han­nis cu te­me­le ne­fă­cu­te și cu pan­ta­lo­nii că­zuți, toc­mai în na­ve­ta de Bru­xel­les, de-aco­lo de un­de se întoar­ce cu re­zul­ta­te ze­ro, me­reu se­cre­ti­za­te de ochii și ure­chi­le opi­ni­ei pu­bli­ce. Chiar da­că între timp Me­mo­ran­du­mul a fost toa­le­tat, în ter­meni de lip­să a ur­ge­nței și de – bat-o vi­na! – opor­tu­ni­ta­te, iniția­ti­va gu­ver­na­men­ta­lă, altmin­teri per­fect con­sti­tuți­o­na­lă, l-a arun­cat pe Io­han­nis în brațe­le răz­bu­nă­rii, a ven­de­tei nu­tri­te con­stant, mai ales du­pă ce, prins într-o cap­ca­nă opți­o­na­lă, ze­lul opo­ziți­o­nist l-a fă­cut să ga­fe­ze în afir­mații cu iz an­ti­se­mit.

Mai mult de­cât pri­le­jul, a fost pre­tex­tul re­sus­ci­tă­rii unei mai ve­chi ob­se­sii pre­zi­de­nția­le, ace­ea de aca­pa­ra­re a pu­te­rii to­ta­le, du­pă prea bi­ne cu­nos­cu­tul ma­chia­ve­lism: sco­pul scu­ză mij­loa­ce­le.

Cu tac­ti­ca „pă­mîntu­lui pîrjo­lit“în cap, prea si­gur că PSD-ALDE, de te­a­ma unui de­ranj de ima­gi­ne, în pri­mul rînd pen­tru ța­ră, dar și cu amin­ti­rea ama­ră a unui eșec, încă vie, nu vor iniția pro­ce­du­ra sus­pen­dă­rii, oda­tă in­stau­ra­te fan­da­xia și scan­da­lul, Io­han­nis lu­cre­a­ză cu sîrg la dă­rîma­rea Gu­ver­nu­lui re­zul­tat din ale­geri, prea li­be­re, la­să el să se înțe­le­a­gă. Nu vrea să ră­mînă „pia­tră pe pia­tră“din Pro­gra­mul de gu­ver­na­re al Coa­liți­ei, cel cu creșteri de sa­la­rii ca­re, în vi­zi­u­nea lui de ma­re clar­vă­ză­tor, ba sînt prea mari și ne­sus­te­na­bi­le, ba nu sînt de­loc, dar, mai cu se­a­mă, nu vrea să ră­mînă ni­cio io­tă din mo­di­fi­că­ri­le la Le­gi­le jus­tiți­ei, du­re­rea cea ma­re a Sta­tu­lui pa­ra­lel, bă­sis­to-io­nah­nnist!

Pas cu pas, toc­mai cînd in­cri­mi­năm au­to­crația alto­ra, Io­han­nis e dis­pus să arun­ce ța­ra într-o cri­ză po­li­ti­că, cu ur­mări nu doar de ima­gi­ne, de­vas­ta­toa­re. Prea puțin îi pa­să că toc­mai la ani­ver­sa­rea a 100 de ani de Ma­rea Uni­re exis­tă pe­ri­co­lul să ne ară­tăm lu­mii ca o ța­ră sfîrte­ca­tă de un ab­surd răz­boi fra­tri­cid, des­ta­bi­li­za­tă, ne­cre­di­bi­lă și ne­gu­ver­na­bi­lă. Nu, Io­han­nis, ul­ce­rat de am­biții per­so­na­le, re­va­nșar­de, se sim­te pre­sat de timp. Vrea ca pînă la pre­lua­rea Preșe­di­nți­ei ro­ta­ti­ve a Ro­mâni­ei la Con­si­li­ul UE și pîna la Sum­mi­tul de la Si­biu, să-și ofe­re tro­feul mult vi­sat: Gu­ver­nul meu! Du­pă min­tea sa, mai dia­bo­li­că de­cît am fi cre­zut, ar fi un bun pri­lej de mîndrie în fața co­led­zi­lor din staff-ul eu­ro­pe­an, să ara­te că, ia­tă, poh­ta ce-a poh­tit s-a împli­nit, dar și un sem­nal că, în ur­ma di­bă­ci­ei, are mari și îndrep­tăți­te aștep­tări în efor­tul de par­veni­re la înal­te fun­cții eu­ro­pe­ne, fun­cții pe ca­re, prin atîtea do­ve­zi de slu­găr­ni­cie, aș zi­ce că le și me­ri­tă. În su­pra­re­a­lis­mul po­li­tic în ca­re trăim-băl­tim, ca­re te duc cu gîndul in­clu­siv la sce­na­rii pu­se la ca­le în la­bo­ra­toa­re ocul­te, e ha­zar­dat de spus ca­re va fi ieși­rea din „ura­ga­nul“is­cat de Me­mo­ran­dum și întreți­nut, pre­me­di­tat, de „ca­caoa“pre­zi­de­nția­lă, greu di­ge­ra­bi­lă, greu de ac­cep­tat, to­xi­că! Ar pu­tea fi un foc de paie nu­mai, tot așa cum ar pu­tea să însem­ne abia înce­pu­tul unui in­cen­diu pus­ti­i­tor pen­tru in­fi­ma can­ti­ta­te de încre­de­re ca­re a mai ră­mas în de­mo­crație.

Răz­boi­ul, ab­surd ca însuși mo­ti­vul plînge­rii pe­na­le fă­cu­tă pre­mi­e­ru­lui, și-a gă­sit de­o­cam­da­tă co­zi­le de to­por. Ur­me­a­ză exa­me­nul so­li­da­ri­tății și pro­ba in­te­gri­tății ca­rac­te­re­lor în ce­ea ce nu­mim „ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră“, dar și aștep­ta­rea tre­să­ri­rii de co­nști­i­nță și ones­ti­ta­te a bru­mei de ma­gis­trați, ră­mași nea­ti­nși de mor­bul obe­di­e­nței și al aban­do­nu­lui pro­fe­si­o­nal.

Ioan Viștea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.